Daily Manna for Sunday, April 15, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Roma 15:5-11

Kabay pa nga ang Dios nga nagapabakod sa aton kag nagahatag sa aton sang pagbatas sa mga kabudlayan magabulig sa inyo nga mag-isa kamo bilang mga sumulunod ni Cristo Jesus, agod magtingob kamo sa pagdayaw sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo.

Ginbaton kamo ni Cristo, gani batuna man ninyo ang isa kag isa agod madayaw ang Dios. Ang kabangdanan kon ngaa ginsugo si Jesus sa pag-alagad sa mga Judio indi lang sa pagpakita nga ang Dios masaligan sa pagtuman sang iya mga promisa sang una sa ila mga katigulangan, kundi sa pagpakita man sa mga indi Judio sang kaluoy sang Dios, agod magdayaw man sila sa Dios. Kay nagasiling ang Kasulatan,

“Gani padunggan ko ikaw sa mga indi Judio.
Kantahan ko ikaw sang mga pagdayaw.”

May nasulat man sa Kasulatan nga nagasiling,

“Kamo nga mga indi Judio, magkalipay kamo kaupod sa katawhan sang Ginoo!”

Kag nagasiling pa gid,

“Tanan kamo nga mga indi Judio, dayawa ninyo ang Ginoo.
Tanan kamo nga katawhan, dayawa ninyo siya!”