Daily Manna for Wednesday, October 9, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Efeso 4:17-23

Gani sa ngalan sang Ginoo, ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. Ang ila mga hunahuna wala sing pulos tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. Nahamulag sila sa kabuhi nga ginahatag sang Dios tungod nga wala sila sing kaalam sa espirituhanon nga mga butang, kay masyado katig-a sang ila mga tagipusuon. Wala na sila sing huya. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong.

Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna.