Amplified Bible

Psalm 106

Israel’s Rebelliousness and the Lord’s Deliverances.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
Oh give thanks to the Lord, for He is good;
For His mercy and lovingkindness endure forever!

Who can put into words the mighty deeds of the Lord?
Or who can proclaim all His praise [that is due Him]?

Blessed are those who observe justice [by honoring God’s precepts],
Who practice righteousness at all times.


Remember me, O Lord, when You favor Your people.
Visit me with Your salvation [when You rescue them],

That I may see the prosperity of Your chosen ones,
That I may rejoice in the gladness of Your nation,
That I may glory with Your inheritance.


We have sinned like our fathers;
We have committed iniquity, we have behaved wickedly.

Our fathers in Egypt did not understand nor appreciate Your miracles;
They did not remember the abundance of Your mercies nor imprint Your lovingkindnesses on their hearts,
But they were rebellious at the sea, at the [a]Red Sea.

Nevertheless He saved them for His name’s sake,
That He might make His [supreme] power known.

He rebuked the Red Sea, and it dried up;
And He led them through the depths as through a pasture.
10 
So He saved them from the hand of the one that hated them,
And redeemed them from the hand of the [Egyptian] enemy.
11 
And the waters covered their adversaries;
Not one of them was left.
12 
Then Israel believed in [the validity of] His words;
They sang His praise.

13 
But they quickly forgot His works;
They did not [patiently] wait for His counsel and purpose [to be revealed regarding them],
14 
But lusted intensely in the wilderness
And tempted God [with their insistent desires] in the desert.
15 
So He gave them their request,
But sent a wasting disease among them.

16 
They envied Moses in the camp,
And Aaron [the high priest], the holy one of the Lord,
17 
Therefore the earth opened and swallowed Dathan,
And engulfed the company of Abiram.
18 
And a fire broke out in their company;
The flame consumed the wicked.

19 
They made a calf in Horeb (Sinai)
And worshiped a cast image.
20 
Thus they exchanged [the true God who was] their glory
For the image of an ox that eats grass.
21 
They forgot God their Savior,
Who had done such great things in Egypt,
22 
Wonders in the land of Ham,
Awesome things at the Red Sea.
23 
Therefore He said He would destroy them,
[And He would have done so] had not Moses, His chosen one, stepped into the gap before Him,
To turn away His wrath from destroying them.
24 
Then they despised the pleasant land [of Canaan];
They did not believe in His word nor rely on it,
25 
But they sulked and complained in their tents;
They did not listen to the voice of the Lord.
26 
Therefore He lifted up His hand [swearing] to them,
That He would cause them to fall in the wilderness,
27 
And that He would cast out their descendants among the nations
And scatter them in the lands [of the earth].

28 
They joined themselves also to [the idol] Baal of Peor,
And ate sacrifices offered to the dead.
29 
Thus they provoked Him to anger with their practices,
And a plague broke out among them.
30 
Then Phinehas [the priest] stood up and [b]interceded,
And so the plague was halted.
31 
And that was credited to him for righteousness,
To all generations forever.

32 
They provoked Him to anger at the waters of [c]Meribah,
So that it went hard with Moses on their account;
33 
Because they were rebellious against His Spirit,
Moses spoke recklessly with his lips.

34 
They did not destroy the [pagan] peoples [in Canaan],
As the Lord commanded them,
35 
But they mingled with the [idolatrous] nations
And learned their ways,
36 
And served their idols,
Which became a [dreadful] snare to them.
37 
They even sacrificed their sons and their daughters to demons
38 
And shed innocent blood,
Even the blood of their sons and of their daughters,
Whom they sacrificed to the idols of Canaan;
And the land was polluted with their blood.
39 
In this way they became unclean in their practices;
They played the prostitute in their own deeds [by giving their worship, which belongs to God alone, to other “gods”].

