2 พงศ์กษัตริย์ 19 TNCV - 列 王 紀 下 19 CUVS

2 พงศ์กษัตริย์
Select chapter 19

Thai New Contemporary Bible

2 พงศ์กษัตริย์ 19

คำพยากรณ์ว่ากรุงเยรูซาเล็มจะได้รับการช่วยกู้

1เมื่อกษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงได้ยินเช่นนั้นก็ทรงฉีกฉลองพระองค์ สวมผ้ากระสอบ แล้วเสด็จเข้าสู่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงใช้เจ้ากรมวังเอลียาคิม ราชเลขาเชบนา และบรรดาปุโรหิตอาวุโส ให้ไปพบผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บุตรอาโมศ ทุกคนล้วนสวมชุดผ้ากระสอบ พวกเขากล่าวกับอิสยาห์ว่า “เฮเซคียาห์ตรัสดังนี้ว่า วันนี้เป็นวันแห่งความทุกข์ระทม การประณามหยามเหยียด และความอับอาย เหมือนเมื่อทารกพร้อมจะเกิด แต่ผู้เป็นแม่ไม่มีแรงจะเบ่งออกมา บางทีพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงได้ยินทุกถ้อยคำของแม่ทัพ ซึ่งกษัตริย์อัสซีเรียเจ้านายของเขาใช้ให้มาหมิ่นประมาทพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และพระองค์จะทรงลงโทษเขาเนื่องด้วยถ้อยคำที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงได้ยินนั้น ดังนั้นขอโปรดอธิษฐานเผื่อพวกเราที่เหลืออยู่เพียงหยิบมือนี้ด้วยเถิด”

เมื่อข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮเซคียาห์มาพบอิสยาห์ อิสยาห์ก็กล่าวกับพวกเขาว่า “จงไปบอกนายของท่านว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า อย่ากลัวสิ่งที่ได้ยิน คือถ้อยคำซึ่งลูกน้องของกษัตริย์อัสซีเรียได้หมิ่นประมาทเรา จงฟังเถิด! เราจะบันดาลวิญญาณอย่างหนึ่งในตัวเขา เพื่อเมื่อเขาได้ยินรายงานบางอย่าง เขาจะกลับไปยังประเทศของตน และเราจะให้เขาตายด้วยดาบที่นั่น’ ”

ฝ่ายแม่ทัพอัสซีเรียได้ข่าวว่ากษัตริย์ของตนเสด็จออกจากลาคีชแล้ว ก็ถอนทัพไปและพบพระองค์กำลังรบอยู่กับเมืองลิบนาห์

แล้วเซนนาเคอริบได้รับรายงานว่า ทีรหะคาห์กษัตริย์ชาวคูช[a]แห่งอียิปต์ยกทัพจะมาสู้รบกับพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงส่งคนกลับมาแจ้งเฮเซคียาห์ว่า 10 “จงไปบอกกษัตริย์เฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ดังนี้ว่า อย่ายอมให้พระเจ้าซึ่งเจ้าพึ่งพานั้นหลอกลวงเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสว่า ‘เยรูซาเล็มจะไม่ตกอยู่ในมือกษัตริย์อัสซีเรีย’ 11 เจ้าก็รู้ดีว่าบรรดากษัตริย์อัสซีเรียได้ทำอะไรแก่ประเทศทั้งปวงบ้าง กษัตริย์เหล่านั้นได้ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างราบคาบ แล้วเจ้าจะได้รับการช่วยกู้หรือ? 12 บรรดาพระของชนชาติต่างๆ ที่บรรพบุรุษของเราได้ทำลายล้างไปนั้นได้ช่วยกอบกู้พวกเขาไว้หรือ อย่างพระทั้งหลายของโกซาน ฮาราน เรเซฟ และชาวเอเดนในเทลอัสสาร์? 13 ไหนล่ะกษัตริย์ฮามัท กษัตริย์อารปัด กษัตริย์เสฟารวาอิม เฮนา และอิฟวาห์?”

คำอธิษฐานของเฮเซคียาห์

14 เมื่อเฮเซคียาห์ทรงรับสาส์นฉบับนี้และอ่านจบ ก็เสด็จไปยังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงคลี่สาส์นนั้นออกต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า 15 แล้วเฮเซคียาห์ทรงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งระหว่างเครูบ พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้าเหนือมวลอาณาจักรของโลก พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 16 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟัง ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงทอดพระเนตรและสดับฟังถ้อยคำซึ่งเซนนาเคอริบส่งมาสบประมาทพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

