Daily Manna for Wednesday, September 15, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

โยบ 14:13-16

“ถ้าเพียงแต่พระองค์จะซ่อนข้าพระองค์ไว้ในหลุมศพ

และพรางข้าพระองค์ไว้จนกว่าพระพิโรธของพระองค์จะผ่านไป!

ถ้าเพียงแต่พระองค์จะทรงกำหนดเวลาไว้ให้ข้าพระองค์

และทรงระลึกถึงข้าพระองค์อีก!

เมื่อคนเราตายไป เขาจะมีชีวิตอีกหรือ?

ข้าพระองค์สู้เหนื่อยยากมาตลอดวันคืน

ข้าพระองค์จะรอคอยการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะมาถึง

พระองค์จะตรัสเรียก และข้าพระองค์จะขานรับ

พระองค์จะทรงคิดถึงพระหัตถกิจของพระองค์

แน่นอน พระองค์จะทรงนับย่างก้าวของข้าพระองค์

แต่ไม่นับบาปของข้าพระองค์