Daily Manna for Wednesday, April 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

2 Sa-mu-ên 22:1-7

Đa-vít hát bài ca sau đây để ca tụng Chúa Hằng Hữu đã giải cứu mình khỏi tay quân thù:

“Chúa Hằng Hữu là vầng đá và đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Chúa Hằng Hữu là vầng đá tôi, nơi tôi được bảo vệ.

Chúa là tấm khiên, là sừng cứu tôi.

Lạy Đấng che chở tôi! Chính Ngài giải cứu tôi khỏi cơn hung bạo.

Tôi sẽ cầu xin với Chúa Hằng Hữu,

là Đấng đáng ca ngợi,

lập tức, Ngài ra tay giải cứu khỏi mọi kẻ thù.

Lưới tử vong giăng mắc quanh tôi:

thác hủy diệt hung hăng gào thét.

Âm phủ thắt chặt dây oan nghiệt;

lưới tử thần chằng chịt dưới chân.

Trong lúc hiểm nguy, tôi gọi Chân Thần;

kêu van Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Từ Thiên Đàng nghe tôi kêu cứu;

Chúa Toàn Năng lập tức ra tay: