Daily Manna for Thursday, October 11, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

2 Corinto 6:14-7:1

Indi gid kamo magpakighiusa sa mga wala nagatuo kay Cristo. Kay subong nga ang kasanag indi makaupod sa kadulom, ang maayo indi man makaupod sa malain. Kag subong nga si Cristo kag si Satanas indi maghangpanay, ang tumuluo kag ang indi tumuluo indi man maghangpanay. Indi puwede nga ang mga dios-dios ara man sa templo sang Dios. Kag kita amo ang templo sang Dios nga buhi! Kay nagsiling ang Dios,

“Magapuyo ako kag magaupod sa ila.
Mangin Dios nila ako,
kag mangin katawhan ko sila.
Gani, magguwa na kamo kag magbulag sa ila.
Indi kamo magtandog sa mga ginakabig nga mahigko,
kag batunon ko kamo.
Kag ako mangin inyo Amay,
kag kamo mangin akon mga anak.
Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

Mga hinigugma, tungod sining mga promisa sang Dios sa aton, bayaan ta na ang tanan nga nagapahigko sa aton bug-os nga kabuhi, kag tinguhaan ta nga mangin matinlo ang aton kabuhi nga may pagtahod sa Dios.