Amplified Bible

Genesis 46

Jacob Moves to Egypt

1So Israel set out with all that he had, and came to Beersheba [where both his father and grandfather had worshiped God], and offered sacrifices to the God of his father Isaac. And God spoke to Israel in visions of the night and said, “Jacob, Jacob!” And he said, “Here I am.” And He said, “I am God, the God of your father; do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you (your descendants) a great nation there. I will go down with you to Egypt, and I will also surely bring you (your people) up again; and Joseph will put his hand on your eyes [to close them at the time of your death].”

So Jacob set out from Beersheba; and the sons of Israel carried their father Jacob and their children and their wives in the wagons that Pharaoh had sent to carry him. And they took their livestock and the possessions which they had acquired in the land of Canaan and came to Egypt, Jacob and all his descendants with him. His sons and his grandsons, his daughters and his granddaughters, and all his descendants he brought with him to Egypt.

Those Who Came to Egypt

Now these are the names of the sons of Israel, Jacob and his sons, who went to Egypt: Reuben, Jacob’s firstborn. The sons of Reuben: Hanoch, Pallu, Hezron, and Carmi. 10 The sons of Simeon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, and Shaul the son of a Canaanite woman. 11 The sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari. 12 The sons of Judah: Er, Onan, Shelah, Perez, and Zerah—but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Perez were Hezron and Hamul. 13 The sons of Issachar: Tola, [a]Puvah, [b]Job, and Shimron. 14 The sons of Zebulun: Sered, Elon, and Jahleel. 15 These are the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Paddan-aram, with his daughter Dinah; all of his sons and daughters numbered thirty-three. 16 The sons of Gad: Ziphion, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, and Areli. 17 The sons of Asher: Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah, and Serah their sister. And the sons of Beriah: Heber and Malchiel. 18 These are the sons of Zilpah, [the maid] whom Laban gave to Leah his daughter [when she married Jacob]; and she bore to Jacob these sixteen persons [two sons and fourteen grandchildren]. 19 The sons of Rachel, Jacob’s wife: Joseph and Benjamin. 20 Now to Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On (Heliopolis in Egypt), bore to him. 21 And the sons of [c]Benjamin: Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim, and Ard. 22 These are the sons of Rachel, who were born to Jacob; [there were] fourteen persons in all [two sons and twelve grandchildren]. 23 The son of Dan: Hushim. 24 The sons of Naphtali: Jahzeel, Guni, Jezer, and Shillem. 25 These are the sons of Bilhah, [the maid] whom Laban gave to Rachel his daughter [when she married Jacob]. And she bore these to Jacob; [there were] seven persons in all [two sons and five grandchildren]. 26 All the persons who came with Jacob into Egypt—who were his direct descendants, not counting the wives of [Jacob or] Jacob’s sons, were sixty-six persons in all, 27 and the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two. All the persons of the house of Jacob [including Jacob, and [d]Joseph and his sons], who came into Egypt, were seventy.

28 Now Jacob (Israel) sent Judah ahead of him to Joseph, to direct him to Goshen; and they came into the land of Goshen. 29 Then Joseph prepared his chariot and went up to meet Israel his father in Goshen; as soon as he presented himself before him (authenticating his identity), he fell on his [father’s] neck and wept on his neck a [very] long time. 30 And Israel said to Joseph, “Now let me die [in peace], since I have seen your face [and know] that you are still alive.” 31 Joseph said to his brothers and to his father’s household, “I will go up and tell Pharaoh, and say to him, ‘My brothers and my father’s household, who were in the land of Canaan, have come to me; 32 and the men are shepherds, for they have been keepers of livestock; and they have brought their flocks and their herds and all that they have.’ 33 And it shall be that when Pharaoh calls you and says, ‘What is your occupation?’ 34 you shall say, ‘Your servants have been keepers of livestock from our youth until now, both we and our fathers [before us],’ in order that you may live [separately and securely] in the land of Goshen; for every shepherd is repulsive to the Egyptians.”

Notas al pie

 1. Genesis 46:13 Or Puah.
 2. Genesis 46:13 Or Jashub.
 3. Genesis 46:21 Benjamin was already the father of ten sons at the time he met Joseph in Egypt. Joseph was seventeen when his brothers sold him; he was in prison thirteen years; and he had been ruler of Egypt during the seven good years and through two years of the famine. So Joseph was thirty-nine years of age at this time, and Benjamin was only a few years younger.
 4. Genesis 46:27 I.e. Joseph and his sons were included in the count even though they were already in Egypt.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 46

Iacov şi familia sa merg în Egipt

1Israel a pornit în călătorie cu tot ce avea, iar când a ajuns la Beer-Şeba, a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac. Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o vedenie de noapte şi i-a zis:

– Iacove, Iacove!

– Iată-mă! a răspuns el.

– Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să te duci în Egipt, pentru că acolo te voi face un neam mare. Eu Însumi voi merge cu tine în Egipt şi te voi aduce înapoi, iar Iosif îţi va închide ochii.

Apoi Iacov a plecat din Beer-Şeba. Fiii lui Israel i-au dus pe tatăl lor, Iacov, pe copiii şi pe soţiile lor în carele pe care Faraon le trimisese să-i aducă. Iacov şi toţi urmaşii săi şi-au luat turmele şi averile, pe care le-au adunat în Canaan, şi au venit să locuiască în Egipt. El i-a adus cu el în Egipt pe fiii, pe nepoţii, pe fiicele şi pe nepoatele sale; adică pe toţi urmaşii.

Acestea sunt numele israeliţilor (Iacov şi urmaşii săi) care au venit în Egipt:

Ruben, întâiul născut al lui Iacov, şi fiii lui Ruben: Hanoh, Palu, Heţron şi Carmi.

10 Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Ţohar şi Saul, fiul unei canaanite.

11 Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.

12 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zerah; dar Er şi Onan au murit în Canaan. Fiii lui Pereţ au fost Heţron şi Hamul.

13 Fiii lui Isahar: Tola, Puva[a], Iov[b] şi Şimron.

14 Fiii lui Zabulon: Sered, Elon şi Iahleel.

15 Aceştia au fost fiii Leei, pe care ea i-a născut lui Iacov în Padan-Aram; ea îi mai născuse şi o fiică, pe nume Dina. Toţi fiii şi fiicele sale au fost în număr de treizeci şi trei.

16 Fiii lui Gad: Ţifion[c], Haghi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areli.

17 Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria. Sora lor a fost Serah. Fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.

18 Aceştia au fost copiii Zilpei, pe care Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Lea; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total şaisprezece persoane.

19 Fiii Rahelei, soţia lui Iacov: Iosif şi Beniamin.

20 În ţara Egiptului, lui Iosif i s-au născut Manase şi Efraim pe care i i-a născut Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul din On[d]. 21 Fiii lui Beniamin: Bela, Becher, Aşbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.

22 Aceştia au fost fiii Rahelei, care i s-au născut lui Iacov, fiind în total paisprezece persoane.

23 Fiul lui Dan: Huşim.

24 Fiii lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.

25 Aceştia au fost copiii Bilhei, pe care Laban i-a dat-o fiicei sale Rahela; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total şapte persoane.

26 Toţi cei care au mers cu Iacov în Egipt, care erau urmaşii lui direcţi, fără a socoti soţiile fiilor săi, erau în total şaizeci şi şase de persoane. 27 Lui Iosif i s-au născut doi fii[e] în Egipt; astfel, toţi cei din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau şaptezeci[f].

Iacov se aşază în Goşen

28 Iacov l-a trimis pe Iuda înainte la Iosif pentru a afla drumul spre Goşen[g]. Când au ajuns în Goşen, 29 Iosif şi-a pregătit carul şi s-a dus să-l întâmpine pe tatăl său acolo. Când a ajuns la el, l-a îmbrăţişat şi a plâns pe umărul lui multă vreme. 30 Apoi Israel i-a zis lui Iosif: „Acum pot să mor, căci am văzut că încă trăieşti.“ 31 Iosif le-a zis fraţilor săi şi familiei tatălui său: „Mă duc la Faraon să-i spun: «Fraţii mei şi familia tatălui meu, care erau în Canaan, au venit la mine. 32 Aceşti oameni sunt păstori, deoarece cresc vite; ei şi-au adus turmele, cirezile şi tot ceea ce au.» 33 Când Faraon vă va chema şi vă va întreba despre ocupaţia voastră, 34 voi să-i răspundeţi că sunteţi păstori încă din tinereţe, asemenea strămoşilor voştri. Astfel, veţi putea locui în ţinutul Goşen, pentru că toţi păstorii sunt detestaţi de către egipteni.“

Notas al pie

 1. Geneza 46:13 TM; PentSam, Siriacă şi 1 Cron. 7:1: Pua
 2. Geneza 46:13 TM; PentSam şi unele mss ale LXX (vezi şi Num.26:24; 1 Cron. 1:7): Iaşub
 3. Geneza 46:16 TM; PentSam, LXX şi Num. 26:15: Ţefon
 4. Geneza 46:20 Vezi nota la 41:45
 5. Geneza 46:27 TM; LXX: nouă fii
 6. Geneza 46:27 TM (vezi şi Ex. 1:5); Q, LXX, F.A. 7:14: şaptezeci şi cinci; şaptezeci poate fi luat în sens tipologic, şi nu literal, exprimând ideea de totalitate, anume că întregul Israel a intrat în Egipt
 7. Geneza 46:28 Vezi nota de la 45:10; şi în v. 34