17 “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นความจริงที่ว่าบรรดากษัตริย์อัสซีเรียได้ทำลายล้างประชาชาติเหล่านั้นและแผ่นดินของพวกเขา 18 และได้เผาทำลายพระของพวกเขาทิ้งเพราะพระเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้า เป็นเพียงแต่ไม้และหินที่ทำขึ้นด้วยมือมนุษย์ 19 บัดนี้ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมมือของเขา เพื่อมวลอาณาจักรในโลกนี้จะได้รู้ว่าพระยาห์เวห์พระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้า”

อิสยาห์พยากรณ์ว่าเซนนาเคอริบจะล่มจม

20 จากนั้นอิสยาห์บุตรอาโมศจึงให้นำความมาทูลเฮเซคียาห์ว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าเรื่องกษัตริย์เซนนาเคอริบแห่งอัสซีเรียแล้ว 21 องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสถึงเขาดังนี้ว่า

“ ‘ธิดาพรหมจารีแห่งศิโยน[b]
ดูหมิ่นเจ้าและเยาะเย้ยเจ้า
ธิดาแห่งเยรูซาเล็ม[c]
ส่ายหน้าเมื่อเจ้าเตลิดหนี
22 ใครนะที่เจ้าเย้ยหยันและลบหลู่?
เจ้าขึ้นเสียง
และทำตาหยิ่งยโสใส่ใคร?
ก็องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลน่ะสิ!
23 เจ้าใช้ผู้สื่อสารของเจ้า
มากล่าววาจาลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้า
และเจ้าได้กล่าวว่า
“ด้วยรถม้าศึกมากมายของข้า
ข้าได้ขึ้นไปถึงบรรดายอดเขาสูง
สู่สุดยอดแห่งเลบานอน
ข้าได้โค่นบรรดาสนซีดาร์ที่สูงที่สุด
และต้นสนที่ดีเยี่ยมที่สุด
ข้าได้เข้าไปถึงส่วนลึกที่สุด
คือป่าอันอุดมที่สุด
24 ข้าได้ขุดบ่อน้ำหลายบ่อในต่างแดน
และดื่มน้ำที่นั่น
ด้วยส้นเท้าของข้า
ลำธารทั้งหลายของอียิปต์ก็แห้งเหือด”

25 “ ‘เจ้าไม่เคยได้ยินเลยหรือ?
เราได้บัญชาไว้ตั้งนานมาแล้ว
เราได้วางแผนไว้ตั้งแต่อดีต
และบัดนี้เราก็ทำให้เป็นไปตามนั้น
คือให้เจ้าพิชิตเมืองป้อมปราการทั้งหลาย
ทำให้กลายเป็นกองหิน
26 ชาวเมืองเหล่านั้นหมดอำนาจ
ถดถอยและอับอาย
พวกเขาเหมือนพืชในทุ่งนา
เหมือนหน่ออ่อนเขียวสด
เหมือนหญ้างอกขึ้นบนหลังคา
ถูกแดดแผดเผาก่อนจะโตขึ้นมา

27 “ ‘แต่เรารู้จักเจ้าดี
ไม่ว่าความเป็นมาหรือความเป็นไปของเจ้า
และรู้ที่เจ้าฉุนเฉียวใส่เรา
28 เพราะเจ้าเกรี้ยวกราดใส่เรา
และวาจาโอหังของเจ้าเข้าหูเรา
เราจะเอาเบ็ดเกี่ยวจมูกของเจ้า
และเอาบังเหียนใส่ปากของเจ้า
และเราจะทำให้เจ้าหันกลับไป
ตามเส้นทางที่เจ้ามา’

29 “เฮเซคียาห์เอ๋ย นี่จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้า คือ

“ปีนี้เจ้าจะกินพืชพันธุ์ที่งอกขึ้นเอง
และปีที่สองก็จะกินพืชพันธุ์ที่ออกผลตามมา
แต่ในปีที่สาม จงหว่านและเก็บเกี่ยว
จงทำสวนองุ่นและกินผลของมัน
30 ประชากรยูดาห์ที่เหลืออยู่เพียงหยิบมือนั้น
จะหยั่งรากและเกิดผลอีกครั้งหนึ่ง
31 เพราะจะมีคนที่เหลือรอดอยู่หยิบมือหนึ่งมาจากเยรูซาเล็ม
และผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งจะมาจากภูเขาศิโยน

ความกระตือรือร้นของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์จะกระทำให้สำเร็จตามนี้

32 “ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถึงกษัตริย์อัสซีเรียดังนี้ว่า

“เขาจะไม่ได้เข้ามาในเมืองนี้
หรือยิงธนูที่นี่
เขาจะไม่มาถือโล่อยู่หน้าเมือง
หรือสร้างเชิงเทินล้อมโจมตีมัน
33 เขามาทางไหนก็จะกลับไปทางนั้น
เขาจะไม่ได้เข้ามาในเมืองนี้
            องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น
34 เราจะปกป้องและช่วยเมืองนี้ไว้
เพื่อเห็นแก่เราเองและเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา”

