โยชูวา 18 TNCV - Joshua 18 NIRV

โยชูวา
Select chapter 18

Thai New Contemporary Bible

โยชูวา 18

การแบ่งดินแดนส่วนที่เหลือ

1ประชากรอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกันที่ชิโลห์ และตั้งเต็นท์นัดพบขึ้น พวกเขาได้เข้าครอบครองดินแดนนั้น แต่ชนอิสราเอลอีกเจ็ดเผ่ายังไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ของตน

โยชูวาจึงกล่าวแก่ชนอิสราเอลว่า “ท่านจะรออีกนานเท่าใดจึงจะเข้าไปยึดครองดินแดนซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษประทานแก่ท่าน? จงคัดเลือกคนมาเผ่าละสามคน ข้าพเจ้าจะส่งพวกเขาไปสำรวจและบันทึกลักษณะของดินแดนตามกรรมสิทธิ์นั้น แล้วกลับมารายงานข้าพเจ้า ท่านจงแบ่งดินแดนเป็นเจ็ดส่วน ยูดาห์ยังคงอยู่ในเขตของตนทางใต้ และเผ่าโยเซฟอยู่ในเขตของตนทางเหนือ หลังจากท่านจดรายละเอียดส่วนต่างๆ ทั้งเจ็ดส่วนแล้ว จงนำมาให้ข้าพเจ้าที่นี่ ข้าพเจ้าจะทอดสลากแบ่งสรรให้พวกท่านต่อหน้าพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา อย่างไรก็ตามชนเลวีจะไม่ได้รับส่วนแบ่งท่ามกลางพวกท่าน เพราะกรรมสิทธิ์ของพวกเขาคือหน้าที่ปุโรหิตรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับเผ่ากาด รูเบน และเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้รับดินแดนฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแล้ว ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้ายกให้พวกเขา”

เมื่อคนเหล่านั้นออกเดินทางเพื่อจะไปสำรวจดินแดน โยชูวาสั่งพวกเขาว่า “จงไปสำรวจและบันทึกลักษณะของดินแดนนั้น แล้วกลับมาหาข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ทอดสลากแบ่งสรรดินแดนให้แก่พวกท่านต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ชิโลห์” พวกเขาจึงออกไปสำรวจทั่วดินแดน จดรายละเอียดแต่ละเมืองในเจ็ดเขตลงบนหนังสือม้วน และกลับมารายงานโยชูวาในค่ายพักที่ชิโลห์ 10 โยชูวาก็ทอดสลากแบ่งสรรต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ชิโลห์ และมอบดินแดนให้แก่ชนอิสราเอลแต่ละเผ่า

ดินแดนของเผ่าเบนยามิน

11 สลากแรกได้แก่เผ่าเบนยามินตามแต่ละตระกูล เขตแดนของเบนยามินอยู่ระหว่างยูดาห์กับโยเซฟ

12 อาณาเขตทิศเหนือเริ่มจากแม่น้ำจอร์แดน ผ่านลาดเขาทางเหนือของเยรีโค แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกผ่านดินแดนเทือกเขาและถิ่นกันดารเบธอาเวน 13 จากนั้นมายังลาดเขาของลูส (คือเบธเอล) และลงมาถึงอาทาโรทอัดดาร์บนภูเขาทางใต้ของเบธโฮโรนล่าง

14 จากเนินเขาที่หันไปทางเมืองเบธโฮโรนทางด้านใต้ของเขตแดน แล้วลงมาทางใต้ไปตามด้านตะวันตก สิ้นสุดลงที่คีริยาทบาอัล (คือคีริยาทเยอาริม) อันเป็นเมืองหนึ่งของเผ่ายูดาห์ นี่คืออาณาเขตทิศตะวันตก

15 ทิศใต้เริ่มจากชานเมืองคีริยาทเยอาริมทางตะวันตก มาถึงธารน้ำพุเนฟโทอาห์ 16 และลงมาที่เชิงเขาใกล้หุบเขาเบนฮินโนม ทางเหนือของหุบเขาเรฟาอิม มาตามหุบเขาฮินโนม เลียบลาดเขาทางใต้ของเมืองเยบุส มาสู่เอนโรเกล 17 แล้วโค้งไปทางเหนือสู่เอนเชเมช ต่อไปถึงเกลีโลทซึ่งอยู่ตรงข้ามช่องแคบอาดุมมิม แล้วลงมาสู่ศิลาแห่งโบฮัน บุตรของรูเบน 18 จากที่นั่นไปตามลาดเขาทางเหนือของเบธอาราบาห์[a]ลงไปถึงอาราบาห์ 19 จากนั้นไปยังลาดเขาทางเหนือของเบธโฮกลาห์ มาออกที่อ่าวด้านเหนือของทะเลเกลือ[b]ตรงปากแม่น้ำจอร์แดนด้านทิศใต้ นี่คือพรมแดนทางใต้

