Daily Manna for Sunday, February 10, 2019

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

1 Pedro 2:1-3

Tungod nga natawo na kamo liwat, bayai na ninyo ang tanan nga klase sang kalautan. Indi kamo magbutig ukon magpakuno-kuno. Indi kamo magkahisa ukon maghambal sing malain kontra sa inyo isigkatawo. Pareho sang lapsag nga nagahandom sang gatas sang iya iloy, handuma man ninyo ang espirituhanon nga gatas nga wala sing simbog agod magtubo kamo hasta mabaton ninyo ang kabug-usan sang inyo kaluwasan. Kay naeksperiensyahan na ninyo nga ang Ginoo maayo gid.