35 ในคืนนั้นเองทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ออกไปประหารคนในค่ายอัสซีเรีย 185,000 คน วันรุ่งขึ้นเมื่อผู้คนตื่นขึ้นก็เห็นซากศพเกลื่อนกลาด! 36 กษัตริย์เซนนาเคอริบแห่งอัสซีเรียจึงทรงให้รื้อค่าย และถอนทัพกลับไปยังเมืองนีนะเวห์และประทับอยู่ที่นั่น

37 วันหนึ่งขณะที่ทรงนมัสการอยู่ในวิหารของพระนิสรอคของพระองค์ อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร์โอรสของพระองค์เองได้ปลงพระชนม์พระองค์ด้วยดาบ แล้วหนีไปยังดินแดนอารารัต และเอสารฮัดโดนโอรสอีกองค์หนึ่งของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน

Footnotes

  1. 19:9 คือ จากตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์
  2. 19:21 คือ ชาวเยรูซาเล็ม
  3. 19:21 คือ ชาวเยรูซาเล็ม

Chinese Union Version (Simplified)

列 王 紀 下 19

1希 西 家 王 听 见 , 就 撕 裂 衣 服 , 披 上 麻 布 , 进 了 耶 和 华 的 殿 ;

使 家 宰 以 利 亚 敬 和 书 记 舍 伯 那 , 并 祭 司 中 的 长 老 , 都 披 上 麻 布 , 去 见 亚 摩 斯 的 儿 子 先 知 以 赛 亚 ,

对 他 说 : 希 西 家 如 此 说 : 今 日 是 急 难 、 责 罚 、 凌 辱 的 日 子 , 就 如 妇 人 将 要 生 产 婴 孩 , 却 没 有 力 量 生 产 。

或 者 耶 和 华 ─ 你 的 神 听 见 拉 伯 沙 基 的 一 切 话 , 就 是 他 主 人 亚 述 王 打 发 他 来 辱 骂 永 生 神 的 话 , 耶 和 华 ─ 你 的 神 听 见 这 话 , 就 发 斥 责 。 故 此 , 求 你 为 馀 剩 的 民 扬 声 祷 告 。

希 西 家 王 的 臣 仆 就 去 见 以 赛 亚 。

以 赛 亚 对 他 们 说 : 要 这 样 对 你 们 的 主 人 说 , 耶 和 华 如 此 说 : 你 听 见 亚 述 王 的 仆 人 亵 渎 我 的 话 , 不 要 惧 怕 。

我 必 惊 动 ( 原 文 作 使 灵 进 入 ) 他 的 心 , 他 要 听 见 风 声 就 归 回 本 地 。 我 必 使 他 在 那 里 倒 在 刀 下 。

拉 伯 沙 基 回 去 , 正 遇 见 亚 述 王 攻 打 立 拿 , 原 来 他 早 听 见 亚 述 王 拔 营 离 开 拉 吉 。

亚 述 王 听 见 人 论 古 实 王 特 哈 加 说 : 他 出 来 要 与 你 争 战 。 於 是 亚 述 王 又 打 发 使 者 去 见 希 西 家 , 吩 咐 他 们 说 :

10 你 们 对 犹 大 王 希 西 家 如 此 说 : 不 要 听 你 所 倚 靠 的 神 欺 哄 你 , 说 耶 路 撒 冷 必 不 交 在 亚 述 王 的 手 中 。

11 你 总 听 说 亚 述 诸 王 向 列 国 所 行 的 , 乃 是 尽 行 灭 绝 , 难 道 你 还 能 得 救 麽 ?

12 我 列 祖 所 毁 灭 的 , 就 是 歌 散 、 哈 兰 、 利 色 , 和 属 提 . 拉 撒 的 伊 甸 人 , 这 些 国 的 神 何 曾 拯 救 这 些 国 呢 ?

13 哈 马 的 王 、 亚 珥 拔 的 王 、 西 法 瓦 音 城 的 王 、 希 拿 , 和 以 瓦 的 王 都 在 哪 里 呢 ?

14 希 西 家 从 使 者 手 里 接 过 书 信 来 , 看 完 了 , 就 上 耶 和 华 的 殿 , 将 书 信 在 耶 和 华 面 前 展 开 。

15 希 西 家 向 耶 和 华 祷 告 说 : 坐 在 二 基 路 伯 上 耶 和 华 ─ 以 色 列 的 神 啊 , 你 是 天 下 万 国 的 神 , 你 曾 创 造 天 地 。

16 耶 和 华 啊 , 求 你 侧 耳 而 听 ! 耶 和 华 啊 , 求 你 睁 眼 而 看 ! 要 听 西 拿 基 立 打 发 使 者 来 辱 骂 永 生 神 的 话 。

17 耶 和 华 啊 , 亚 述 诸 王 果 然 使 列 国 和 列 国 之 地 变 为 荒 凉 ,

18 将 列 国 的 神 像 都 扔 在 火 里 ; 因 为 他 本 不 是 神 , 乃 是 人 手 所 造 的 , 是 木 头 石 头 的 , 所 以 灭 绝 他 。

19 耶 和 华 ─ 我 们 的 神 啊 , 现 在 求 你 救 我 们 脱 离 亚 述 王 的 手 , 使 天 下 万 国 都 知 道 惟 独 你 ─ 耶 和 华 是 神 !

