Akuapem Twi Contemporary Bible

Kwadwom 3:1-66

1Mene ɔbarima a mahu amane

wɔ nʼabufuw abaa ano.

2Wapam me afi ne ho ama manantew

sum mu na ɛnyɛ hann mu;

3Ampa ara wama nsa so atia me

mpɛn bebree, da mu nyinaa.

4Wama me were ne me nam anyin

Na wabubu me nnompe.

5Waka me ahyɛ mu, na watua me ano

ɔde nweenwen ne ahokyere atwa me ho ahyia.

6Wama matena sum mu

sɛ wɔn a wɔawuwu dedaw no.

7Wato ɔfasu atwa me ho ahyia enti mintumi nguan;

wagu me nkɔnsɔnkɔnsɔn ama matɔ beraw.

8Mpo sɛ mefrɛ anaasɛ mebɔ mpae srɛ mmoa a

osiw me mpaebɔ ano.

9Ɔde abotan asiw me kwan;

wama mʼakwan ayɛ kɔntɔnkye.

10Te sɛ sisi a ɔda hɔ retwɛn,

te sɛ gyata a watɛw,

11ɔtwee me fii ɔkwan no mu bebaree me

na ogyaw me a minni mmoa biara.

12Okuntun ne ta mu

na ɔde ne bɛmma kyerɛɛ me so.

13Ɔde bɛmma a efi ne kotoku mu

hwirew me koma mu.

14Meyɛɛ akyiwade maa me nkurɔfo nyinaa;

wɔto akutia nnwom

de di me ho fɛw da mu nyinaa.

15Ɔde nhaban nweenwen ahyɛ me ma.

Wama me bɔnwoma anom.

16Ɔde mmosea abubu me se;

na watiatia me so wɔ mfutuma mu.

17Wɔama asomdwoe abɔ me;

na me werɛ afi yiyedi.

18Enti mise, “Mʼanuonyam asa,

nea mede mʼani too so Awurade mu no nyinaa.”

19Mekae mʼamanehunu wɔ mʼakyinkyinakyinkyin mu,

nweenwen ne bɔnwoma mu.

20Mekae yiye,

na me kra abotow wɔ me mu.

21Nanso midwen eyi ho;

saa nti mewɔ anidaso.

22Awurade dɔ kɛse nti yɛnsɛee ɛ.

Nʼayamhyehye nni huammɔ.

23Ɛyɛ foforo anɔpa biara;

wo nokwaredi yɛ kɛse.

24Meka kyerɛ me ho se,

Awurade yɛ me kyɛfa, enti mɛtwɛn no.”

25Awurade ye ma wɔn a wɔn anidaso wɔ ne mu,

onipa a ɔhwehwɛ no no;

26Eye sɛ wɔyɛ komm

de twɛn Awurade nkwagye.

27Eye ma ɔbarima sɛ ɔsoa konnua no

wɔ ne mmerantebere mu.

28Ma ɔntena ase komm,

efisɛ Awurade de ato ne so.

29Ma ɔmfa nʼanim nsie wɔ mfutuma mu,

ebia anidaso wɔ hɔ.

30Ma ɔmfa nʼafono mma nea ɔpɛɛ sɛ ɔbɔ no no

na ɔnhyɛ no aniwu.

31Na Awurade ntow onipa biara nkyene koraa.

32Ɛwɔ mu, ɔde awerɛhow ba de, nanso obenya ayamhyehye.

Ne dɔ kɛse no to rentwa da.

33Ofi amemenemfe mu de amanehunu

anaa awerɛhow brɛ nnipa mma.

34Sɛ wɔde wɔn nan dwerɛw

nneduafo a wɔwɔ asase no so a,

35sɛ wotiatia obi ahofadi so

wɔ Ɔsorosoroni no anim a,

36anaa sɛ wobu obi ntɛnkyew a,

Awurade renhu saa nneɛma yi ana?

37Hena na obetumi aka na wama aba mu

wɔ bere a ɛnyɛ Awurade na ɔhyɛe?