40 
Therefore the anger of the Lord was kindled against His people
And He detested His own [d]inheritance.
41 
He gave them into the hands of the nations,
And those who hated them ruled over them.
42 
Their enemies also oppressed them,
And they were subdued under the [powerful] hand of their enemies.
43 
Many times He rescued them;
But they were rebellious in their counsel,
And sank down in their wickedness.

44 
Nevertheless He looked [sympathetically] at their distress
When He heard their cry;
45 
And He remembered His covenant for their sake,
And relented [rescinding their sentence] according to the greatness of His lovingkindness [when they cried out to Him],
46 
He also made them objects of compassion
Among those who had carried them away captive.

47 
Save us, O Lord our God,
And gather us from among the nations,
That we may give thanks to Your holy name
And glory in praising You.
48 
Blessed be the Lord, the God of Israel,
From everlasting even to everlasting.
And let all the people say, “Amen.”
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 106:7 Lit Sea of Reeds; and so throughout.
  2. Psalm 106:30 The exact meaning of the Hebrew here has been debated since ancient times. The term interceded probably is best because it could refer to Phinehas’ intervention by executing the guilty couple (Num 25:7f), or to his interceding through prayer in behalf of Israel. No such prayer is recorded, but it is certainly possible that Phinehas prayed for relief before or after the execution. The ancient rabbis mostly understood the intercession as a prayer, but some of them took the meaning of the Hebrew to be that Phinehas interceded essentially by arguing with God as to whether it was fair to destroy so many people for the sins of two.
  3. Psalm 106:32 Lit strife.
  4. Psalm 106:40 I.e. people.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 106

1Tamandani Yehova.

Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino;
    pakuti chikondi chake ndi chosatha.
Ndani angathe kufotokoza za ntchito zamphamvu za Yehova
    kapena kumutamanda mokwanira?
Odala ndi amene amasunga chilungamo,
    amene amachita zolungama nthawi zonse.
Mundikumbukire Yehova, pamene mukuonetsa kukoma mtima kwanu kwa anthu anu,
    bwerani mudzandithandize pamene mukuwapulumutsa iwo,
kuti ndidzasangalale ndi chuma cha anthu anu osankhika,
    kuti ndidzakhale nacho chimwemwe cha anthu anu
    ndi kukhala pamodzi ndi cholowa chanu pa kukutamandani.

Ife tachimwa monga momwe anachitira makolo athu;
    tachita zolakwa ndipo tachita moyipa.
Pamene makolo athu anali mu Igupto,
    sanalingalire za zozizwitsa zanu;
iwo sanakumbukire kukoma mtima kwanu kochuluka,
    ndipo anawukira Inu pa Nyanja Yofiira.
Komabe Iye anawapulumutsa chifukwa cha dzina lake,
    kuti aonetse mphamvu zake zazikulu.
Anadzudzula Nyanja Yofiira, ndipo inawuma;
    anawatsogolera mʼnyanja yakuya ngati akuyenda mʼchipululu.
10 Anawapulumutsa mʼdzanja la amaliwongo;
    anawawombola mʼdzanja la mdani.
11 Madzi anamiza adani awo,
    palibe mmodzi wa iwo anapulumuka.
12 Kenaka iwo anakhulupirira malonjezo ake
    ndi kuyimba nyimbo zamatamando.

13 Koma posachedwa anayiwala zimene Iye anachita,
    ndipo sanayembekezere uphungu wake.
14 Mʼchipululu, anadzipereka ku zilakolako zawo;
    mʼdziko lopanda kanthu anayesa Mulungu.
15 Choncho Iye anawapatsa chimene anapempha,
    koma anatumiza nthenda yowondetsa.

16 Mʼmisasa, anachitira nsanje Mose ndi Aaroni,
    amene Yehova anadzipatulira.
17 Nthaka inatsekuka ndipo inameza Datani;
    inakwirira gulu la Abiramu.
18 Moto unayaka pakati pa otsatira awo;
    lawi lamoto linapsereza anthu oyipa.

