1 Kronika 2 – YCB & KJV

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

1 Kronika 2:1-55

Àwọn ọmọ Israẹli

12.1-2: Gẹ 35.23-26.Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Israẹli. Reubeni, Simeoni, Lefi, Juda, Isakari, Sebuluni, 2Dani, Josẹfu, Benjamini; Naftali, Gadi: àti Aṣeri.

Juda

Àwọn ọmọ Hesroni

32.3-4: Gẹ 38.3-7,29-30; Nu 26.19,20.Àwọn ọmọ Juda:

Eri, Onani àti Ṣela, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ̀nyí ni wọ́n bí fún un láti ọ̀dọ̀ arábìnrin Kenaani, ọmọbìnrin Ṣua.

Eri àkọ́bí Juda, ó sì burú ní ojú Olúwa; Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa sì pa á.

4Tamari, aya ọmọbìnrin Juda, ó sì bí Peresi àti Sera sì ní ọmọ márùn-ún ní àpapọ̀.

52.5: Gẹ 46.12; Gẹ 26.21.Àwọn ọmọ Peresi:

Hesroni àti Hamulu.

6Àwọn ọmọ Sera:

Simri, Etani, Hemani, Kalkoli àti Dara, gbogbo wọn jẹ́ márùn-ún.

7Àwọn ọmọ Karmi:

Akani, ẹni tí ó mú ìyọnu wá sórí Israẹli nípa ẹ̀ṣẹ̀ ìfibú lórí mímú ohun ìyàsọ́tọ̀.

8Àwọn ọmọ Etani:

Asariah.

9Àwọn ọmọ tí a bí fún Hesroni ni:

Jerahmeeli, Ramu àti Kalebu.

Láti ọ̀dọ̀ Ramu ọmọ Hesroni

10Ramu sì ni baba Amminadabu,

àti Amminadabu baba Nahiṣoni olórí àwọn ènìyàn Juda.

11Nahiṣoni sì ni baba Salmoni,

Salmoni ni baba Boasi,

12Boasi baba Obedi

àti Obedi baba Jese.

13Jese sì ni baba

Eliabu àkọ́bí rẹ̀; ọmọ ẹlẹ́kejì sì ni Abinadabu,

ẹlẹ́kẹta ni Ṣimea, 14Ẹlẹ́kẹrin Netaneli,

ẹlẹ́karùnún Raddai, 15ẹlẹ́kẹfà Osemu

àti ẹlẹ́keje Dafidi.

16Àwọn arábìnrin wọn ni Seruiah àti Abigaili.

Àwọn ọmọ mẹ́ta Seruiah ni Abiṣai, Joabu àti Asaheli.

17Abigaili ni ìyá Amasa, ẹni tí baba rẹ̀ sì jẹ́ Jeteri ará Iṣmaeli.

Kalebu ọmọ Hesroni

18Kalebu ọmọ Hesroni ní ọmọ láti ọ̀dọ̀ ìyàwó rẹ̀ Asuba (láti ọ̀dọ̀ Jerioti). Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ rẹ̀:

Jeṣeri, Ṣobabu àti Ardoni.

19Nígbà tí Asuba sì kú, Kalebu sì fẹ́ Efrata ní aya, ẹni tí ó bí Huri fún un.

20Huri ni baba Uri, Uri sì jẹ́ baba Besaleli.

21Nígbà tí ó yá, Hesroni sì dùbúlẹ̀ pẹ̀lú ọmọbìnrin Makiri baba Gileadi (ó sì ti fẹ́ ní aya láti ìgbà tí ó ti wà ní ẹni ọgọ́ta ọdún) ó sì bí Segubu.

22Segubu sì jẹ́ baba Jairi, ẹni tí ó jẹ́ olùdarí ìlú mẹ́tàlélógún ní ilẹ̀ Gileadi.

23(Ṣùgbọ́n Geṣuri àti Aramu sì fi agbára gba Hafoti-Jairi, àti Kenati pẹ̀lú gbogbo agbègbè rẹ̀ tí wọn tẹ̀dó sí jẹ́ ọgọ́ta ìlú.)

Gbogbo wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Makiri Baba Gileadi.

24Lẹ́yìn tí Hesroni sì kú ni Kalebu Efrata, Abijah ìyàwó rẹ̀ ti Hesroni sì bí Aṣihuri baba Tekoa fún un.

Jerahmeeli ọmọ Hesroni

25Ọmọ Jerahmeeli àkọ́bí Hesroni:

Ramu ọmọ àkọ́bí rẹ̀ Buna, Oreni, Osemu àti Ahijah. 26Jerahmeeli ní ìyàwó mìíràn, ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Atara; ó sì jẹ́ ìyá fún Onamu.

