1 พงศาวดาร 8 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

1 พงศาวดาร
Select chapter 8

Thai New Contemporary Bible

1 พงศาวดาร 8

ลำดับวงศ์ตระกูลของซาอูลชาวเบนยามิน

1บุตรของเบนยามิน ได้แก่ เบลาบุตรหัวปี

คนที่สองคืออัชเบล คนที่สามคืออาหะราห์

คนที่สี่คือโนฮาห์ และคนที่ห้าคือราฟา

บุตรของเบลา ได้แก่

อัดดาร์ เกรา อาบีฮูด[a] อาบีชูวา นาอามาน อาโหอาห์ เกรา เชฟูฟาน และหุราม

เชื้อสายของเอฮูดซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวต่างๆ ที่อาศัยอยู่ที่เมืองเกบา และถูกบังคับให้ย้ายไปอยู่ที่เมืองมานาฮาท ได้แก่

นาอามาน อาหิยาห์ และเกราผู้ย้ายพวกเขาออกไปนอกประเทศและเป็นบิดาของอุสซากับอาหิฮูด

หลังจากชาหะราอิมหย่ากับนางหุชิมและนางบาอารา เขามีบุตรหลายคนที่เกิดในโมอับ บุตรของเขาที่เกิดจากนางโฮเดช ได้แก่ โยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม 10 เยอูส สาเคีย และมิรมาห์ คนเหล่านี้คือบุตรชายของเขาซึ่งล้วนแต่เป็นหัวหน้าครอบครัว 11 บุตรที่เกิดจากหุชิมคือ อาบีทูบกับเอลปาอัล

12 บุตรของเอลปาอัล ได้แก่

เอเบอร์ มิชอัม เชเมด (ผู้สร้างเมืองโอโนกับโลด ทั้งหมู่บ้านโดยรอบ) 13 เบรียาห์และเชมา ล้วนเป็นหัวหน้าครอบครัวต่างๆ ซึ่งอาศัยในอัยยาโลน พวกเขาขับไล่ชาวเมืองกัทออกไป

14 อาหิโย ชาชัก เยเรโมท 15 เศบาดิยาห์ อาราด เอเดอร์ 16 มีคาเอล อิชปาห์ และโยฮา คนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรของเบรียาห์

17 เศบาดิยาห์ เมชุลลาม ฮิสคี เฮเบอร์ 18 อิชเมรัย อิสลิยาห์ และโยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของเอลปาอัล

19 ยาคิม ศิครี ศับดี 20 เอลีเยนัย ศิลเลธัย เอลีเอล 21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมราท คนเหล่านี้เป็นบุตรของชิเมอี

22 อิชปาน เอเบอร์ เอลีเอล 23 อับโดน ศิครี ฮานาน 24 ฮานันยาห์ เอลาม อันโธธียาห์ 25 อิฟไดยาห์ และเปนูเอล คนเหล่านี้เป็นบุตรของชาชัก

26 ชัมเชรัย เชหะรียาห์ อาธาลิยาห์

27 ยาอาเรชีอาห์ เอลียาห์ และศิครี คนเหล่านี้เป็นบุตรของเยโรฮัม

28 ทั้งหมดนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวและผู้นำตามบันทึกลำดับวงศ์ตระกูล พวกเขาอาศัยที่เยรูซาเล็ม

29 เยอีเอล[b] บิดา[c]ของกิเบโอนอาศัยอยู่ที่กิเบโอน

ภรรยาของเขาชื่อมาอาคาห์ 30 บุตรหัวปีของเขาคืออับโดน บุตรคนต่อมาได้แก่ ศูร์ คีช บาอัล เนอร์[d] นาดับ 31 เกโดร์ อาหิโย เศเคอร์ 32 และมิกโลทผู้เป็นบิดาของชิเมอาห์ พวกเขาก็อาศัยอยู่ใกล้ๆ ญาติพี่น้องที่เยรูซาเล็มเช่นกัน

33 เนอร์เป็นบิดาของคีช ผู้เป็นบิดาของซาอูล ซาอูลเป็นบิดาของโยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชบาอัล[e]

34 บุตรของโยนาธาน ได้แก่

เมริบบาอัล[f]บิดาของมีคาห์

35 บุตรของมีคาห์ ได้แก่

ปีโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส

36 อาหัสเป็นบิดาของเยโฮอัดดาห์ เยโฮอัดดาห์เป็นบิดาของอาเลเมท อัสมาเวท และศิมรี ศิมรีเป็นบิดาของโมซา 37 โมซาเป็นบิดาของบิเนอา ซึ่งเป็นบิดาของราฟาห์ ซึ่งเป็นบิดาของเอเลอาสาห์ ซึ่งเป็นบิดาของอาเซล

38 อาเซลมีบุตรชายหกคน ตามรายชื่อดังนี้คือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานาน คนเหล่านี้เป็นบุตรของอาเซล

39 บุตรของเอเชกน้องชายอาเซลได้แก่ อุลามบุตรหัวปี คนที่สองคือเยอูช และคนที่สามคือเอลีเฟเลท 40 บรรดาบุตรของอุลามเป็นนักรบแกล้วกล้าและเป็นนักธนู คนเหล่านี้มีบุตรและหลานรวม 150 คน

คนเหล่านี้คือวงศ์วานของเบนยามิน

Footnotes

  1. 8:3 หรือเกราบิดาของเอฮูด
  2. 8:29 ภาษาฮีบรูไม่มีคำว่าเยอีเอล(ดู 9:35)
  3. 8:29 คำว่าบิดาอาจจะมีความหมายว่า ผู้นำทางพลเรือน หรือ ผู้นำทางทหาร
  4. 8:30 ภาษาฮีบรูไม่มีคำว่าเนอร์(ดู 9:36)
  5. 8:33 เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าอิชโบเชท
  6. 8:34 เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าเมฟีโบเชท