Daily Manna for Thursday, September 16, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Masalimo 51:1-2

Salimo 51

Mundichitire chifundo, Inu Mulungu,

molingana ndi chikondi chanu chosasinthika;

molingana ndi chifundo chanu chachikulu

mufafanize mphulupulu zanga.

Munditsuke zolakwa zanga zonse

ndipo mundiyeretse kuchotsa tchimo langa.

Masalimo 51:8-10

Mundilole ndimve chimwemwe ndi chisangalalo,

mulole kuti mafupa amene mwawamphwanya akondwere.

Mufulatire machimo anga

ndi kufafaniza zolakwa zanga zonse.

Mulenge mʼkati mwanga mtima woyera Inu Mulungu

ndi kukonzanso mzimu wokhazikika mwa ine.