38Ɛnyɛ Ɔsorosoroni no anom

na mmusu ne nnepa fi ana?

39Adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɔteasefo nwiinwii

bere a wɔatwe nʼaso wɔ ne bɔne ho?

40Momma yɛnhwehwɛ yɛn akwan mu na yɛnsɔ nhwɛ,

na yɛnsan nkɔ Awurade nkyɛn.

41Momma yɛmma yɛn koma ne yɛn nsa so,

nkyerɛ Onyankopɔn wɔ ɔsoro, na yɛnka se:

42“Yɛayɛ bɔne, na yɛatew atua

na wamfa ankyɛ.

43“Wode abufuw akata wo ho ataa yɛn;

na woakunkum a woannya ahummɔbɔ.

44Wode wo ho asie omununkum mu

nti mpaebɔ biara nnu wo nkyɛn.

45Woayɛ yɛn atantanne ne nwura

wɔ amanaman no mu.

46“Yɛn atamfo nyinaa abaa wɔn anom tɛtrɛɛ

de tia yɛn.

47Yɛabrɛ ne ahunahuna ne akukuruhwease,

mmubui ne ɔsɛe.”

48Me nusu sen sɛ asuten

efisɛ wɔasɛe me nkurɔfo.

49Me nusu bɛsen ara,

na ɛrennyae,

50kosi sɛ Awurade bɛhwɛ

afi ɔsoro, na wahu.

51Nea mihu no ma me kra werɛ how,

me kuropɔn no mu mmea nyinaa nti.

52Mʼatamfo a menyɛɛ wɔn hwee

pampam me sɛ anomaa.

53Wɔpɛɛ sɛ wotwa me nkwa so

na wosiw me abo wɔ amoa mu;

54nsu bu faa me ti so,

na ɛyɛɛ me sɛnea wɔrewie me.

55Mebɔɔ wo din, Awurade

fii amoa no ase tɔnn.

56Wotee me sufrɛ: “Nsiw wʼaso

wɔ me gye sufrɛ ho.”

57Wutwiw bɛn me bere a mefrɛɛ wo no,

na wokae se, “Nsuro.”

58Wo Awurade, wudii mʼasɛm maa me;

na wugyee me nkwa.

59Woahu bɔne a wɔayɛ me, Awurade.

Di mʼasɛm ma me!

60Woahu wɔn aweretɔ no mu den,

wɔn pɔw a wɔbɔ tia me no nyinaa.

61Awurade, woate wɔn ntwirii,

wɔn pɔw a wɔbɔ tia me no nyinaa,

62nea mʼatamfo ka no asomsɛm na wɔka no brɛoo

de tia me da mu nyinaa.

63Hwɛ wɔn! Sɛ wogyinagyina hɔ anaasɛ wɔtete hɔ,

wɔto akutia nnwom de di me ho fɛw.

64Fa nea ɛfata tua wɔn so ka, Awurade,

nea wɔn nsa ayɛ nti.

65Pirim wɔn koma,

na ma wo nnome mmra wɔn so.

66Fa abufuw taa wɔn, na sɛe wɔn

fi Awurade ɔsorosoro ase.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Ẹkun Jeremiah 3:1-66

1Èmi ni ọkùnrin tí ó rí ìpọ́njú

pẹ̀lú ọ̀pá ìbínú rẹ.

2Ó ti lé mi jáde ó sì mú mi rìn

nínú òkùnkùn ju ti ìmọ́lẹ̀;

3Nítòótọ́, ó ti yí ọwọ́ padà sí mi

síwájú àti síwájú sí i ní gbogbo ọjọ́.

4Ó jẹ́ kí àwọ̀ mi àti ẹran-ara mi gbó

ó sì tún ṣẹ́ egungun mi.

5Ó ti fi mí sí ìgbèkùn, ó sì ti yí mi ká

pẹ̀lú ìkorò àti làálàá.

6Ó mú mi gbé nínú òkùnkùn,

bí ti àwọn tó ti kú fún ìgbà pípẹ́.

