Daily Manna for Monday, June 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Nnwom 51:1-7

Dwom 51

Ao Onyankopɔn hunu me mmɔbɔ,

sɛdeɛ wʼadɔeɛ a ɛnsa da no teɛ;

wʼahummɔborɔ kɛseɛ no enti,

pepa me mmarato.

Hohoro mʼamumuyɛ nyinaa

na te me ho firi me bɔne mu!

Na mahunu me mmarato,

na mekae me bɔne daa.

Mayɛ mfomsoɔ atia wo; atia wo nko ara

na mayɛ deɛ ɛyɛ bɔne wɔ wʼani so,

enti, wodi bem wɔ wo kasa mu

na wotene wɔ wʼatemmuo mu.

Ampa ara wɔwoo me wɔ bɔne mu,

na bɔne mu na me maame nyinsɛnee me.

Ampa ara nokorɛ na wohwehwɛ wɔ me mu.

Wokyerɛ me nyansa a emu dɔ.

Fa hisope hohoro me ho, na me ho bɛte;

dware me, na mɛhoa asene sukyerɛmma.