Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

1 Kronika 1:1-54

Ìran Adamu títí de Abrahamu

Títí dé ọmọkùnrin Noa

11.1-53: Gẹ 5; 10; 11; 25; 36.Adamu, Seti, Enoṣi,

2Kenani, Mahalaleli, Jaredi,

3Enoku, Metusela, Lameki,

Noa.

4Àwọn ọmọ Noa: Ṣemu, Hamu àti Jafeti.

Àwọn Ọmọ Jafeti

5Àwọn ọmọ Jafeti ni:

Gomeri, Magogu, Madai; Jafani, Tubali, Meṣeki àti Tirasi.

6Àwọn ọmọ Gomeri ni:

Aṣkenasi, Rifàti àti Togarma.

7Àwọn ọmọ Jafani ni:

Eliṣa, Tarṣiṣi, Kittimu, àti Dodanimu.

Àwọn ọmọ Hamu

8Àwọn ọmọ Hamu ni:

Kuṣi, Misraimu, Puti, àti Kenaani.

9Àwọn ọmọ Kuṣi ni:

Seba, Hafila, Sabta, Raama, àti Ṣabteka.

Àwọn ọmọ Raama:

Ṣeba àti Dedani.

10Kuṣi sì bí Nimrodu:

Ẹni tí ó di alágbára jagunjagun ní ayé.

11Misraimu sì bí

Ludimu, Anamimu, Lehabimu, Naftuhimu, 12Patrusimu, Kasluhimu, (láti ọ̀dọ̀ ẹni tí àwọn ará Filistini ti wá) àti àwọn ará Kaftorimu.

13Kenaani sì bí Sidoni àkọ́bí rẹ̀,

àti Heti, 14Àti àwọn ará Jebusi, àti àwọn ará Amori, àti àwọn ará Girgaṣi, 15àti àwọn ará Hifi, àti àwọn ará Arki, àti àwọn ará Sini, 16àti àwọn ará Arfadi, àti àwọn ará Ṣemari, àti àwọn ará Hamati.

Àwọn ará Ṣemu.

17Àwọn ọmọ Ṣemu ni:

Elamu, Aṣuri, Arfakṣadi, Ludi àti Aramu.

Àwọn ọmọ Aramu:

Usi, Huli, Geteri, àti Meṣeki.

18Arfakṣadi sì bí Ṣela,

Ṣela sì bí Eberi.

19Eberi sì bí ọmọ méjì:

ọ̀kan ń jẹ́ Pelegi, nítorí ní ìgbà ọjọ́ rẹ̀ ni ilẹ̀ ya; orúkọ arákùnrin rẹ̀ ni Joktani.

20Joktani sì bí

Almodadi, Ṣelefi, Hasarmafeti, Jera. 21Hadoramu, Usali, Dikla, 22Ebali, Abimaeli, Ṣeba. 23Ofiri, Hafila, àti Jobabu. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Joktani.

24Ṣemu, Arfakṣadi, Ṣela,

25Eberi, Pelegi. Reu,

26Serugu, Nahori, Tẹra:

27Àti Abramu (tí ń ṣe Abrahamu).

Ìdílé Abrahamu

28Àwọn ọmọ Abrahamu: Isaaki àti Iṣmaeli.

Àwọn ọmọ Hagari

29Èyí ni àwọn ọmọ náà:

Nebaioti àkọ́bí Iṣmaeli: Kedari, Adbeeli, Mibsamu, 30Miṣima, Duma, Massa, Hadadi, Tema, 31Jeturi, Nafiṣi, àti Kedema.

Àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Iṣmaeli.

Àwọn ọmọ Ketura

32Àwọn ọmọ Ketura, obìnrin Abrahamu:

Simrani, Jokṣani Medani, Midiani Iṣbaki àti Ṣua.

Àwọn ọmọ Jokṣani:

Ṣeba àti Dedani.

33Àwọn ọmọ Midiani:

Efani, Eferi, Hanoku, Abida àti Eldaa.

Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ìran Ketura.

Àwọn Ìran Sara

34Abrahamu sì jẹ́ baba Isaaki:

Àwọn ọmọ Isaaki:

Esau àti Israẹli.

Àwọn ọmọ Esau

35Àwọn ọmọ Esau:

Elifasi, Reueli, Jeuṣi, Jalamu, àti Kora.

36Àwọn ọmọ Elifasi:

Temani, Omari, Sefi, Gatamu àti Kenasi;

láti Timna: Amaleki.

37Àwọn ọmọ Reueli:

Nahati, Sera, Ṣamma àti Missa.

Àwọn ènìyàn Seiri ní Edomu

38Àwọn ọmọ Seiri:

Lotani, Ṣobali, Sibeoni, Ana, Diṣoni, Eseri àti Diṣani.

39Àwọn ọmọ Lotani:

Hori àti Homamu: Timna sì ni arábìnrin Lotani.

40Àwọn ọmọ Ṣobali:

Afiani, Manahati, Ebali, Ṣefo àti Onamu.

Àwọn ọmọ Sibeoni:

Aiah àti Ana.

41Àwọn ọmọ Ana:

Diṣoni.

Àwọn ọmọ Diṣoni:

Hemdani, Eṣbani, Itrani, àti Kerani.

42Àwọn ọmọ Eseri:

Bilhani, Saafani àti Akani.

Àwọn ọmọ Diṣani:

Usi àti Arani.

Àwọn alákòóso Edomu

43Àwọn wọ̀nyí ni ọba tí ó jẹ ní Edomu, kí ó tó di pé ọba kankan jẹ lórí Israẹli:

Bela ọmọ Beori, orúkọ ìlú rẹ̀ ni Dinhaba.

