Daily Manna for Thursday, September 16, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Thi Thiên 51:1-2

Thi Thiên 51

Lạy Đức Chúa Trời, xin xót thương con,

vì Chúa nhân từ.

Xin xóa tội con,

vì Chúa độ lượng từ bi.

Xin rửa sạch tì vít gian tà.

Cho con thanh khiết khỏi tội lỗi.

Thi Thiên 51:8-10

Xin cho con nghe lại tiếng hân hoan;

xương cốt con Chúa đã bẻ gãy—

nay được hoan lạc.

Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi tội con đã phạm.

Xóa ác gian sạch khỏi lòng con.

Lạy Đức Chúa Trời, xin dựng trong con tấm lòng trong sạch.

Xin khôi phục trong con một tâm linh ngay thẳng.