Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 11:1-47

Si David Nahimong Hari sa Israel

(2 Sam. 5:1-10)

1Nangadto ang tanang mga Israelinhon kang David didto sa Hebron ug miingon, “Mga kadugo mo kami. 2Sukad pa kaniadto, bisan sa dihang si Saul pa ang among hari, ikaw na ang nangulo sa mga Israelinhon sa pagpakiggira. Ug nagaingon ang Ginoo nga imong Dios kanimo, ‘Atimanon mo ang akong katawhan nga mga Israelinhon sama sa pag-atiman sa usa ka magbalantay sa iyang mga karnero. Ikaw ang mahimo nilang pangulo.’ ” 3Busa didto sa Hebron, naghimo si David ug kasabotan uban sa mga tigdumala sa Israel sa presensya sa Ginoo, ug gidihogan nila ug lana ang ulo ni David sa pagpaila nga siya na ang hari sa Israel, sumala sa gisaad sa Ginoo pinaagi kang Samuel.

4Unya, miadto si David ug ang tanang mga Israelinhon sa Jerusalem (nga kanhi gitawag ug Jebus). Ang mga Jebusihanon nga nagpuyo didto 5miingon kang David, “Dili gayod kamo makasulod dinhi.” Apan nailog gihapon nila ni David ang kuta sa Zion, nga gitawag karon ug Lungsod ni David.

6Sa wala pa kini mahitabo miingon si David, “Ang unang mosulong sa mga Jebusihanon mahimong komander sa mga sundalo.” Si Joab nga anak ni Zeruya ang miuna sa pagsulong, busa siya ang nahimong komander.

7Human nailog ni David ang kuta, didto siya mipuyo. Ug gitawag niya kini nga Lungsod ni David. 8Gipalapdan niya ang paril sa palibot gikan sa mubong bahin sa lungsod.11:8 mubong bahin sa lungsod: sa Hebreo, Millo. Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. Si Joab ang nagdumala sa pag-ayo sa uban nga bahin sa lungsod. 9Misamot ang pagkagamhanan ni David, tungod kay gitabangan siya sa Ginoo nga Makagagahom.

Ang Maisog nga mga Sakop ni David

(2 Sam. 23:8-39)

10Mao kini ang mga pangulo sa mga maisog nga sakop ni David. Sila ug ang tanang Israelinhon misuporta gayod sa paghari ni David, sumala sa gisaad sa Ginoo bahin sa Israel. 11Si Jashobeam nga Hacmonhon mao ang nanguna sa tulo11:11 tulo: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint. (Tan-awa usab sa 2 Sam. 23:8.) Sa Hebreo, 30. ka maisog nga sakop ni David. Sa usa lang ka away, nakapatay siya ug 300 ka mga tawo pinaagi sa iyang bangkaw.

12Ang sunod kaniya mao si Eleazar nga anak ni Dodai11:12 Dodai: o, Dodo. nga taga-Ahoa, nga usa usab sa tulo ka maisog nga mga tawo ni David. 13Usa siya sa mga kauban ni David sa dihang nakiggira sila sa mga Filistihanon sa Pas Damim. Didto sila naggira sa tamnanan ug barley. Miikyas ang mga Israelinhon, 14apan si Eleazar ug si David nagpabilin taliwala sa tamnanan, ug gipamatay nila ang mga Filistihanon. Gipadaog gayod sila sa Ginoo.

15Usa niana ka adlaw, miadto kang David didto sa langub sa Adulam ang tulo niya ka mga tawo. Kining tulo miyembro sa 30 ka maisog nga mga tawo ni David. Nagkampo ang mga Filistihanon sa Kapatagan sa Refaim 16ug nailog nila ang Betlehem. Samtang didto si David sa kuta, 17giuhaw siya. Miingon siya, “Maayo unta kon may mokuha alang kanako ug tubig nga mainom didto sa atabay duol sa pultahan sa Betlehem.” 18Busa hilom nga misulod sa kampo sa mga Filistihanon kadtong tulo. Nagkuha sila ug tubig gikan sa atabay duol sa pultahan sa Betlehem ug gidala kang David. Apan wala moinom si David, iya hinuon kining giyabo ingon nga halad sa Ginoo. 19Miingon siya, “Dios ko, dili ko gayod kini mainom tungod kay sama kini kabililhon sa dugo sa mga tawo nga misugal sa ilang kinabuhi aron lang sa pagkuha niini.” Busa wala gayod kini imna ni David.

Mao kadto ang gipanghimo sa tulo ka maisog nga mga tawo ni David.

