Daily Manna for Thursday, January 14, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 95:1-7

Salmo 95

Dali, magkanta kita sa kalipay

kag maghinugyaw kita sa Ginoo, ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa aton.

Magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat,

kag maghinugyaw kita nga nagakanta sang mga pagdayaw sa iya.

Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios.

Gamhanan siya nga hari kag labaw sa tanan nga dios.

Siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sang kalibutan kag sang mga putokputokan sang mga bukid.

Siya man ang nagapanag-iya sang dagat kag sang duta nga iya ginpanghimo.

Dali, magluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo sa aton.

Kay siya ang aton Dios,

kag kita ang iya katawhan nga iya ginabantayan kag ginaatipan pareho sa mga karnero.

Kon mabatian ninyo subong ang tingog sang Dios,