Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

1 Kronika 1:1-54

Ìran Adamu títí de Abrahamu

Títí dé ọmọkùnrin Noa

11.1-53: Gẹ 5; 10; 11; 25; 36.Adamu, Seti, Enoṣi,

2Kenani, Mahalaleli, Jaredi,

3Enoku, Metusela, Lameki,

Noa.

4Àwọn ọmọ Noa: Ṣemu, Hamu àti Jafeti.

Àwọn Ọmọ Jafeti

5Àwọn ọmọ Jafeti ni:

Gomeri, Magogu, Madai; Jafani, Tubali, Meṣeki àti Tirasi.

6Àwọn ọmọ Gomeri ni:

Aṣkenasi, Rifàti àti Togarma.

7Àwọn ọmọ Jafani ni:

Eliṣa, Tarṣiṣi, Kittimu, àti Dodanimu.

Àwọn ọmọ Hamu

8Àwọn ọmọ Hamu ni:

Kuṣi, Misraimu, Puti, àti Kenaani.

9Àwọn ọmọ Kuṣi ni:

Seba, Hafila, Sabta, Raama, àti Ṣabteka.

Àwọn ọmọ Raama:

Ṣeba àti Dedani.

10Kuṣi sì bí Nimrodu:

Ẹni tí ó di alágbára jagunjagun ní ayé.

11Misraimu sì bí

Ludimu, Anamimu, Lehabimu, Naftuhimu, 12Patrusimu, Kasluhimu, (láti ọ̀dọ̀ ẹni tí àwọn ará Filistini ti wá) àti àwọn ará Kaftorimu.

13Kenaani sì bí Sidoni àkọ́bí rẹ̀,

àti Heti, 14Àti àwọn ará Jebusi, àti àwọn ará Amori, àti àwọn ará Girgaṣi, 15àti àwọn ará Hifi, àti àwọn ará Arki, àti àwọn ará Sini, 16àti àwọn ará Arfadi, àti àwọn ará Ṣemari, àti àwọn ará Hamati.

Àwọn ará Ṣemu.

17Àwọn ọmọ Ṣemu ni:

Elamu, Aṣuri, Arfakṣadi, Ludi àti Aramu.

Àwọn ọmọ Aramu:

Usi, Huli, Geteri, àti Meṣeki.

18Arfakṣadi sì bí Ṣela,

Ṣela sì bí Eberi.

19Eberi sì bí ọmọ méjì:

ọ̀kan ń jẹ́ Pelegi, nítorí ní ìgbà ọjọ́ rẹ̀ ni ilẹ̀ ya; orúkọ arákùnrin rẹ̀ ni Joktani.

20Joktani sì bí

Almodadi, Ṣelefi, Hasarmafeti, Jera. 21Hadoramu, Usali, Dikla, 22Ebali, Abimaeli, Ṣeba. 23Ofiri, Hafila, àti Jobabu. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Joktani.

24Ṣemu, Arfakṣadi, Ṣela,

25Eberi, Pelegi. Reu,

26Serugu, Nahori, Tẹra:

27Àti Abramu (tí ń ṣe Abrahamu).

Ìdílé Abrahamu

28Àwọn ọmọ Abrahamu: Isaaki àti Iṣmaeli.

Àwọn ọmọ Hagari

29Èyí ni àwọn ọmọ náà:

Nebaioti àkọ́bí Iṣmaeli: Kedari, Adbeeli, Mibsamu, 30Miṣima, Duma, Massa, Hadadi, Tema, 31Jeturi, Nafiṣi, àti Kedema.

Àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Iṣmaeli.

Àwọn ọmọ Ketura

32Àwọn ọmọ Ketura, obìnrin Abrahamu:

Simrani, Jokṣani Medani, Midiani Iṣbaki àti Ṣua.

Àwọn ọmọ Jokṣani:

Ṣeba àti Dedani.

33Àwọn ọmọ Midiani:

Efani, Eferi, Hanoku, Abida àti Eldaa.

Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ìran Ketura.

Àwọn Ìran Sara

34Abrahamu sì jẹ́ baba Isaaki:

Àwọn ọmọ Isaaki:

Esau àti Israẹli.

Àwọn ọmọ Esau

35Àwọn ọmọ Esau:

Elifasi, Reueli, Jeuṣi, Jalamu, àti Kora.

36Àwọn ọmọ Elifasi:

Temani, Omari, Sefi, Gatamu àti Kenasi;

láti Timna: Amaleki.

