Daily Manna for Wednesday, April 7, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

2 Samuel 22:1-7

(Salmo 18)

Umawit si David sa Panginoon nang iligtas siya ng Panginoon sa kamay ng mga kalaban niya at kay Saul. Ito ang awit niya:

Panginoon, kayo ang aking matibay na bato na kanlungan at pananggalang.

Kayo ang aking Tagapagligtas na nag-iingat sa akin.

Bilang kanlungan na bato, makakapagtago ako sa inyo.

Sa inyo ako tumatakbo at kumakanlong.

Inililigtas nʼyo ako sa mararahas na tao.

Karapat-dapat kayong purihin Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas nʼyo ako sa mga kalaban ko.

Tulad ng mga alon, ang kamatayan ay nakapalibot sa akin.

Ang mga pinsalaʼy tulad ng malakas na agos na tumatangay sa akin.

Ang kamatayaʼy parang lubid na nakapulupot sa akin at parang bitag sa aking daraanan.

Sa aking kahirapan, humingi ako ng tulong sa inyo, Panginoon na aking Dios,

at pinakinggan nʼyo ang panalangin ko roon sa inyong templo.