Ang Pulong Sa Dios

Colosas 4

1Kamong mga agalon, ayoha ninyo pagdumala ang inyong mga ulipon. Hinumdomi ninyo nga may agalon usab kamo sa langit.

Mga Pahimangno

Pag-ampo kamo kanunay nga may pagpasalamat, ug samtang nagaampo kamo bantayi ninyo ang inyong panghunahuna. Iampo usab ninyo kami nga hatagan kami sa Dios ug kahigayonan nga makasugilon sa pagtulon-an mahitungod kang Cristo nga gitago kaniadto. Mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako, kay gisugilon ko ang mahitungod kaniya. Ug iampo usab nga mapadayag ko ang Maayong Balita sumala sa angay kong buhaton.

Pagmatngon kamo sa inyong mga paggawi taliwala sa mga dili tumutuo. Ug pahimusli ninyo ang tanang kahigayonan nga kamo makasugilon mahitungod sa inyong pagtuo. Kon mosulti kamo kanila, gamita ninyo ang mga makadani nga mga pulong aron maminaw sila kaninyo, ug angay nga mahibalo kamo kon unsaon pagtubag sa pangutana ni bisan kinsa.

Mga Pangumusta

Bahin sa akong kahimtang dinhi, ang atong pinalanggang igsoon nga si Tiquico mao ang mosugilon kaninyo. Siya kasaligan nga katabang ug kauban diha sa pag-alagad sa Ginoo. Gipadala ko siya diha aron ibalita niya kaninyo ang among kahimtang dinhi, aron dili kamo mabalaka kanamo. Kauban usab niya ang atong pinalanggang igsoon nga si Onesimo. Kasaligan usab siya, ug inyo gayong katagilungsod. Sila ang mosugilon kaninyo sa tanan nga nahitabo kanamo.

10 Ang akong kauban dinhi sa bilanggoan nga si Aristarkus nangumusta kaninyo. Nangumusta usab kaninyo si Marcos nga ig-agaw ni Barnabas. (Gisultihan na kamong daan kon unsa ang inyong buhaton kon moabot si Marcos, busa dawata ninyo siya inig-abot niya.) 11 Si Jesus nga ginganlan ug Justo nangumusta usab kaninyo. Kini silang tulo mao na lang ang mga Judio nga kauban ko dinhi nga nangalagad alang sa gingharian sa Dios. Nakadasig sila kanako.

12 Nangumusta usab ang inyong katagilungsod nga si Epafras. Usa usab siya sa mga alagad ni Cristo Jesus. Kanunay siyang nagaampo ug hugot alang kaninyo nga magpabilin kamong lig-on, hingpit, ug kumbinsido sa tanan nga kabubut-on sa Dios.[a] 13 Ako mismo makapamatuod nga si Epafras nangalagad gayod alang sa inyong kaayohan ug sa kaayohan sa atong mga igsoon sa Laodicea ug sa Hierapolis. 14 Si Demas ug ang atong pinalanggang doktor nga si Lucas nangumusta usab kaninyo.

15 Ipaabot usab ninyo ang among pagpangumusta ngadto sa atong mga igsoon sa Laodicea, ug kang Nimfas, ug sa mga tumutuo nga magtigoman sa iyang balay. 16 Kon mahuman na ninyo ug basa kining sulat, ipabasa usab ninyo kini sa mga tumutuo sa Laodicea. Ug basaha usab ninyo ang akong sulat nga gipadala alang sa Laodicea. 17 Ingna ninyo si Arkipus nga humanon niya ang buluhaton nga gitugyan kaniya sa Ginoo.

18 Ako mismo si Pablo ang nagsulat niini nga pagpangumusta:[b] kumusta sa inyong tanan. Ug palihog hinumdomi usab ninyo ako dinhi sa bilanggoan sa inyong mga pag-ampo.

Hinaut nga panalanginan gayod kamo sa Dios.

Notas al pie

  1. Colosas 4:12 ug kumbinsido sa tanan nga kabubut-on sa Dios: o, ug kon unsa ang kabubut-on sa Dios makita diha kaninyo.
  2. Colosas 4:18 Gisulat mismo ni Pablo kini aron masayran nila nga sa iya gayod naggikan kini nga sulat.

New International Version - UK

Colossians 4

1Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a Master in heaven.

Further instructions

Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. And pray for us, too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly, as I should. Be wise in the way you act towards outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.

Final greetings

Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother, a faithful minister and fellow servant[a] in the Lord. I am sending him to you for the express purpose that you may know about our[b] circumstances and that he may encourage your hearts. He is coming with Onesimus, our faithful and dear brother, who is one of you. They will tell you everything that is happening here.

10 My fellow prisoner Aristarchus sends you his greetings, as does Mark, the cousin of Barnabas. (You have received instructions about him; if he comes to you, welcome him.) 11 Jesus, who is called Justus, also sends greetings. These are the only Jews[c] among my fellow workers for the kingdom of God, and they have proved a comfort to me. 12 Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. 13 I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. 14 Our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings. 15 Give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea, and to Nympha and the church in her house.

16 After this letter has been read to you, see that it is also read in the church of the Laodiceans and that you in turn read the letter from Laodicea.

17 Tell Archippus: ‘See to it that you complete the ministry you have received in the Lord.’

18 I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my chains. Grace be with you.

Notas al pie

  1. Colossians 4:7 Or slave; also in verse 12
  2. Colossians 4:8 Some manuscripts that he may know about your
  3. Colossians 4:11 Greek only ones of the circumcision group