Daily Manna for Tuesday, June 11, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Isaias 58:6-10

Ang klase sang puasa nga luyag ko amo ang puasa nga ginaupdan sining matarong nga mga pagginawi: Ginauntatan ninyo ang pagpamigos kag ang pagpangpriso sa mga inosente, kag ginahilway ninyo ang mga ginapigos. Ginahatagan ninyo sang pagkaon ang mga ginagutom, ginapaestar ninyo sa inyo mga balay ang mga wala sing elistaran, ginapabayuan ninyo ang mga wala sing bayo, kag ginabuligan ninyo ang inyo mga paryente. Kon himuon ninyo ini, magaabot sa inyo ang kaluwasan pareho sang nagabutlak nga adlaw, kag ayuhon ko kamo gilayon. Ako, nga inyo matarong nga Dios, magauna sa inyo kag protektaran ko kamo sang akon gamhanan nga presensya. Kon magpanawag kamo sa akon sa pagpangayo sang bulig, sabton ko kamo.

“Kon untatan na ninyo ang pagpamigos, ang pag-akusar sang indi matuod, kag ang paghambal sang malain, kag kon pakaunon ninyo ang mga ginagutom kag hatagan ang mga imol sang ila mga kinahanglanon, magaabot sa inyo ang kaluwasan nga magapasanag sang inyo madulom nga kahimtangan subong udtong-adlaw.