Daily Manna for Wednesday, September 15, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Gióp 14:13-16

Ước gì Chúa đem con giấu nơi âm phủ,

và quên hẳn con cho đến khi cơn giận Ngài nguôi.

Nhưng đến kỳ định, xin Ngài nhớ lại con!

Người chết đi có thể sống lại chăng?

Trọn những ngày lao khổ của đời con,

con sẽ đợi cho đến kỳ giải thoát.

Bấy giờ Chúa gọi, con sẽ lên tiếng đáp lời,

Chúa nhớ mong con, tạo vật của tay Chúa.

Bấy giờ Chúa sẽ canh giữ bước chân con,

thay vì canh chừng tội lỗi con.