Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Gẹnẹsisi 36:1-43

Àwọn ìránṣẹ́ Esau

1Wọ̀nyí ni ìran Esau, ẹni tí a ń pè ní Edomu.

236.2: Gẹ 26.34; 28.9.Nínú àwọn ọmọbìnrin Kenaani ni Esau ti fẹ́ àwọn ìyàwó rẹ̀: Adah ọmọbìnrin Eloni ará Hiti àti Oholibama, ọmọbìnrin Ana, ọmọ ọmọ Sibeoni ará Hifi. 336.3: Gẹ 28.9.Ó sì tún fẹ́ Basemati ọmọ Iṣmaeli arábìnrin Nebaioti.

4Adah bí Elifasi fún Esau, Basemati sì bí Reueli, 5Oholibama pẹ̀lú sì bí Jeuṣi, Jalamu, àti Kora. Àwọn wọ̀nyí ni ọmọ tí Esau bí ní Kenaani.

6Esau sì mú àwọn aya rẹ̀, àwọn ọmọkùnrin rẹ̀, àwọn ọmọbìnrin rẹ̀ àti gbogbo àwọn ará ilé rẹ̀, àwọn ohun ọ̀sìn rẹ̀ àti àwọn ẹran ọ̀sìn mìíràn àti gbogbo ohun ìní mìíràn tí ó ní, ni Kenaani, ó sì kó lọ sí ilẹ̀ mìíràn, jìnà sí ibi tí Jakọbu arákùnrin rẹ̀ wà. 7Ohun ìní wọn pọ̀ ju èyí tí àwọn méjèèjì lè máa gbé ní ojú kan lọ. Ilẹ̀ tí wọ́n wà kò le gba àwọn méjèèjì nítorí àwọn ohun ọ̀sìn wọn. 8Báyìí ni Esau tí a tún mọ̀ sí Edomu tẹ̀dó sí àwọn orílẹ̀-èdè olókè tí Seiri.

9Èyí ni ìran Esau baba àwọn ará Edomu ní àwọn orílẹ̀-èdè olókè Seiri.

10Wọ̀nyí ni orúkọ àwọn ọmọ Esau:

Elifasi ọmọ Adah aya Esau àti Reueli, ọmọ Basemati tí í ṣe aya Esau pẹ̀lú.

11Àwọn ọmọ Elifasi ni ìwọ̀nyí:

Temani, Omari, Sefi, Gatamu, àti Kenasi. 12Elifasi ọmọ Esau sì tún ní àlè tí a ń pè ní Timna pẹ̀lú, òun ló bí Amaleki fún un. Wọ̀nyí ni àwọn ọmọ ọmọ Adah aya Esau.

13Àwọn ọmọ Reueli:

Nahati, Sera, Ṣamma àti Missa. Àwọn ni ọmọ ọmọ Basemati aya Esau.

14Wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Oholibama ọmọbìnrin Ana ọmọ ọmọ Sibeoni: tí ó bí fún Esau:

Jeuṣi, Jalamu àti Kora.

15Àwọn wọ̀nyí ni olórí nínú àwọn ọmọ Esau:

Àwọn ọmọ Elifasi, àkọ́bí Esau:

Temani, Omari, Sefi, Kenasi, 16Kora, Gatamu àti Amaleki. Àwọn wọ̀nyí ló jẹ́ olórí ìdílé tí ó ti ọ̀dọ̀ Elifasi ní Edomu wá, wọ́n jẹ́ ọmọ ọmọ Adah.

17Wọ̀nyí sì ni àwọn ọmọ Esau, ọmọ Rueli:

Nahati olórí, Sera olórí, Ṣamma olórí, Missa olórí; Àwọn wọ̀nyí ló jẹ́ olórí ìdílé tí ó ti ọ̀dọ̀ Reueli jáde ní Edomu. Ọmọ ọmọ Basemati aya Esau ni wọ́n jẹ́.

18Àwọn ọmọ Oholibama aya Esau:

Jeuṣi, Jalamu, àti Kora, àwọn wọ̀nyí ló jẹ́ olórí ìdílé tí ó ti ọ̀dọ̀ Oholibama ọmọ Ana, ìyàwó Esau wá.

19Àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Esau (Edomu). Àwọn wọ̀nyí ni olórí wọn.

2036.20-28: 1Ki 1.38-42.Wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Seiri ará Hori tí ó ń gbé ní ilẹ̀ náà:

Lotani, Ṣobali, Sibeoni, Ana, 21Diṣoni, Eseri, àti Diṣani, àwọn wọ̀nyí olórí ènìyàn Hori, àwọn ọmọ Seiri ni ilẹ̀ Edomu.

22Àwọn ọmọ Lotani:

Hori àti Homamu: Timna sì ni arábìnrin Lotani.

23Àwọn ọmọ Ṣobali:

Alifani, Manahati, Ebali, Ṣefo àti Onamu.

24Àwọn ọmọ Sibeoni:

Aiah àti Ana. Èyí ni Ana tí ó rí ìsun omi gbígbóná ní inú aginjù bí ó ti ń da àwọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ Ṣebeoni baba rẹ̀.

25Wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Ana:

Diṣoni àti Oholibama (Àwọn ọmọbìnrin ni wọn).

26Àwọn ọmọ Diṣoni ni:

Hemdani, Eṣbani, Itrani àti Kerani.

27Àwọn ọmọ Eseri:

Bilhani, Saafani àti Akani.

28Àwọn ọmọ Diṣani ni:

Usi àti Arani.

29Àwọn wọ̀nyí ni olórí ìdílé Hori:

Lotani, Ṣobali, Sibeoni, Ana, 30Diṣoni Eseri, àti Diṣani.

Àwọn ni olórí ìdílé àwọn ará Hori gẹ́gẹ́ bí ìpín wọn ní ilẹ̀ Seiri.

Àwọn aláṣẹ Edomu

3136.31-43: 1Ki 1.43-53.Àwọn wọ̀nyí ni ọba tí ó jẹ ní Edomu kí ó tó di pé ọba kankan jẹ lórí Israẹli:

32Bela ọmọ Beori jẹ ní Edomu. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Dinhaba.

33Nígbà tí Bela kú, Jobabu ọmọ Sera ti Bosra sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

34Nígbà tí Jobabu kú, Huṣamu láti ilẹ̀ Temani sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

35Nígbà tí Huṣamu kú, Hadadi ọmọ Bedadi tí ó kọlu Midiani ní ìgbẹ́ Moabu, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Afiti.

36Nígbà tí Hadadi sì kú, Samla láti Masreka, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

37Samla sì kú, Saulu ti Rehoboti, létí odò sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

38Nígbà tí Saulu kú, Baali-Hanani ọmọ Akbori jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

39Nígbà tí Baali-Hanani ọmọ Akbori kú, Hadadi ni ó jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Pau, orúkọ ìyàwó sì ni Mehetabeeli ọmọbìnrin Matiredi, ọmọbìnrin Mesahabu.

40Àwọn wọ̀nyí ni orúkọ àwọn baálẹ̀ tí ó ti ọ̀dọ̀ Esau jáde wá, ní orúkọ ìdílé wọn, bí ìpínlẹ̀ wọn ti rí:

baálẹ̀ Timna, baálẹ̀ Alfa, baálẹ̀ Jeteti.

41baálẹ̀ Oholibama, baálẹ̀ Ela, baálẹ̀ Pinoni,

42baálẹ̀ Kenasi, baálẹ̀ Temani, baálẹ̀ Mibsari,

43Magdieli, àti Iramu.

Àwọn wọ̀nyí ni baálẹ̀ Edomu, gẹ́gẹ́ bí wọn ti tẹ̀dó sí ilẹ̀ tí wọ́n gbà.

Èyí ni Esau baba àwọn ará Edomu.

New International Reader’s Version

Genesis 36:1-43

The Family Line of Esau

1Here is the story of the family line of Esau. Esau was also called Edom.

2Esau got his wives from among the women of Canaan. He married Adah, the daughter of Elon the Hittite. He also married Oholibamah, the daughter of Anah and the granddaughter of Zibeon the Hivite. 3And he married Basemath, the daughter of Ishmael and the sister of Nebaioth.

4Adah had Eliphaz by Esau. Basemath had Reuel. 5Oholibamah had Jeush, Jalam and Korah. All of them were Esau’s sons. They were born in Canaan.

