โรม 12 TNCV - Рим 12 CARST

โรม
Select chapter 12

Thai New Contemporary Bible

โรม 12

เครื่องบูชาอันมีชีวิต

1เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่บริสุทธิ์[a] และที่พระเจ้าพอพระทัย นี่เป็นการนมัสการที่แท้จริง[b] อย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่ แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้า คือพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์

เพราะโดยพระคุณซึ่งได้ประทานแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่พวกท่านทุกคนว่าอย่าคิดประเมินตนเองสูงกว่าที่ควร แต่จงคิดประเมินตนอย่างมีสติตามระดับความเชื่อที่พระเจ้าได้ประทานแก่ท่าน เราแต่ละคนมีกายเดียวซึ่งประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะเหล่านั้นล้วนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันฉันใด ในพระคริสต์พวกเราซึ่งมีกันหลายคนก็ประกอบเข้าเป็นกายเดียว และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะทั้งหมดฉันนั้น เรามีของประทานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานแก่เรา ถ้าผู้ใดมีของประทานด้านการเผยพระวจนะ ก็ให้ผู้นั้นใช้ของประทานนี้ตามขนาดความเชื่อที่เขามี[c] ถ้ามีด้านการปรนนิบัติรับใช้ ก็ให้เขาปรนนิบัติรับใช้ ถ้ามีด้านการสั่งสอน ก็ให้เขาสั่งสอน ถ้ามีด้านการให้กำลังใจ ก็ให้เขาให้กำลังใจ ถ้ามีด้านการช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้อื่นขัดสน ก็ให้เขาให้ด้วยใจกว้างขวาง ถ้ามีด้านการเป็นผู้นำ ก็ให้เขาปกครองด้วยความเอาใจใส่ ถ้ามีด้านการแสดงความเมตตา ก็ให้เขาทำด้วยใจยินดี

ความรัก

จงรักด้วยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี 10 จงรักกันฉันพี่น้อง จงให้เกียรติกันและกันโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่าตน 11 อย่าขาดความกระตือรือร้น แต่จงรักษาความร้อนรนฝ่ายจิตวิญญาณของท่านไว้และรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า 12 จงชื่นชมยินดีในความหวัง อดทนต่อความทุกข์ยากและสัตย์ซื่อในการอธิษฐาน 13 จงแบ่งปันแก่ประชากรของพระเจ้าที่ขาดแคลน จงสำแดงน้ำใจรับรองแขก

14 จงอวยพรแก่ผู้ที่ข่มเหงท่าน จงอวยพรและอย่าแช่งด่าเลย 15 จงชื่นชมยินดีร่วมกับผู้ที่ชื่นชมยินดี จงเศร้าโศกร่วมกับผู้ที่เศร้าโศก 16 จงอยู่ร่วมกันด้วยความกลมเกลียว อย่าหยิ่งผยอง แต่จงเต็มใจคบหาสมาคมกับคนที่มีฐานะต่ำ[d] อย่าทะนงตน

17 อย่าทำชั่วตอบแทนคนที่ทำชั่ว จงใส่ใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของทุกคน 18 ถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่ร่วมกับทุกคนอย่างสงบสุข 19 เพื่อนเอ๋ย อย่าแก้แค้น แต่จงปล่อยให้พระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธ เพราะมีเขียนไว้ว่า “การแก้แค้นเป็นหน้าที่ของเราเอง เราจะคืนสนอง”[e] องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ 20 อย่าแก้แค้นเลย ตรงกันข้าม

“หากศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารแก่เขา
เมื่อเขากระหาย จงให้เขาดื่ม
การทำเช่นนี้ ท่านจะสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา”[f]

21 อย่าพ่ายแพ้แก่ความชั่ว แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี

Footnotes

 1. 12:1 หรือที่ได้รับการแยกไว้สำหรับพระเจ้า
 2. 12:1 หรือที่สมเหตุสมผล
 3. 12:6 หรือให้สอดคล้องกับความเชื่อ
 4. 12:16 หรือเต็มใจทำงานที่ต่ำต้อย
 5. 12:19 ฉธบ.32:35
 6. 12:20 สภษ. 25:21,22

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Рим 12

Жизнь, угодная Всевышнему

1Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Всевышнего, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Всевышнему. Это и есть подобающее служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого грешного мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Всевышнего, благую, угодную и совершенную.

Как посланник Масеха,[a] я говорю каждому из вас: не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Всевышний дал каждому. Как у человека одно тело, и в нём много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы в единении с Масехом составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу. И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по благодати Всевышнего, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с истинной верой[b]; если это дар служить другим, пусть служит; если это дар быть учителем, пусть учит; если это дар ободрять, пусть ободряет; если это дар помогать нуждающимся, пусть даёт щедро; если это дар начальствования, пусть будет усерден; если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем.

Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра. 10 Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу. 11 Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Повелителю. 12 Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в молитве. 13 Помогайте братьям по вере, когда они в нужде, проявляйте гостеприимство.

14 Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а не проклинайте. 15 Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. 16 Живите в согласии друг с другом. Не будьте заносчивы, общайтесь так же и с людьми скромного положения[c]. Не будьте о себе высокого мнения. 17 Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми. 18 Если возможно с вашей стороны, живите в мире со всеми. 19 Друзья мои, не мстите за себя, лучше оставьте место для гнева Всевышнего, ведь Вечный говорит в Писании: «Предоставьте месть Мне, Я воздам»[d].

20 Напротив:

«Если враг твой голоден – накорми его,
    если он хочет пить – дай ему напиться.
Поступая так, ты устыдишь его,
    и он будет сгорать со стыда»[e].

21 Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром.

Footnotes

 1. Рим 12:3 Букв.: «По данной мне благодати».
 2. Рим 12:6 Или: «по мере веры». То есть пророк должен был возвещать лишь то, что открыл ему Всевышний, не добавляя ничего от себя.
 3. Рим 12:16 Или: «не гнушайтесь скромных обязанностей».
 4. Рим 12:19 Втор. 32:35.
 5. Рим 12:20 Мудр. 25:21-22. Букв.: «Поступая так, ты соберёшь ему на голову горящие угли».