Amplified Bible

Psalm 95

Praise to the Lord, and Warning against Unbelief.

1O come, let us sing joyfully to the Lord;
Let us shout joyfully to the rock of our salvation.

Let us come before His presence with a song of thanksgiving;
Let us shout joyfully to Him with songs.

For the Lord is a great God
And a great King above all gods,

In whose hand are the depths of the earth;
The peaks of the mountains are His also.

The sea is His, for He made it [by His command];
And His hands formed the dry land.


O come, let us worship and bow down,
Let us kneel before the Lord our Maker [in reverent praise and prayer].

For He is our God
And we are the people of His pasture and the sheep of His hand.
Today, if you will hear His voice,

Do not harden your hearts and become spiritually dull as at Meribah [the place of strife],
And as at Massah [the place of testing] in the wilderness,

“When your fathers tested Me,
They tried Me, even though they had seen My work [of miracles].
10 
“For forty years I was grieved and disgusted with that generation,
And I said, ‘They are a people who err in their heart,
And they do not acknowledge or regard My ways.’
11 
“Therefore I swore [an oath] in My wrath,
‘They absolutely shall not enter My rest [the land of promise].’”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 95

1Bwerani, tiyeni timuyimbire Yehova mwachimwemwe,
    tiyeni tifuwule kwa Thanthwe la chipulumutso chathu
Tiyeni tibwere pamaso pake ndi chiyamiko
    ndipo mupembedzeni Iyeyo ndi zida zoyimbira ndi nyimbo.

Pakuti Yehova ndi Mulungu wamkulu,
    mfumu yayikulu pamwamba pa milungu yonse.
Mʼmanja mwake muli maziko ozama a dziko lapansi,
    ndipo msonga za mapiri ndi zake.
Nyanja ndi yake, pakuti anayilenga ndi Iye,
    ndipo manja ake anawumba mtunda wowuma.

Bwerani, tiyeni tiwerame pomulambira,
    tiyeni tigwade pamaso pa Yehova Mlengi wathu;
pakuti Iye ndiye Mulungu wathu
    ndipo ife ndife anthu a pabusa pake,
    ndi nkhosa za mʼdzanja lake.

Lero ngati inu mumva mawu ake,
    musawumitse mitima yanu monga momwe munachitira pa Meriba,
    monga munachitira tsiku lija pa Masa mʼchipululu.
Kumene makolo anu anandiyesa ndi kundiputa,
    ngakhale anaona zimene Ine ndinazichita.
10 Kwa zaka makumi anayi ndinali wokwiya ndi mʼbado umenewo;
    ndipo ndinati, “Iwo ndi anthu amene mitima yawo imasochera
    ndipo sanadziwe njira zanga.”
11 Choncho ndili chikwiyire, ndinalumbira kuti,
    “Iwowa sadzalowa ku malo anga a mpumulo.”