20 พรมแดนทิศตะวันออกคือแม่น้ำจอร์แดน

นี่คือพรมแดนโดยรอบของดินแดนซึ่งยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลต่างๆ ของเผ่าเบนยามิน

21 เผ่าเบนยามินตามแต่ละตระกูลได้รับเมืองต่างๆ ดังนี้คือ

เยรีโค เบธโฮกลาห์ เอเมคเคซีส 22 เบธอาราบาห์ เศมาราอิม เบธเอล 23 อัฟวิม ปาราห์ โอฟราห์ 24 เคฟาร์อัมโมนี โอฟนี และเกบา รวม 12 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท 26 มิสปาห์ เคฟีราห์ โมซาห์ 27 เรเคม อิรเปเอล ทาราลาห์ 28 เศลาห์ ฮาเอเลฟ เมืองชาวเยบุส (คือเยรูซาเล็ม) กิเบอาห์ และคีริยาท รวม 14 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

นี่คือกรรมสิทธิ์ของเผ่าเบนยามินแบ่งตามตระกูล

Footnotes

  1. 18:18 ภาษาฮีบรูว่าลาดเขาตรงข้ามอาราบาห์
  2. 18:19 คือ ทะเลตาย

New International Reader's Version

Joshua 18

The Rest of the Land Is Divided Up

1The whole community of Israel gathered together at Shiloh. They set up the tent of meeting there. The country was brought under their control. But there were still seven tribes in Israel who had not yet received their shares of land.

So Joshua spoke to the Israelites. He said, “The Lord, the God of your people, has given you this land. How long will you wait before you begin to take it over? Appoint three men from each tribe. I’ll send them to map out the land. Then they’ll write a report about its features. The report will point out the share of land each tribe will receive. Then the men will return to me. You must divide the land up into seven shares. Judah must remain in its territory in the south. The people in Joseph’s family line must remain in their territory in the north. Write reports about the features of those seven shares of land. Bring them here to me. Then I’ll cast lots for you in the sight of the Lord our God. But the Levites don’t get any share of your land. That’s because their share is to serve the Lord as priests. The tribes of Gad and Reuben and half of the tribe of Manasseh have already received their shares. They are on the east side of the Jordan River. Moses, the servant of the Lord, gave their shares to them.”

The men started out on their way to map out the land. Joshua directed them, “Go and map out the land. Write a report about its features. Then return to me. I’ll cast lots for you here at Shiloh in the sight of the Lord.” So the men left and went through the land. They wrote a report about its features on a scroll. It showed how they divided up the land into seven shares. It listed the towns in each share. The men returned to Joshua in the camp at Shiloh.

10 Then Joshua cast lots for them in Shiloh in the sight of the Lord. There he gave out a share of land to each of the remaining tribes in Israel.

Land Is Given to Benjamin

11 The first lot drawn out was for the tribe of Benjamin, according to its family groups. The territory they were given was located between the tribes of the people of Judah and the people of Joseph. Here are the borders of Benjamin’s territory.

12 On the north side their border started at the Jordan River. It went past the north slope of Jericho. Then it headed west into the central hill country. It came to an end at the Desert of Beth Aven. 13 From there the border crossed to the south slope of Bethel. Then it went down to Ataroth Addar on the hill south of Lower Beth Horon.

14 From the hill that faces Beth Horon on the south the border turned south. Then the border went along the west side of the hill. It came to an end at Kiriath Jearim. That town belongs to the people of Judah. That was the border on the west.

15 The border on the south side started at the west edge of Kiriath Jearim. It came to an end at the springs of Nephtoah. 16 It went down to the foot of the hill that faces the Valley of Ben Hinnom. The hill is north of the Valley of Rephaim. The border continued down the Hinnom Valley. It went along the south slope of Jerusalem, where the people of Jebus live. It continued on to En Rogel. 17 Then it curved north. It went to En Shemesh. It continued on to Geliloth. Geliloth faces the Pass of Adummim. The border ran down to the Stone of Bohan, the son of Reuben. 18 It continued to the north slope of Beth Arabah. It went on down into the Arabah Valley. 19 From there it went to the north slope of Beth Hoglah. It came to an end at the north bay of the Dead Sea. That’s where the Jordan River flows into the Dead Sea. That was the border on the south.

20 The Jordan River formed the border on the east side.

Those were the borders that marked out on all sides the land the family groups of Benjamin received as their share.

21 Here is a list of towns given to the tribe of Benjamin, according to its family groups.

Jericho, Beth Hoglah, Emek Keziz, 22 Beth Arabah, Zemaraim, Bethel, 23 Avvim, Parah, Ophrah, 24 Kephar Ammoni, Ophni and Geba. The total number of towns and their villages was 12.

25 Here is another list of towns given to Benjamin.

Gibeon, Ramah, Beeroth, 26 Mizpah, Kephirah, Mozah, 27 Rekem, Irpeel, Taralah, 28 Zelah, Haeleph, Jerusalem, Gibeah and Kiriath. The total number of towns and their villages was 14.

That was the share of land the family groups of Benjamin received.