Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 12

Mga Hiyas nga Gihatag sa Espiritu Santo

1Mga igsoon ko kang Cristo, gusto ko nga masabtan gayod ninyo ang mahitungod sa mga hiyas nga gihatag sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga sa wala pa kamo nakaila sa Dios gipahisalaag kamo aron mosimba sa mga dios-dios nga dili makasulti. Busa gusto ko nga masayran ninyo nga walay tawo nga gigamhan sa Espiritu sa Dios nga makapanghimaraot kang Jesus. Ug wala usay tawo nga makaingon nga si Jesus ang Ginoo kon wala siya gamhi sa Espiritu Santo.

Aduna kitay nagkalain-laing mga hiyas, apan usa lang ka Espiritu ang gigikanan niining tanan. Nagkalain-lain ang pamaagi sa pag-alagad, apan usa lang ka Ginoo ang atong ginaalagaran. Nagkalain-lain ang gipabuhat sa Dios kanato, apan usa lang ka Dios ang nagagahom kanatong tanan aron mabuhat nato kini. Ang matag usa gihatagan ug hiyas nga nagapakita nga ang Espiritu Santo anaa kaniya, aron makatabang siya sa iyang isigka-tumutuo. Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagsugilon mahitungod sa kaalam sa Dios, ug ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagpasabot niana. Aduna usay gihatagan ug dako gayod nga pagtuo ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa pagpang-ayo sa mga masakiton, ug kining tanan gikan sa Espiritu Santo. 10 Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug gahom sa paghimo ug mga milagro; ang uban, hiyas sa pagsugilon sa pulong sa Dios; ug ang uban, hiyas sa pag-ila kon ang nagagahom sa usa ka tawo mao ba ang Espiritu Santo o dili. May gihatagan usab ug hiyas sa pagsulti sa uban nga mga pinulongan nga wala nila sukad matun-i, ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa paghubad sa kahulogan niadto nga mga pinulongan. 11 Apan usa lang gayod ka Espiritu ang nagahatag niining tanan, ug giapod-apod niya kini sa matag usa sumala sa iyang kabubut-on.

Ang Atong Panig-ingnan Ingon nga mga Bahin sa Usa ka Lawas

12 Ang lawas adunay daghang mga bahin. Apan ang mga bahin niini kabahin sa usa lang ka lawas. Sama usab niini ang mga tumutuo. Bisan nagkalain-lain ang mga hiyas nga gihatag sa matag usa kanato, kita usa lang ka lawas diha kang Cristo. 13 Kay kitang tanan, Judio man o dili, ulipon man o gawasnon, gibautismohan diha sa usa lang ka Espiritu aron mahimong usa ka lawas. Ug usa usab ka Espiritu ang ania kanatong tanan.[a]

14 Ang lawas sa tawo usa lang apan adunay daghang mga bahin. 15 Kon moingon ang tiil, “Tungod kay ako dili kamot, dili ako bahin sa lawas,” dili kana basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. 16 Ug kon moingon ang dalunggan, “Tungod kay ako dili mata, dili ako bahin sa lawas,” dili usab kana basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. 17 Kay kon ang tibuok nga lawas sa tawo pulos lang mata, unsaon niya pagkadungog? Ug kon ang tibuok nga lawas pulos lang dalunggan, unsaon niya pagsimhot? 18 Apan wala kita buhata sa Dios nga sama niana, kondili gipahimutang niya ang nagkalain-lain nga bahin sa atong lawas sumala sa iyang kabubut-on. 19 Kon ang lawas adunay usa lang ka bahin, dili na kana matawag nga lawas. 20 Ang tinuod, daghan ang mga bahin sa atong lawas, apan usa lang gayod ka lawas.

21 Mao kana nga ang mata dili makaingon sa kamot, “Wala ko ikaw kinahanglana,” ug ang ulo dili usab makaingon sa tiil, “Wala ko ikaw kinahanglana.” 22 Ang tinuod, ang mga bahin sa lawas nga giisip natong luya kinahanglanon gayod nato. 23 Ang mga bahin sa lawas nga giisip natong dili kaayo importante ato gihapong ginaampingan pag-ayo; ug ang mga bahin nga morag law-ay tan-awon ato usab gihapong ginapatahom. 24 Apan dili na nato kini kinahanglang buhaton pa sa mga bahin nga matahom nang daan. Mao kini ang gibuhat sa Dios sa atong lawas, aron mahatagan ug pagtagad ug dungog ang mga bahin nga morag dili kaayo importante. 25 Gibuhat sa Dios ang mga bahin sa atong mga lawas aron magtinabangay, ug dili aron magkabahin-bahin. 26 Busa kon ang usa ka bahin mag-antos, ang tanan nga bahin mag-antos usab. Ug kon ang usa ka bahin dayegon, ang tanan nga bahin malipay usab.

