Daily Manna for Wednesday, October 28, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

1 Juan 4:16-21

Nakahibalo na kita sang gugma sang Dios kag nagatuo nga kita ginahigugma niya.

Ang Dios gugma. Kag ang nagakabuhi nga may paghigugma, ara sa Dios, kag ang Dios ara sa iya. Ini nga gugma ginakompleto sa aton hasta nga wala na sing kulang, agod indi na kita magkahadlok sa adlaw sang paghukom, kay ang aton kabuhi diri sa kalibutan pareho sang pagkabuhi ni Cristo. Kon nagahigugma kita wala kita nahadlok sa sina nga paghukom. Ang gugma nga wala sing kulang nagakuha sang sina nga kahadlok. Ang tawo nagakahadlok tungod nga nagahulat siya nga silutan, kay kulang pa ang iya nga gugma.

Nagahigugma kita sa Dios tungod kay siya amo ang una nga naghigugma sa aton. Ang nagasiling nga siya nagahigugma sa Dios, pero wala nagahigugma sa iya utod, ina nga tawo butigon. Kay kon ang iya utod mismo nga iya makita indi niya mahigugma, paano siya makahigugma sa Dios nga indi niya makita? Gani amo ini ang sugo nga ginhatag sa aton ni Cristo: ang tawo nga nagahigugma sa Dios dapat man nga maghigugma sa iya utod.