Daily Manna for Friday, January 15, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Marcos 3:13-19

(Mat. 10:1-4; Luc. 6:12-16)

Pagkatapos sadto, nagtaklad si Jesus sa bukid kag gintawag niya ang luyag niya nga pilion. Gani nagpalapit sila sa iya. Dayon nagpili siya sang dose [nga iya man gintawag nga mga apostoles] agod mangin kaupod niya kag ipadala niya sa pagpangwali. Ginhatagan niya sila sing gahom agod magtabog sang malaot nga mga espiritu. [Amo ini ang dose nga iya ginpili:] si Simon (nga iya gin-ngalanan nga Pedro), sila ni Santiago kag ni Juan nga mga anak ni Zebedee (gin-ngalanan sila nga Boanerges nga ang buot silingon, mga anak sang daguob), si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeus, si Tadeus, si Simon (nga sang una rebelde sa gobyerno sang Roma), kag si Judas Iscariote nga amo ang nagtraidor kay Jesus.