27Àwọn ọmọ Ramu àkọ́bí Jerahmeeli:

Maasi, Jamini àti Ekeri.

28Àwọn ọmọ Onamu:

Ṣammai àti Jada.

Àwọn ọmọ Ṣammai:

Nadabu àti Abiṣuri. 29Orúkọ ìyàwó Abiṣuri ni Abihaili ẹni tí ó bí Ahbani àti Molidi.

30Àwọn ọmọ Nadabu

Ṣeledi àti Appaimu. Ṣeledi sì kú láìsí ọmọ.

31Àwọn ọmọ Appaimu:

Iṣi, ẹni tí ó jẹ́ baba fún Ṣeṣani. Ṣeṣani sì jẹ́ baba fún Ahlai.

32Àwọn ọmọ Jada, arákùnrin Ṣammai:

Jeteri àti Jonatani. Jeteri sì kú láìní ọmọ.

33Àwọn ọmọ Jonatani:

Peleti àti Sasa.

Àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Jerahmeeli.

34Ṣeṣani kò sì ní ọmọkùnrin àwọn ọmọbìnrin nìkan ni ó ní.

Ó sì ní ìránṣẹ́ ará Ejibiti tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Jariha. 35Ṣeṣani sì fi ọmọ obìnrin rẹ̀ ní aya fún ìránṣẹ́ rẹ̀ Jariha, ó sì bí ọmọ fún tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Attai.

36Attai sì jẹ́ baba fún Natani,

Natani sì jẹ́ baba fún Sabadi,

37Sabadi ni baba Eflali,

Eflali jẹ́ baba Obedi,

38Obedi sì ni baba Jehu,

Jehu ni baba Asariah,

39Asariah sì ni baba Helesi,

Helesi ni baba Eleasa,

40Eleasa ni baba Sismai,

Sismai ni baba Ṣallumu,

41Ṣallumu sì ni baba Jekamiah,

Jekamiah sì ni baba Eliṣama.

Ìdílé Kalebu

42Àwọn ọmọ Kalebu arákùnrin Jerahmeeli:

Meṣa àkọ́bí rẹ̀, ẹni tí ó jẹ́ baba fún Sifi,

àti àwọn ọmọ rẹ̀ Meraṣa, ẹni tí ó jẹ́ baba fún Hebroni.

43Àwọn ọmọ Hebroni:

Kora, Tapua, Rekemu, àti Ṣema.

44Ṣema ni baba Rahamu,

Rahamu sì jẹ́ baba fún Jorkeamu.

Rekemu sì ni baba Ṣammai.

45Àwọn ọmọ Ṣammai ni Maoni,

Maoni sì ni baba Beti-Suri.

46Efani obìnrin Kalebu sì ni ìyá

Harani, Mosa àti Gasesi,

Harani sì ni baba Gasesi.

47Àwọn ọmọ Jahdai:

Regemu, Jotamu, Geṣani, Peleti, Efani àti Ṣaafa.

48Maaka obìnrin Kalebu sì ni ìyá

Seberi àti Tirhana.

49Ó sì bí Ṣaafa baba Madmana,

Ṣefa baba Makbena àti baba Gibeah.

ọmọbìnrin Kalebu sì ni Aksa.

50Àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Kalebu.

Àwọn ọmọ Huri, àkọ́bí Efrata:

Ṣobali baba Kiriati-Jearimu. 51Salma baba Bẹtilẹhẹmu àti Harefu baba Beti-Gaderi.

52Àwọn ọmọ Ṣobali baba Kiriati-Jearimu ni:

Haroe, ìdajì àwọn ará Manaheti. 53Àti ìdílé Kiriati-Jearimu: àti àwọn ara Itri, àti àwọn ará Puti, àti àwọn ará Ṣumati àti àwọn ará Miṣraiti: láti ọ̀dọ̀ wọn ni àwọn ọmọ ará Sorati àti àwọn ará Eṣtaoli ti wá.

54Àwọn ọmọ Salma:

Bẹtilẹhẹmu, àti àwọn ará Netofa, Atrotu Beti-Joabu, ìdajì àwọn ará Manahati, àti ará Sori, 55Àti àwọn ìdílé àwọn akọ̀wé, ẹni tí ń gbé ní Jabesi: àti àwọn ọmọ Tirati àti àwọn ará Ṣimeati àti àwọn ará Sukati. Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ará Keni, ẹni tí ó wá láti ọ̀dọ̀ Hamati, baba ilé Rekabu.

