Daily Manna for Thursday, September 22, 2022

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Y-sai 43:18-21

Đừng nhớ lại quá khứ đen tối!

Đừng nhắc mãi những chuyện thuở trước.

Này, Ta sẽ làm một việc mới.

Kìa, Ta đã bắt đầu! Các con có thấy không?

Ta sẽ mở thông lộ giữa đồng hoang,

Ta sẽ khơi sông ngòi để tưới nhuần đất khô.

Các dã thú trong đồng sẽ cảm tạ Ta,

loài chó rừng và loài cú sẽ tôn ngợi Ta,

vì Ta cho chúng nước trong hoang mạc.

Phải, Ta sẽ khơi sông ngòi tưới nhuần đất khô

để dân Ta đã chọn được tươi mới.

Ta đã tạo nên Ít-ra-ên cho Ta,

và một ngày kia, họ sẽ ngợi tôn Ta trước cả thế giới.”