19 Iwo anapanga mwana wangʼombe pa Horebu
    ndi kulambira fano loyengedwa kuchokera ku chitsulo.
20 Anasinthanitsa ulemerero wawo
    ndi fano la ngʼombe yayimuna imene imadya udzu.
21 Anayiwala Mulungu amene anawapulumutsa,
    amene anachita zinthu zazikulu mu Igupto,
22 zozizwitsa mʼdziko la Hamu
    ndi machitidwe ake woopsa pa Nyanja Yofiira.
23 Choncho Iye anawawuza kuti adzawawononga,
    pakanapanda Mose, mtumiki wake wosankhidwa,
kuyima pamaso pake,
    ndi kuletsa mkwiyo wake kuti usawawononge.

24 Motero iwo ananyoza dziko lokoma;
    sanakhulupirire malonjezo ake.
25 Anangʼungʼudza mʼmatenti mwawo
    ndipo sanamvere Yehova.
26 Kotero Iye analumbira atakweza dzanja lake,
    kuti adzachititsa kuti iwowo afere mʼchipululu,
27 kuchititsa kuti zidzukulu zawo zifere pakati pa anthu a mitundu ina
    ndi kuwabalalitsa mʼdziko lonse.

28 Iwo anayamba kupembedza Baala-Peori
    ndi kudya nsembe zoperekedwa kwa milungu yopanda moyo;
29 anaputa mkwiyo wa Yehova pa machitidwe awo oyipa,
    ndipo mliri unabuka pakati pawo.
30 Koma Finehasi anayimirira ndi kulowererapo,
    ndipo mliri unaleka.
31 Chimenechi ndicho chinayesedwa chilungamo chake,
    kwa mibado yosatha imene ikubwera.

32 Pa madzi a ku Meriba iwo anakwiyitsa Yehova
    ndipo mavuto anabwera kwa Mose chifukwa cha anthuwo,
33 pakuti iwowo anawukira mzimu wa Mulungu,
    ndipo pa milomo ya Mose panatuluka mawu osayenera.

34 Aisraeliwo sanawononge mitundu ya anthu
    monga momwe Yehova anawalamulira.
35 Koma anasakanizana ndi anthu a mitundu inayo
    ndi kuphunzira miyambo yawo.
36 Ndipo anapembedza mafano awo,
    amene anakhala msampha kwa iwowo.
37 Anapereka nsembe ana awo aamuna
    ndi ana awo aakazi kwa ziwanda.
38 Anakhetsa magazi a anthu osalakwa,
    magazi a ana awo aamuna ndi a ana awo aakazi,
amene anawapereka nsembe kwa mafano a ku Kanaani,
    ndipo dziko linayipitsidwa ndi magazi awo.
39 Iwo anadzidetsa okha ndi zimene anachita;
    ndi machitidwe awo amakhala ngati munthu wachigololo.

40 Tsono Yehova anakwiya ndi anthu ake
    ndipo ananyansidwa ndi cholowa chake.
41 Iye anawapereka kwa anthu a mitundu ina,
    ndipo adani awo anawalamulira.
42 Adani awo anawazunza
    ndi kuwakhazika pansi pa mphamvu yawo.
43 Iye ankawapulumutsa nthawi zambiri,
    koma iwo ankatsimikiza za kuwukira
    ndipo anawonongeka mʼmachimo awo.

44 Koma Iye anaona kuzunzika kwawo
    pamene anamva kulira kwawo;
45 Chifukwa cha iwo Iye anakumbukira pangano lake
    ndipo anawalezera mtima chifukwa cha kukula kwa chikondi chake.
46 Iye anachititsa kuti amene anawagwira iwo ukapolo
    awamvere chisoni.

47 Tipulumutseni Inu Yehova Mulungu wathu,
    ndipo mutisonkhanitse kuchoka kwa anthu a mitundu ina
kuti tithe kuyamika dzina lanu loyera
    ndi kunyadira mʼmatamando anu.

48 Atamandike Yehova, Mulungu wa Israeli,
    Kuyambira muyaya mpaka muyaya.
Anthu onse anene kuti, “Ameni!”

Tamandani Yehova.