44Nígbà tí Bela kú, Jobabu ọmọ Sera ti Bosra sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

45Nígbà tí Jobabu kú, Huṣamu láti ilẹ̀ Temani sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

46Nígbà tí Huṣamu kú, Hadadi ọmọ Bedadi tí ó kọlu Midiani ní ìgbẹ́ Moabu, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Afiti.

47Nígbà tí Hadadi sì kú, Samla láti Masreka, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

48Samla sì kú, Saulu ti Rehoboti létí odò sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀

49Nígbà tí Saulu kú, Baali-Hanani, ọmọ Akbori jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

50Nígbà tí Baali-Hanani kú, Hadadi ni ó jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Pau; orúkọ ìyàwó sì ni Mehetabeeli ọmọbìnrin Matiredi, ọmọbìnrin Mesahabu. 51Hadadi sì kú pẹ̀lú.

Àwọn baálẹ̀ Edomu ni:

baálẹ̀ Timna, baálẹ̀ Alfa, baálẹ̀ Jeteti 52baálẹ̀ Oholibama, baálẹ̀ Ela, baálẹ̀ Pinoni. 53baálẹ̀ Kenasi, baálẹ̀ Temani, baálẹ̀ Mibsari, 54Magdieli àti Iramu.

Àwọn wọ̀nyí ni baálẹ̀ Edomu.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 1:1-54

Părinții omenirii

(Gen. 5:1-32)

1Adam, Set, Enoș,

2Chenan, Mahalalel, Iared,

3Enoh, Metușelah, Lameh,

4Noe, Sem, Ham și Iafet.

Urmașii lui Iafet

(Gen. 10:2-4)

5Fiii5 Termenul fiii poate însemna și urmașii; peste tot în capitol. lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan5 Grecia., Tubal, Meșek și Tiras.

6Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat și Togarma.

7Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Rodanim.

Urmașii lui Ham

(Gen. 10:6-20)

8Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim8, 11 Egipt., Put și Canaan.

9Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

10Lui Cuș i s‑a născut Nimrod. Acesta a început să fie un om viteaz pe pământ.

11Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

12patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

13Lui Canaan i s‑a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

14din Canaan provin și iebusiții, amoriții, ghirgașiții,

15hiviții, archiții, siniții,

16arvadiții, țemariții și hamatiții.

Urmașii lui Sem

(Gen. 10:21-29; 11:10-26)

17Fiii lui Sem au fost: Elam, Așur, Arpahșad, Lud și Aram.

Fiii lui Aram au fost: Uț, Hul, Gheter și Meșek.

18Lui Arpahșad i s‑a născut Șelah,

iar lui Șelah i s‑a născut Eber.

19Lui Eber i s‑au născut doi fii: numele unuia era Peleg19 Peleg înseamnă împărțire., pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20Lui Ioktan i s‑au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

21Hadoram, Uzal, Dikla,

22Ebal22 Cele mai multe mss TM. Câteva mss TM, Siriacă (vezi și Gen. 10:28): Obal., Abimael, Șeba,

23Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

24Sem, Arpahșad, Șelah,

25Eber, Peleg, Reu,

26Serug, Nahor, Terah și

27Avram (cu referire la Avraam27 Vezi Gen. 17:4-6.).

Urmașii lui Avraam

(Gen. 25:1-4, 12-16; 36:4-28)

28Fiii lui Avraam au fost: Isaac și Ismael.

29Iată care sunt genealogiile29 Vezi Gen. 25:13 și nota de la Gen. 2:4. lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

30Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia au fost fiii lui Ismael.

32Fiii pe care i‑a născut Chetura, țiitoarea lui Avraam, au fost:

Zimran, Iokșan, Medan, Midian, Ișbak și Șuah.

Lui Iokșan i s‑au născut Șeba și Dedan.

33Fiii lui Midian au fost:

Efa, Efer, Hanoh, Abida și Eldaa.

Toți aceștia au fost urmașii Cheturei.

34Lui Avraam i s‑a născut Isaac.

Fiii lui Isaac au fost: Esau și Israel.

Urmașii lui Esau

(Gen. 36:10-14)

35Fiii lui Esau au fost:

Elifaz, Reuel, Ieuș, Ialam și Korah.

36Fiii lui Elifaz au fost:

Teman, Omar, Țefo, Gatam, Chenaz;

din Timna s‑a născut Amalek.

37Fiii lui Reuel au fost:

Nahat, Zerah, Șama și Miza.

Urmașii lui Seir

(Gen. 36:20-28)

38Fiii lui Seir au fost:

Lotan, Șobal, Țivon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan.

39Fiii lui Lotan au fost:

Hori și Homam39 TM. Gen. 36:22 conține Hemam.. Sora lui Lotan a fost Timna.

40Fiii lui Șobal au fost:

Alvan, Manahat, Ebal, Șefi și Onam.

Fiii lui Țivon au fost:

Aia și Ana.

41Fiul lui Ana a fost:

Dișon.

Fiii lui Dișon au fost:

Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.

42Fiii lui Ețer au fost:

Bilhan, Zaavan și Iaakan.

Fiii lui Dișan au fost:

Uț și Aran.

Dinastia edomită

(Gen. 36:31-43)

43Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste fiii lui Israel43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei,, au fost:

Bela, fiul lui Beor; numele cetății sale era Dinhaba.

44Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

45Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

46Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i‑a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui. Numele cetății sale era Avit.

47Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu48 Probabil fluviul Eufrat. a domnit în locul lui.

49Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele

cetății sale era Pau. Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me‑Zahab.

51Hadad însă a murit și el.

Căpeteniile Edomului au fost:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, 54căpetenia Magdiel și căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.