7Ó ti tì mí mọ́ ilé, nítorí náà n kò le è sálọ;

ó ti fi ẹ̀wọ̀n mú mi mọ́lẹ̀.

8Pàápàá nígbà tí mo ké fún ìrànlọ́wọ́,

ó kọ àdúrà mi.

9Ó fi ògiri òkúta dí ọ̀nà mi;

ó sì mú ọ̀nà mi wọ́.

10Bí i beari tí ó dùbúlẹ̀,

bí i kìnnìún tí ó sápamọ́.

11Ó wọ́ mi kúrò ní ọ̀nà, ó tẹ̀ mí mọ́lẹ̀

ó fi mi sílẹ̀ láìsí ìrànlọ́wọ́.

12Ó fa ọfà rẹ̀ yọ

ó sì fi mí ṣe ohun ìtafàsí.

13Ó fa ọkàn mí ya

pẹ̀lú ọfà nínú àkọ̀ rẹ̀.

14Mo di ẹni yẹ̀yẹ́ láàrín àwọn ènìyàn mi;

wọn yẹ̀yẹ́ mi pẹ̀lú orin ní gbogbo ọjọ́.

15Ó ti kún mi pẹ̀lú ewé kíkorò

àti ìdààmú bí omi.

16Ó ti fi òkúta kán eyín mi;

ó ti tẹ̀ mí mọ́lẹ̀ nínú eruku.

17Mo ti jìnnà sí àlàáfíà;

mo ti gbàgbé ohun tí àṣeyege ń ṣe.

18Nítorí náà mo wí pé, “Ògo mi ti lọ

àti ìrètí mi nínú Olúwa.”

19Mo ṣe ìrántí ìpọ́njú àti ìdààmú mi,

ìkorò àti ìbànújẹ́.

20Mo ṣèrántí wọn,

ọkàn mi sì gbọgbẹ́ nínú mi.

21Síbẹ̀, èyí ni mo ní ní ọkàn

àti nítorí náà ní mo nírètí.

22Nítorí ìfẹ́ Olúwa tí ó lágbára ni àwa kò fi ṣègbé,

nítorí ti àánú rẹ kì í kùnà.

23Wọ́n jẹ́ ọ̀tún ní àárọ̀;

títóbi ni òdodo rẹ̀.

24Mo wí fún ara mi, ìpín mi ni Olúwa;

nítorí náà èmi yóò dúró dè ọ́.

25Dídára ni Olúwa fún àwọn tí ó ní ìrètí nínú rẹ̀,

sí àwọn tí ó ń wá a.

26Ó dára kí a ní sùúrù

fún ìgbàlà Olúwa.

27Ó dára fún ènìyàn láti gbé àjàgà

nígbà tí ó wà ní èwe.

28Jẹ́ kí ó jókòó ní ìdákẹ́ jẹ́ẹ́,

nítorí Olúwa ti fi fún un.

29Jẹ́ kí ó bo ojú rẹ̀ sínú eruku—

ìrètí sì lè wà.

30Jẹ́ kí ó fi ẹ̀rẹ̀kẹ́ fún àwọn tí yóò gbá a,

sì jẹ́ kí ó wà ní ìdójútì.

31Ènìyàn kò di ìtanù

lọ́dọ̀ Olúwa títí láé.

32Lóòtítọ́ ó mú ìbànújẹ́ wá, yóò fi àánú hàn,

nítorí títóbi ni ìfẹ́ rẹ̀.

33Nítorí kò mọ̀ ọ́n mọ̀ mú ìpọ́njú wá

tàbí ìrora wá fún ọmọ ènìyàn.

34Láti tẹ mọ́lẹ̀ lábẹ́ ẹsẹ̀

gbogbo àwọn ẹlẹ́wọ̀n ní ilẹ̀ náà.

35Láti ṣẹ́ ọmọ ènìyàn fún ẹ̀tọ́ rẹ̀

níwájú Ọ̀gá-ògo jùlọ.

36Láti yí ìdájọ́ ènìyàn padà,

Ǹjẹ́ Olúwa kò rí ohun bẹ́ẹ̀.