King James Version

1 Chronicles 2:1-55

1These are the sons of Israel; Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,2.1 Israel: or, Jacob 2Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.

3¶ The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: which three were born unto him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah, was evil in the sight of the LORD; and he slew him. 4And Tamar his daughter in law bare him Pharez and Zerah. All the sons of Judah were five. 5The sons of Pharez; Hezron, and Hamul. 6And the sons of Zerah; Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara: five of them in all.2.6 Zimri: or, Zabdi2.6 Dara: or, Darda 7And the sons of Carmi; Achar, the troubler of Israel, who transgressed in the thing accursed.2.7 Achar: or, Achan 8And the sons of Ethan; Azariah. 9The sons also of Hezron, that were born unto him; Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.2.9 Ram: Gr. Aram2.9 Chelubai: or, Caleb 10And Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah; 11And Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,2.11 Salma: also called, Salmon 12And Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse,

13¶ And Jesse begat his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimma the third,2.13 Shimma: or, Shammah 14Nethaneel the fourth, Raddai the fifth, 15Ozem the sixth, David the seventh: 16Whose sisters were Zeruiah, and Abigail. And the sons of Zeruiah; Abishai, and Joab, and Asahel, three. 17And Abigail bare Amasa: and the father of Amasa was Jether the Ishmeelite.2.17 Jether…: also called, Ithra an Israelite

18¶ And Caleb the son of Hezron begat children of Azubah his wife, and of Jerioth: her sons are these; Jesher, and Shobab, and Ardon. 19And when Azubah was dead, Caleb took unto him Ephrath, which bare him Hur. 20And Hur begat Uri, and Uri begat Bezaleel.

21¶ And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he married when he was threescore years old; and she bare him Segub.2.21 married: Heb. took 22And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead. 23And he took Geshur, and Aram, with the towns of Jair, from them, with Kenath, and the towns thereof, even threescore cities. All these belonged to the sons of Machir the father of Gilead. 24And after that Hezron was dead in Caleb-ephratah, then Abiah Hezron’s wife bare him Ashur the father of Tekoa.

25¶ And the sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were, Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, and Ahijah. 26Jerahmeel had also another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam. 27And the sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were, Maaz, and Jamin, and Eker. 28And the sons of Onam were, Shammai, and Jada. And the sons of Shammai; Nadab, and Abishur. 29And the name of the wife of Abishur was Abihail, and she bare him Ahban, and Molid. 30And the sons of Nadab; Seled, and Appaim: but Seled died without children. 31And the sons of Appaim; Ishi. And the sons of Ishi; Sheshan. And the children of Sheshan; Ahlai. 32And the sons of Jada the brother of Shammai; Jether, and Jonathan: and Jether died without children. 33And the sons of Jonathan; Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.

34¶ Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha. 35And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai. 36And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad, 37And Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed, 38And Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah, 39And Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah, 40And Eleasah begat Sisamai, and Sisamai begat Shallum, 41And Shallum begat Jekamiah, and Jekamiah begat Elishama.

42¶ Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were, Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron. 43And the sons of Hebron; Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema. 44And Shema begat Raham, the father of Jorkoam: and Rekem begat Shammai. 45And the son of Shammai was Maon: and Maon was the father of Beth-zur. 46And Ephah, Caleb’s concubine, bare Haran, and Moza, and Gazez: and Haran begat Gazez. 47And the sons of Jahdai; Regem, and Jotham, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph. 48Maachah, Caleb’s concubine, bare Sheber, and Tirhanah. 49She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbenah, and the father of Gibea: and the daughter of Caleb was Achsah.

50¶ These were the sons of Caleb the son of Hur, the firstborn of Ephratah; Shobal the father of Kirjath-jearim,2.50 Ephratah: also called, Ephreth 51Salma the father of Beth-lehem, Hareph the father of Beth-gader. 52And Shobal the father of Kirjath-jearim had sons; Haroeh, and half of the Manahethites.2.52 Haroeh: or, Reaiah2.52 half…: or, half of the Menuchites, or, Hatsi-ham-menuchoth 53And the families of Kirjath-jearim; the Ithrites, and the Puhites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zareathites, and the Eshtaulites. 54The sons of Salma; Beth-lehem, and the Netophathites, Ataroth, the house of Joab, and half of the Manahethites, the Zorites.2.54 Ataroth…: or, Atarites, or, crowns of the house of Joab 55And the families of the scribes which dwelt at Jabez; the Tirathites, the Shimeathites, and Suchathites. These are the Kenites that came of Hemath, the father of the house of Rechab.