20 亚 摩 斯 的 儿 子 以 赛 亚 就 打 发 人 去 见 希 西 家 , 说 : 耶 和 华 ─ 以 色 列 的 神 如 此 说 : 你 既 然 求 我 攻 击 亚 述 王 西 拿 基 立 , 我 已 听 见 了 。

21 耶 和 华 论 他 这 样 说 : 锡 安 的 处 女 藐 视 你 , 嗤 笑 你 ; 耶 路 撒 冷 的 女 子 向 你 摇 头 。

22 你 辱 骂 谁 ? 亵 渎 谁 ? 扬 起 声 来 , 高 举 眼 目 攻 击 谁 呢 ? 乃 是 攻 击 以 色 列 的 圣 者 !

23 你 藉 你 的 使 者 辱 骂 主 , 并 说 : 我 率 领 许 多 战 车 上 山 顶 , 到 利 巴 嫩 极 深 之 处 ; 我 要 砍 伐 其 中 高 大 的 香 柏 树 和 佳 美 的 松 树 ; 我 必 上 极 高 之 处 , 进 入 肥 田 的 树 林 。

24 我 已 经 在 外 邦 挖 井 喝 水 ; 我 必 用 脚 掌 踏 乾 埃 及 的 一 切 河 。

25 耶 和 华 说 , 我 早 先 所 做 的 , 古 时 所 立 的 , 就 是 现 在 藉 你 使 坚 固 城 荒 废 , 变 为 乱 堆 , 这 事 你 岂 没 有 听 见 麽 ?

26 所 以 其 中 的 居 民 力 量 甚 小 , 惊 惶 羞 愧 。 他 们 像 野 草 , 像 青 菜 , 如 房 顶 上 的 草 , 又 如 未 长 成 而 枯 乾 的 禾 稼 。

27 你 坐 下 , 你 出 去 , 你 进 来 , 你 向 我 发 烈 怒 , 我 都 知 道 。

28 因 你 向 我 发 烈 怒 , 又 因 你 狂 傲 的 话 达 到 我 耳 中 , 我 就 要 用 钩 子 钩 上 你 的 鼻 子 , 把 嚼 环 放 在 你 口 里 , 使 你 从 你 来 的 路 转 回 去 。

29 以 色 列 人 哪 , 我 赐 你 们 一 个 证 据 : 你 们 今 年 要 吃 自 生 的 , 明 年 也 要 吃 自 长 的 ; 至 於 後 年 , 你 们 要 耕 种 收 割 , 栽 植 葡 萄 园 , 吃 其 中 的 果 子 。

30 犹 大 家 所 逃 脱 馀 剩 的 , 仍 要 往 下 扎 根 , 向 上 结 果 。

31 必 有 馀 剩 的 民 从 耶 路 撒 冷 而 出 ; 必 有 逃 脱 的 人 从 锡 安 山 而 来 。 耶 和 华 的 热 心 必 成 就 这 事 。

32 所 以 , 耶 和 华 论 亚 述 王 如 此 说 : 他 必 不 得 来 到 这 城 , 也 不 在 这 里 射 箭 , 不 得 拿 盾 牌 到 城 前 , 也 不 筑 垒 攻 城 。

33 他 从 哪 条 路 来 , 必 从 那 条 路 回 去 , 必 不 得 来 到 这 城 。 这 是 耶 和 华 说 的 。

34 因 我 为 自 己 的 缘 故 , 又 为 我 仆 人 大 卫 的 缘 故 , 必 保 护 拯 救 这 城 。

35 当 夜 , 耶 和 华 的 使 者 出 去 , 在 亚 述 营 中 杀 了 十 八 万 五 千 人 。 清 早 有 人 起 来 , 一 看 , 都 是 死 尸 了 。

36 亚 述 王 西 拿 基 立 就 拔 营 回 去 , 住 在 尼 尼 微 。

37 一 日 在 他 的 神 尼 斯 洛 庙 里 叩 拜 , 他 儿 子 亚 得 米 勒 和 沙 利 色 用 刀 杀 了 他 , 就 逃 到 亚 拉 腊 地 。 他 儿 子 以 撒 哈 顿 接 续 他 作 王 。