Daily Manna for Monday, June 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Thi Thiên 51:1-7

Thi Thiên 51

Lạy Đức Chúa Trời, xin xót thương con,

vì Chúa nhân từ.

Xin xóa tội con,

vì Chúa độ lượng từ bi.

Xin rửa sạch tì vít gian tà.

Cho con thanh khiết khỏi tội lỗi.

Con xưng nhận những điều vi phạm,

tội ác con trước mắt nào quên.

Con đã phạm tội chống lại một mình Chúa;

và làm điều ác đức ngay trước mắt Ngài.

Vì thế Chúa lên án là hoàn toàn đúng,

và Chúa phán xét rất công minh.

Con sinh ra vốn người tội lỗi—

mang tội từ khi mẹ mang thai.

Chúa muốn tâm hồn con chân thật,

Ngài sẽ dạy con khôn ngoan trong sâu kín cõi lòng.

Xin tẩy con với chùm kinh giới,

rửa lòng con trắng trong như tuyết.