Daily Manna for Thursday, October 14, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 100:2-5

Alagari ninyo ang Ginoo uban ang kalipay.

Duol kamo kaniya nga nagahugyaw sa pagmaya.

Ilha ninyo nga ang Ginoo, Dios!

Siya ang naghimo kanato ug iya kita.

Iya kitang katawhan nga giatiman niya sama sa mga karnero.

Sulod kamo sa iyang templo uban ang pagdayeg ug pagpasalamat.

Dayega ninyo siya ug pasalamati.

Kay maayo ang Ginoo;

ang iyang gugma walay kataposan,

ug ang iyang pagkamatinumanon nagapadayon hangtod sa kahangtoran.