37Àwọn ọmọ Reueli:

Nahati, Sera, Ṣamma àti Missa.

Àwọn ènìyàn Seiri ní Edomu

38Àwọn ọmọ Seiri:

Lotani, Ṣobali, Sibeoni, Ana, Diṣoni, Eseri àti Diṣani.

39Àwọn ọmọ Lotani:

Hori àti Homamu: Timna sì ni arábìnrin Lotani.

40Àwọn ọmọ Ṣobali:

Afiani, Manahati, Ebali, Ṣefo àti Onamu.

Àwọn ọmọ Sibeoni:

Aiah àti Ana.

41Àwọn ọmọ Ana:

Diṣoni.

Àwọn ọmọ Diṣoni:

Hemdani, Eṣbani, Itrani, àti Kerani.

42Àwọn ọmọ Eseri:

Bilhani, Saafani àti Akani.

Àwọn ọmọ Diṣani:

Usi àti Arani.

Àwọn alákòóso Edomu

43Àwọn wọ̀nyí ni ọba tí ó jẹ ní Edomu, kí ó tó di pé ọba kankan jẹ lórí Israẹli:

Bela ọmọ Beori, orúkọ ìlú rẹ̀ ni Dinhaba.

44Nígbà tí Bela kú, Jobabu ọmọ Sera ti Bosra sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

45Nígbà tí Jobabu kú, Huṣamu láti ilẹ̀ Temani sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

46Nígbà tí Huṣamu kú, Hadadi ọmọ Bedadi tí ó kọlu Midiani ní ìgbẹ́ Moabu, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Afiti.

47Nígbà tí Hadadi sì kú, Samla láti Masreka, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

48Samla sì kú, Saulu ti Rehoboti létí odò sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀

49Nígbà tí Saulu kú, Baali-Hanani, ọmọ Akbori jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

50Nígbà tí Baali-Hanani kú, Hadadi ni ó jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Pau; orúkọ ìyàwó sì ni Mehetabeeli ọmọbìnrin Matiredi, ọmọbìnrin Mesahabu. 51Hadadi sì kú pẹ̀lú.

Àwọn baálẹ̀ Edomu ni:

baálẹ̀ Timna, baálẹ̀ Alfa, baálẹ̀ Jeteti 52baálẹ̀ Oholibama, baálẹ̀ Ela, baálẹ̀ Pinoni. 53baálẹ̀ Kenasi, baálẹ̀ Temani, baálẹ̀ Mibsari, 54Magdieli àti Iramu.

Àwọn wọ̀nyí ni baálẹ̀ Edomu.

Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 1:1-54

Ang mga Kaliwat ni Adan hangtod kang Noe

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

1Ang mga kaliwat ni Adan mao sila si Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3Enoc, Metusela, Lamec, ug Noe. 4Ang mga anak nga lalaki ni Noe mao sila si Shem, Ham, ug Jafet.

Ang mga Kaliwat ni Jafet

5Ang mga anak ni Jafet mao sila si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, ug Tiras. 6Si Gomer may mga anak usab nga sila si Ashkenaz, Rifat,1:6 Rifat: o, Difat. ug Togarma. 7Ang mga anak ni Javan mao sila si Elisha, Tarshish, Kitim, ug Rodanim.1:7 Rodanim: o, Dodanim.

Ang mga Kaliwat ni Ham

8Ang mga anak ni Ham mao sila si Cush, Mizraim,1:8 Mizraim: o, Ehipto. Put, ug Canaan. 9Si Cush may mga anak usab nga sila si Sheba, Havila, Sabta, Raama, ug Sabteca. Ang mga anak ni Raama mao si Sheba ug si Dedan. 10May usa pa ka anak si Cush nga ginganlan ug Nimrod. Kini si Nimrod nahimong bantogan nga manggugubat sa kalibotan.

11Si Mizraim mao ang katigulangan sa mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 12Patrusnon, Caslunon, ug sa mga Caftornon1:12 Caftornon: o, Cretenhon. nga mao ang kagikan sa mga Filistihanon.

13Si Canaan mao ang amahan ni Sidon ug ni Het.1:13 Sidon… Het: Si Sidon mao ang kagikan sa mga Sidonhon ug si Het mao ang kagikan sa mga Hitihanon. Si Sidon ang kamagulangan. 14Si Canaan mao usab ang kagikan sa mga Jebusihanon, Amorihanon, Gergasihanon, 15Hibihanon, Arkanhon, Sinhanon, 16Arvadnon, Zemarnon, ug Hamatnon.

