Daily Manna for Friday, March 6, 2015

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

2 Corinto 9:6-11

Dumduma ninyo ini: ang halimbawa sang aton paghatag pareho sang pagpanggas. Kon diutay ang aton binhi nga ginapanggas, diutay man ang aton pagaanihon. Pero kon madamo ang aton binhi, madamo man ang aton ani. Ang kada isa dapat maghatag suno sa iya gusto nga ihatag. Indi nga may pagpugong ukon nga napilitan lang, kay ginahigugma sang Dios ang mga nagahatag nga malipayon. Kag ang Dios sarang makahatag sa inyo sang sobra pa sang sa inyo mga kinahanglanon, agod indi gid kamo pagkulangon kag permi pa kamo makabulig sa iban. Pareho sang ginasiling sang Kasulatan:

“Nagapanagtag siya sa mga imol;
ang iya matarong nga ginahimo dumdumon hasta san-o.”

Kag ang Dios nga nagahatag sang binhi sa mangunguma agod may pagakaunon siya, amo man ang Dios nga magahatag sa inyo sang inyo mga kinahanglanon. Kag sa sini magadugang pa gid ang inyo pagbulig sa iban. Pabuganaon niya kamo sa tanan nga butang agod makabulig kamo permi sa iban. Kag madamo ang magapasalamat sa Dios tungod sang inyo ginapadala sa ila nga bulig paagi sa amon.