Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 2:1-18

Pagpangandam alang sa Pagtukod sa Templo

(1 Hari 5:1-18)

1Karon, nagmando si Solomon nga magpatukod ug templo alang sa kadungganan sa Ginoo ug palasyo alang sa iyang kaugalingon. 2Nagkuha siyag 70,000 ka mga kargador, 80,000 ka tigtiltil ug mga bato sa kabungtoran, ug 3,600 ka mga porman.

3Nagpadala si Solomon niini nga mensahe ngadto kang Hiram2:3 Hiram: o, Huram. nga hari sa Tyre: “Padad-i akog mga kahoyng sedro sama sa imong gihimo alang sa akong amahan nga si David sa dihang nagpatukod siya sa iyang palasyo. 4Magpatukod akog templo alang sa kadungganan sa Ginoo nga akong Dios. Mahimo kining balaan nga dapit nga igahin alang sa makanunayon nga pagsunog ug humot nga insenso ug sa paghalad sa balaan nga pan. Dinhi usab himuon ang paghalad sa mga halad nga sinunog kada buntag ug gabii, ug sa mga Adlaw nga Igpapahulay, sa Pista sa Pagsugod sa Bulan, ug sa uban pang mga pista alang sa pagpasidungog sa Ginoo nga among Dios. Kini nga tulumanon kinahanglang buhaton sa mga Israelinhon hangtod sa kahangtoran.

5“Dako kaayo nga templo ang akong pagatukoron, tungod kay mas gamhanan ang among Dios kaysa uban nga mga dios. 6Apan kinsay makahimo sa pagpatukod ug templo alang kaniya nga dili man gani siya paigo sa labing habog nga mga kalangitan! Busa kinsa man ako nga mopatukod ug templo nga alang kaniya? Ang mahimo ko lang mao ang pagtukod ug dapit nga sunoganan sa mga halad diha sa iyang presensya. 7Busa padad-i akog tawo nga hanas mohimo ug mga butang nga gikan sa bulawan, plata, bronsi, ug puthaw, ug hanas sa paghimog panapton nga kolor ube, pula ug asul, ug hanas sa pagkulit. Motrabaho siya uban sa akong mga hanas nga trabahante nga taga-Juda ug taga-Jerusalem, nga gipili nang daan sa akong amahan nga si David. 8Padad-i usab akog mga kahoyng sedro, sipres, ug algum gikan sa Lebanon, kay nahibalo ako nga ang imong mga tawo hanas sa pagpamutol ug kahoy. Motabang ang akong mga tawo sa imong mga tawo 9sa pag-andam ug daghan kaayong kahoy, tungod kay dako ug matahom ang templo nga akong pagatukoron. 10Bayran ko ang imong mga tigputol ug kahoy ug 60,000 ka sakong trigo, 60,000 ka sakong barley, 110,000 ka galon nga bino, ug 110,000 ka galon nga lana sa olibo.”

11Mao kini ang balos ni Hiram nga hari sa Tyre sa sulat ni Solomon:

“Tungod kay gihigugma sa Ginoo ang iyang katawhan gihimo niya ikaw nga ilang hari. 12Dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga naghimo sa langit ug sa kalibotan! Gihatagan niya si Haring David ug maalamon nga anak, nga puno sa kahibalo ug panabot, nga mopatukod ug templo alang sa Ginoo ug palasyo alang sa iyang kaugalingon.

13“Ipadala ko kanimo si Huram Abi, nga usa ka hanas kaayo nga trabahante. 14Ang iyang inahan kaliwat ni Dan ug ang iyang amahan taga-Tyre. Hanas siya sa paghimog mga butang nga gikan sa bulawan, plata, bronsi, puthaw, bato, ug kahoy, ug sa paghimog panapton nga linen nga kolor ube, pula ug asul. Hanas siya sa bisan unsang klase sa pagkulit, ug makahimo siya sa bisan unsa nga disenyo nga imong ipahimo kaniya. Motrabaho siya uban sa imong mga trabahante ug sa mga trabahante nga gipili sa akong agalon nga si David, nga imong amahan.

15“Karon, talahuron nga Solomon, ipadala kanamo ang trigo, barley, bino, ug lana sa olibo nga imong giingon 16ug mamutol kami didto sa Lebanon sa mga kahoy nga imong gikinahanglan. Palutawon namo kini sa dagat ingon nga balsa paingon sa Jopa, ug kamo na ang modala niini sa Jerusalem.”

17Gipaihap ni Solomon ang tanang mga dumuduong sa Israel sama sa gihimo ni David nga iyang amahan, ug 153,600 silang tanan. 18Gihimo niya ang 70,000 kanila nga mga kargador, ang 80,000 mga tigtiltil ug mga bato sa kabungtoran, ug ang 3,600 mga porman.