37Ta ni yóò sọ̀rọ̀ tí yóò rí bẹ́ẹ̀

tí Olúwa kò bá fi àṣẹ sí i.

38Ǹjẹ́ kì í ṣe láti ẹnu Ọ̀gá-ògo jùlọ

ni rere àti búburú tí ń wá?

39Kí ló dé tí ẹ̀dá alààyè ṣe ń kùn

nígbà tí ó bá ń jìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀?

40Ẹ jẹ́ kí a yẹ ọ̀nà wa, kí a sì dán an wò,

kí a sì tọ Olúwa lọ.

41Ẹ jẹ́ kí a gbé ọkàn àti ọwọ́ wa sókè

sí Ọlọ́run ní ọ̀run, kí a wí pé:

42“Àwa ti ṣẹ̀ a sì ti ṣọ̀tẹ̀

ìwọ kò sì fi ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá.

43“Ìwọ fi ìbínú bo ara rẹ ìwọ sì ń lépa wa;

ìwọ ń parun láìsí àánú.

44Ìwọ ti fi àwọsánmọ̀ bo ara rẹ

pé kí àdúrà wa má ba à dé ọ̀dọ̀ rẹ.

45Ó ti sọ wá di èérí àti ààtàn

láàrín orílẹ̀-èdè gbogbo.

46“Gbogbo àwọn ọ̀tá wa ti la ẹnu wọn

gbòòrò sí wa.

47Àwa ti jìyà àti ìparun,

nínú ìbẹ̀rù àti ewu.”

48Omijé ń sàn ní ojú mi bí odò

nítorí a pa àwọn ènìyàn mi run.

49Ojú mi kò dá fún omijé,

láì sinmi,

50títí ìgbà tí Olúwa yóò ṣíjú wolẹ̀

láti òkè ọ̀run tí yóò sì rí i.

51Ohun tí mo rí mú ìbẹ̀rù wá ọkàn mi

nítorí gbogbo àwọn obìnrin ìlú mi.

52Àwọn tí ó jẹ́ ọ̀tá mi láìnídìí

dẹ mí bí ẹyẹ.

53Wọ́n gbìyànjú láti mú òpin dé bá ayé mi nínú ihò

wọ́n sì ju òkúta lù mí.

54Orí mi kún fún omi,

mo sì rò pé ìgbẹ̀yìn dé.

55Mo pe orúkọ rẹ, Olúwa,

láti ọ̀gbun ìsàlẹ̀ ihò.

56Ìwọ gbọ́ ẹ̀bẹ̀ mi: “Má ṣe di etí rẹ

sí igbe ẹ̀bẹ̀ mi fún ìtura.”

57O wá tòsí nígbà tí mo ké pè ọ́,

o sì wí pé, “Má ṣe bẹ̀rù.”

58Olúwa, ìwọ gba ẹjọ́ mi rò,

o ra ẹ̀mí mi padà.

59O ti rí i, Olúwa, búburú tí a ṣe sí mi

Gbé ẹjọ́ mi ró!

60Ìwọ ti rí ọ̀gbun ẹ̀san wọn,

gbogbo ìmọ̀ wọn sí mi.

61Olúwa ìwọ ti gbọ́ ẹ̀gàn wọn

àti ìmọ̀ búburú wọn sí mi—

62Ohun tí àwọn ọ̀tá mi ń sọ

sí mi ní gbogbo ọjọ́.

63Wò wọ́n! Ní jíjòkòó tàbí ní dídìde,

wọ́n ń ṣẹlẹ́yà mi nínú orin wọn.

64Olúwa san wọ́n lẹ́san ohun tí ó tọ́ sí wọn

fún ohun tí ọwọ́ wọn ti ṣe.

65Fi ìbòjú bò wọ́n ní ọkàn,

kí o sì fi wọ́n ré.

66Ni wọ́n lára kí o sì pa wọ́n run pẹ̀lú ìbínú,

lábẹ́ ọ̀run Olúwa.