Daily Manna for Thursday, October 14, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Thi Thiên 100:2-5

Phục vụ Chúa Hằng Hữu với lòng vui sướng.

Đến trước mặt Ngài với tiếng hoan ca.

Hãy nhận biết Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời!

Đấng đã tạo dựng chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài.

Chúng ta là dân Ngài, là chiên của đồng cỏ Ngài.

Hãy vào các cửa của Ngài với lời cảm tạ;

vào hành lang Ngài với tiếng ngợi ca.

Cảm tạ tôn vinh Danh Đấng Cao Cả.

Vì Chúa Hằng Hữu là Đấng toàn thiện.

Đức bác ái Ngài hằng còn mãi,

và đức thành tín Ngài còn đến đời đời.