Daily Manna for Monday, June 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 51:1-7

Salmo 51

O Dios, kaawaan nʼyo po ako

ayon sa inyong tapat na pagmamahal.

At ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin,

ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at akoʼy patawarin.

Hugasan nʼyo ako, at linisin nʼyo nang lubos sa aking kasamaan,

dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway,

at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan.

Tanging sa inyo lamang ako nagkasala.

Gumawa ako ng masama sa inyong paningin.

Kaya makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa akin.

Karapat-dapat lang na hatulan nʼyo ako.

Akoʼy makasalanan at masama mula pa noong akoʼy isinilang,

kahit noong ipinaglilihi pa lang ako.

Ang nais nʼyo ay isang pusong tapat,

kung kayaʼt ipagkaloob nʼyo sa aking kaloob-looban ang karunungan.

Linisin at hugasan nʼyo ako sa aking mga kasalanan

upang lubusang luminis ang pusoʼt kaluluwa ko.