Daily Manna for Thursday, September 16, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Nnwom 51:1-2

Dwom 51

Ao Onyankopɔn hunu me mmɔbɔ,

sɛdeɛ wʼadɔeɛ a ɛnsa da no teɛ;

wʼahummɔborɔ kɛseɛ no enti,

pepa me mmarato.

Hohoro mʼamumuyɛ nyinaa

na te me ho firi me bɔne mu!

Nnwom 51:8-10

Ma mente ahosɛpɛ ne anigyeɛ nka;

na ma nnompe a woabubuo no nni ahurisie.

Kata wʼani wɔ me bɔne ho

na pepa mʼamumuyɛ nyinaa.

Ao Onyankopɔn, bɔ akoma a emu teɛ wɔ me mu,

na ma me honhom foforɔ a ɛdi wo nokorɛ.