Daily Manna for Saturday, August 1, 2020

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Nnwom 18:16-20

Ɔfiri ɔsoro baa ɛfam bɛsɔɔ me mu;

ɔtwee me firii nsuo a emu dɔ mu.

Ɔgyee me firii me ɔtamfoɔ hoɔdenfoɔ nsam,

wɔn a wɔn ani sa me, na wɔn ho yɛ den dodo ma me no.

Wɔbaa me so wɔ mʼamanehunu da mu,

nanso Awurade pagyaa me.

Ɔde me baa baabi a ɛhɔ trɛ;

ɔgyee me, ɛfiri sɛ nʼani sɔɔ me.

Awurade ne me adi no sɛdeɛ me tenenee teɛ;

wahwɛ me nsa a ɛho teɛ so atua me ka.