6Esau moved to a land far away from his brother Jacob. Esau took with him his wives, his sons and daughters, and all the people who lived with him. He also took his livestock and all his other animals. He took everything he had acquired in Canaan. 7Jacob and Esau owned so much that they couldn’t remain together. There wasn’t enough land for both of them. They had too much livestock. 8So Esau made his home in the hill country of Seir. Esau was also called Edom.

9Here is the story of the family line of Esau. He’s the father of the people of Edom. They live in the hill country of Seir.

10Here are the names of Esau’s sons.

They are Eliphaz, the son of Esau’s wife Adah, and Reuel, the son of Esau’s wife Basemath.

11The sons of Eliphaz were

Teman, Omar, Zepho, Gatam and Kenaz. 12Esau’s son Eliphaz also had a concubine named Timna. She had Amalek by Eliphaz. They were grandsons of Esau’s wife Adah.

13The sons of Reuel were

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. They were grandsons of Esau’s wife Basemath.

14Esau’s wife Oholibamah was the daughter of Anah and the granddaughter of Zibeon.

She had Jeush, Jalam and Korah by Esau.

15Here are the chiefs among Esau’s sons.

Eliphaz was Esau’s oldest son. The sons of Eliphaz were

Chiefs Teman, Omar, Zepho, Kenaz, 16Korah, Gatam and Amalek. They were the chiefs in Edom who were sons of Eliphaz. They were Adah’s grandsons.

17The sons of Esau’s son Reuel were

Chiefs Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. They were the chiefs in Edom who were sons of Reuel. They were grandsons of Esau’s wife Basemath.

18The sons of Esau’s wife Oholibamah were

Chiefs Jeush, Jalam and Korah. They were the chiefs who were sons of Esau’s wife Oholibamah. She was Anah’s daughter.

19That was the family line of Esau. And these were the chiefs. Esau was also called Edom.

20Seir, the Horite, had sons living in the same area.

They were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 21Dishon, Ezer and Dishan. These sons of Seir in Edom were Horite chiefs.

22The sons of Lotan were

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

23The sons of Shobal were

Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

24The sons of Zibeon were

Aiah and Anah. He was the Anah who discovered the hot springs of water in the desert. He found them while he was taking care of the donkeys that belonged to his father Zibeon.

25The children of Anah were

Dishon and Oholibamah. Oholibamah was the daughter of Anah.

26The sons of Dishon were

Hemdan, Eshban, Ithran and Keran.

27The sons of Ezer were

Bilhan, Zaavan and Akan.

28The sons of Dishan were

Uz and Aran.

29The Horite chiefs were

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 30Dishon, Ezer and Dishan.

They were the Horite chiefs in the land of Seir. They are listed tribe by tribe.

The Rulers of Edom

31Before Israel had a king, there were kings who ruled in Edom.

32Bela became the king of Edom. Bela was the son of Beor. Bela’s city was called Dinhabah.

33When Bela died, Jobab became the next king. Jobab was the son of Zerah from Bozrah.

34When Jobab died, Husham became the next king. Husham was from the land of the Temanites.

35When Husham died, Hadad became the next king. Hadad was the son of Bedad. Hadad had won the battle over Midian in the country of Moab. Hadad’s city was called Avith.

36When Hadad died, Samlah became the next king. Samlah was from Masrekah.

37When Samlah died, Shaul became the next king. Shaul was from Rehoboth on the river.

38When Shaul died, Baal-Hanan became the next king. Baal-Hanan was the son of Akbor.

39When Baal-Hanan died, Hadad became the next king. Hadad’s city was called Pau. His wife’s name was Mehetabel. She was Matred’s daughter. Matred was the daughter of Me-Zahab.

40Here are the chiefs in the family line of Esau. They are listed by name as chiefs in charge of their tribes and territories. They are

Timna, Alvah, Jetheth,

41Oholibamah, Elah, Pinon,

42Kenaz, Teman, Mibzar,

43Magdiel and Iram.

They were the chiefs of Edom. They ruled over their settlements in the land where they lived.

That’s the end of the story of the family line of Esau. He was the father of the people of Edom.