Daily Manna for Friday, October 30, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Deuteronomio 28:1-6

(Lev. 26:3-13; Deu. 7:11-24)

“Kon tumanon ninyo sa hingpit ang Ginoo nga inyong Dios ug sundon ang tanan niyang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa, himuon niya kamong labaw sa tanang nasod dinhi sa kalibotan. Kon tumanon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios mainyo kining tanang mga panalangin:

“Panalanginan niya ang inyong lungsod ug ang inyong uma. Panalanginan niya kamo sa daghang mga kabataan, abunda nga abot, ug daghang mga kahayopan. Panalanginan niya ang inyong abot ug pagkaon. Panalanginan niya ang tanan ninyong pagabuhaton.