Ang mga Kaliwat ni Shem

17Ang mga anak ni Shem mao sila si Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, ug Aram. Ang mga anak ni Aram mao sila si1:17 Ang mga anak… sila si: Kadaghanan sa mga Hebreo wala niini. Uz, Hul, Geter, ug Meshec. 18Si Arfaxad amahan ni Shela, ug si Shela amahan ni Eber. 19May duha ka anak nga lalaki si Eber: ang usa ginganlag Peleg, tungod kay sa iyang panahon ang mga tawo sa kalibotan nabahin-bahin; ang ngalan sa iyang igsoon mao si Joktan. 20Si Joktan mao ang amahan nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1:22 Obal: o, Ebal. Abimael, Sheba, 23Ofir, Havila, ug Jobab. Silang tanan mga anak ni Joktan.

24Mao kini ang mga kaliwat nga naggikan kang Shem: si Arfaxad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Tera, 27ug si Abram (nga mao usab si Abraham).

Ang mga Kaliwat ni Abraham

(Gen. 25:1-4, 12-16)

28Ang mga anak ni Abraham mao sila si Isaac ug si Ishmael. 29Ang mga anak ni Ishmael mao sila si Nebayot (ang kamagulangan), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish, ug Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael. 32Ang mga anak ni Ketura, ang usa pa ka asawa ni Abraham, mao sila si Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, ug Shua. Ang mga anak ni Jokshan mao si Sheba ug si Dedan. 33Ang mga anak ni Midian mao sila si Efa, Efer, Hanoc, Abida, ug Eldaa. Silang tanan ang mga kaliwat ni Ketura.

Ang mga Kaliwat ni Esau

(Gen. 36:1-19)

34Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac mao si Esau ug si Israel.1:34 Israel: o, Jacob. 35Ang mga anak ni Esau mao sila si Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam, ug Kora. 36Ang mga anak ni Elifaz mao sila si Teman, Omar, Zefo,1:36 Zefo: o, Zefi. Gatam, Kenaz, ug Amalek. Kini si Amalek anak niya kang Timna.1:36 Kenaz… Timna: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint; apan sa Hebreo, Kenaz, Timna, ug Amalek. 37Ang mga anak ni Reuel mao sila si Nahat, Zera, Shama, ug Miza.

Ang mga Edomihanon

(Gen. 36:20-30)

38Ang mga anak ni Seir mao sila si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, ug Dishan. 39Ang mga anak ni Lotan mao si Hori ug si Homam.1:39 Homam: o, Hemam. Managsoon si Lotan ug si Timna. 40Ang mga anak ni Shobal mao sila si Alvan,1:40 Alvan: o, Alyan. Manahat, Ebal, Shefo,1:40 Shefo: o, Shefi. ug Onam. Ang mga anak ni Zibeon mao si Aya ug si Ana. 41Ang anak ni Ana mao si Dishon. Ang mga anak ni Dishon mao sila si Hemdan,1:41 Hemdan: o, Hamran. Eshban, Itran, ug Keran. 42Ang mga anak ni Ezer mao sila si Bilhan, Zaavan, ug Jaakan. Ang mga anak ni Dishan mao si Uz ug si Aran.

Ang mga Hari sa Edom

(Gen. 36:31-43)

43Mao kini ang mga hari sa Edom sa panahon nga wala pay hari ang mga Israelinhon:

Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor. 44Pagkamatay niya, gipulihan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 45Pagkamatay ni Jobab, gipulihan siya ni Husham nga taga-Teman. 46Pagkamatay ni Husham, gipulihan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Kini si Hadad mao ang nakapildi sa mga Midianhon didto sa Moab. 47Pagkamatay ni Hadad, gipulihan siya ni Samla nga taga-Masreka. 48Pagkamatay ni Samla, gipulihan siya ni Saul nga taga-Rehobot nga duol sa Suba sa Eufrates. 49Pagkamatay ni Saul, gipulihan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 50Pagkamatay ni Baal Hanan, gipulihan siya ni Hadad1:50 Hadad: o, Hadar. nga taga-Pai.1:50 Pai: o, Pau. Ang ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel nga anak ni Matred ug apo ni Mezahab. 51Unya namatay usab si Hadad.

Mao kini sila ang mga pangulo sa mga tribo sa Edom: si Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Elah, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel, ug si Iram.