Daily Manna for Wednesday, October 13, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Efeso 2:4-7

Pero maluluy-on gid ang Dios, kag dako ang iya paghigugma sa aton. Bisan patay kita sa iya panulok tungod sang aton mga sala, ginbuhi niya kita upod kay Cristo. (Gani paagi lang sa bugay sang Dios naluwas kita.) Kag tungod sang aton paghiusa kay Cristo Jesus ginbanhaw niya kita upod kay Cristo agod maghari kita upod sa iya sa langitnon nga ginharian. Ginhimo niya ini agod mapakita niya sa tanan, sa palaabuton nga mga inadlaw, ang iya indi matupungan nga bugay kag kaayo sa aton nga iya ginhatag paagi kay Cristo Jesus.