27 Ang buot kong ipasabot mao kini: kitang mga tumutuo mao ang lawas ni Cristo, ug ang matag usa kanato kabahin sa iyang lawas. 28 Ug niini nga lawas ang matag tumutuo gihatagan sa iyang buluhaton. Una sa tanan mga apostoles; ikaduha, mga propeta; ikatulo, mga magtutudlo; dayon ang mga nagahimo ug mga milagro, mga nagaayo sa mga masakiton, mga nagatabang sa mga nanginahanglan, mga magtatambag, ug mga nagasulti sa pinulongan nga wala nila matun-i. 29 Nasayod usab kamo nga dili kitang tanan mga apostoles. Dili usab kitang tanan mga propeta sa Dios, o mga magtutudlo. Dili usab ang tanan nagahimog mga milagro. 30 Dili ang tanan nakaangkon ug gahom sa pag-ayo sa mga masakiton, o nakaangkon sa hiyas sa pagsulti sa pinulongan nga wala matun-i. Ug dili usab ang tanan nakaangkon sa hiyas sa paghubad sa kahulogan niadto nga mga pinulongan. 31 Apan paningkamoti ninyo nga makadawat kamo gikan sa Dios sa mga mahinungdanon gayod nga mga hiyas. Ug karon itudlo ko kaninyo ang labi pang maayo sa tanan.

Notas al pie

  1. 1 Corinto 12:13 ania kanatong tanan: Sa literal, gipainom kanatong tanan.

New International Reader's Version

1 Corinthians 12

Gifts of the Holy Spirit

1Brothers and sisters, I want you to know about the gifts of the Holy Spirit. You know that at one time you were unbelievers. You were somehow drawn away to worship statues of gods that couldn’t even speak. So I want you to know that no one who is speaking with the help of God’s Spirit says, “May Jesus be cursed.” And without the help of the Holy Spirit no one can say, “Jesus is Lord.”

There are different kinds of gifts. But they are all given to believers by the same Spirit. There are different ways to serve. But they all come from the same Lord. There are different ways the Spirit works. But the same God is working in all these ways and in all people.

The Holy Spirit is given to each of us in a special way. That is for the good of all. To some people the Spirit gives a message of wisdom. To others the same Spirit gives a message of knowledge. To others the same Spirit gives faith. To others that one Spirit gives gifts of healing. 10 To others he gives the power to do miracles. To others he gives the ability to prophesy. To others he gives the ability to tell the spirits apart. To others he gives the ability to speak in different kinds of languages they had not known before. And to still others he gives the ability to explain what was said in those languages. 11 All the gifts are produced by one and the same Spirit. He gives gifts to each person, just as he decides.

One Body but Many Parts

12 There is one body, but it has many parts. But all its many parts make up one body. It is the same with Christ. 13 We were all baptized by one Holy Spirit. And so we are formed into one body. It didn’t matter whether we were Jews or Gentiles, slaves or free people. We were all given the same Spirit to drink. 14 So the body is not made up of just one part. It has many parts.

15 Suppose the foot says, “I am not a hand. So I don’t belong to the body.” By saying this, it cannot stop being part of the body. 16 And suppose the ear says, “I am not an eye. So I don’t belong to the body.” By saying this, it cannot stop being part of the body. 17 If the whole body were an eye, how could it hear? If the whole body were an ear, how could it smell? 18 God has placed each part in the body just as he wanted it to be. 19 If all the parts were the same, how could there be a body? 20 As it is, there are many parts. But there is only one body.

21 The eye can’t say to the hand, “I don’t need you!” The head can’t say to the feet, “I don’t need you!” 22 In fact, it is just the opposite. The parts of the body that seem to be weaker are the ones we can’t do without. 23 The parts that we think are less important we treat with special honor. The private parts aren’t shown. But they are treated with special care. 24 The parts that can be shown don’t need special care. But God has put together all the parts of the body. And he has given more honor to the parts that didn’t have any. 25 In that way, the parts of the body will not take sides. All of them will take care of one another. 26 If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part shares in its joy.

27 You are the body of Christ. Each one of you is a part of it. 28 First, God has placed apostles in the church. Second, he has placed prophets in the church. Third, he has placed teachers in the church. Then he has given to the church miracles and gifts of healing. He also has given the gift of helping others and the gift of guiding the church. God also has given the gift of speaking in different kinds of languages. 29 Is everyone an apostle? Is everyone a prophet? Is everyone a teacher? Do all work miracles? 30 Do all have gifts of healing? Do all speak in languages they had not known before? Do all explain what is said in those languages? 31 But above all, you should want the more important gifts.

Love Is Necessary

But now I will show you the best way of all.