20Si Abishai nga igsoon ni Joab mao ang pangulo sa 3011:20 30: Mao kini sa Syriac ug sa ubang mga kopya sa Hebreo, apan sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo, tulo. ka maisog nga mga tawo ni David. Nakapatay siya ug 300 ka mga Filistihanon pinaagi sa iyang bangkaw. Busa nahimo siyang bantogan sama niadtong tulo ka maisog nga mga tawo, 21apan dili siya usa kanila. Ug tungod kay mas bantogan siya kaysa 30,11:21 30: sa Hebreo, tulo. Apan tan-awa sa bersikulo 25. nahimo siyang ilang komander.

22May usa pa ka maisog nga tawo nga ginganlan ug Benaya. Taga-Kabsel siya, ug ang iyang amahan si Jehoyada. Nakahimo siyag dagkong mga binuhatan, apil na ang pagpatay sa duha ka pinakamaayo nga sundalo sa Moab. Sa usa usab ka higayon, gigukod niya ang usa ka liyon. Bisan nagasnow ug danlog, nanaog siya sa bangag ug gipatay niya ang liyon. 23Sa lain usab nga higayon, gipatay niya ang usa ka Ehiptohanon nga pito ug tunga ka piye ang katas-on. Nagdala ang Ehiptohanon ug bangkaw nga bug-at ug baga,11:23 bug-at ug baga: sa literal, sama sa sablayan sa hablanan sa maghahabol. ug giatubang siya ni Benaya dala ang usa lang ka bunal nga kahoy. Giilog ni Benaya ang bangkaw sa Ehiptohanon ug mao kini ang iyang gigamit sa pagpatay niini. 24-25Mao kadto ang mga binuhatan ni Benaya nga anak ni Jehoyada. Nahimo usab siyang sama kabantugan niadtong tulo ka maisog nga mga sakop ni David, apan dili siya usa kanila. Nahimo siyang mas bantogan kay sa iyang 30 ka mga kauban, ug gihimo siya ni David nga pangulo sa iyang mga personal nga guwardya.

26Mao kini ang mga maisog nga sundalo:

si Asahel nga igsoon ni Joab,

si Elhanan nga anak ni Dodo nga taga-Betlehem,

27si Shamot nga taga-Haror,

si Helez nga taga-Pelon,

28si Ira nga anak ni Ikesh nga taga-Tekoa,

si Abiezer nga taga-Anatot,

29si Sibecai nga taga-Husha,

si Ilai nga taga-Ahoa,

30si Maharai nga taga-Netofa,

si Heled11:30 Heled: o, Heleb. nga anak ni Baana nga taga-Netofa,

31si Itai nga anak ni Ribai nga taga-Gibea, nga sakop sa tribo ni Benjamin,

si Benaya nga taga-Piraton,

32si Hurai11:32 Hurai: o, Hudai. nga nagapuyo duol sa mga yuta sa Gaash, si Abiel nga taga-Araba,

33si Azmavet nga taga-Baharum,

si Eliaba nga taga-Shaalbon,

34ang mga anak ni Hashem nga taga-Gizon,

si Jonatan nga anak ni Shagee11:34 Shagee: o, Shama. nga taga-Harar,

35si Ahiam nga anak ni Sacar nga taga-Harar,

si Elifal nga anak ni Ur,

36si Hefer nga taga-Mekerat,

si Ahia nga taga-Pelon,

37si Hezro nga taga-Carmel,

si Naarai nga anak ni Ezbai,

38si Joel nga igsoon ni Natan,

si Mibhar nga anak ni Hagri,

39si Zelek nga taga-Ammon,

si Naharai nga taga-Berot, nga tigdala sa armas ni Joab nga anak ni Zeruya,

40si Ira ug si Gareb nga mga taga-Jatir,

41si Uria nga Hitihanon,

si Zabad nga anak ni Alai,

42si Adina nga anak ni Shiza nga usa ka pangulo sa tribo ni Reuben kauban sa iyang 30 ka mga sakop,

43si Hanan nga anak ni Maaca,

si Joshafat nga taga-Mitna,

44si Uzia nga taga-Ashterat,

si Shama ug Jeil nga mga anak ni Hotam nga taga-Aroer,

45si Jediel nga anak ni Shimri,

ug ang igsoon niini nga si Joha nga taga-Tiz,

46si Eliel nga taga-Mahav,

si Jeribai ug Joshavia nga mga anak ni Elnaam,

si Itma nga taga-Moab,

47si Eliel, Obed, ug Jaasiel nga taga-Mezoba.