Daily Manna for Thursday, September 22, 2022

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Yesaya 43:18-21

“Iwalani zinthu zakale;

ndipo musaganizirenso zinthu zimene zinachitika kale.

Taonani, Ine ndikuchita zinthu zatsopano!

Tsopano zayamba kale kuoneka; kodi simukuziona?

Ine ndikulambula msewu mʼchipululu

ndi kupanga mitsinje mʼdziko lowuma.

Nyama zakuthengo, nkhandwe ndi akadzidzi

zinandilemekeza.

Ndidzayendetsa mitsinje mʼdziko lowuma

kuti ndiwapatse madzi anthu anga

osankhidwa.

Anthu amene ndinadziwumbira ndekha

kuti aziyimba nyimbo yotamanda Ine.