โยชูวา 15 TNCV - Iosua 15 NTLR

โยชูวา
Select chapter 15

Thai New Contemporary Bible

โยชูวา 15

ดินแดนของเผ่ายูดาห์

1ดินแดนที่เป็นส่วนของเผ่ายูดาห์ตามแต่ละตระกูล ด้านใต้จดพรมแดนเมืองเอโดม ถึงถิ่นกันดารศินทางใต้สุด

พรมแดนด้านใต้ของพวกเขาเริ่มจากอ่าวที่ปลายทะเลเกลือ[a]ด้านใต้ ผ่านทางใต้ของช่องแคบแมงป่อง มายังถิ่นกันดารศินไปที่ทางใต้ของคาเดชบารเนีย แล้วผ่านเฮสโรนไปยังอัดดาร์ อ้อมมาที่คารคา ผ่านมายังอัสโมนไปจดลำน้ำแห่งอียิปต์และมาสิ้นสุดที่ทะเล นี่คือพรมแดนด้านใต้ของพวกเขา

พรมแดนด้านตะวันออกคือ ทะเลเกลือไปไกลถึงปากแม่น้ำจอร์แดน

พรมแดนด้านเหนือเริ่มจากอ่าวของทะเลที่ปากแม่น้ำจอร์แดน ขึ้นไปถึงเบธโฮกลาห์ไปทางเหนือของเบธอาราบาห์ถึงศิลาแห่งโบฮันบุตรของรูเบน จากที่นั่นผ่านหุบเขาอาโคร์ถึงเดบีร์ แล้วขึ้นเหนือไปยังกิลกาลตรงข้ามไหล่เขาอาดุมมิมทางด้านใต้ของหุบเขา ต่อไปถึงแหล่งน้ำเอนเชเมชและไปสู่เอนโรเกล ผ่านหุบเขาเบนฮินโนม ตามไหล่เขาทิศใต้ของเมืองเยบุส (คือเยรูซาเล็ม) แล้วขึ้นไปยังยอดเขาทางทิศตะวันตกของหุบเขาฮินโนม ไปถึงทางด้านเหนือของหุบเขาแห่งเรฟาอิม จากยอดเขานี้ เส้นแบ่งอาณาเขตมุ่งไปยังน้ำพุเนฟโทอาห์ เมืองต่างๆ บริเวณภูเขาเอโฟรนเรื่อยมาจนถึงบาอาลาห์ (คือคีริยาทเยอาริม) 10 จากนั้นพรมแดนโค้งไปทางทิศตะวันตก จากบาอาลาห์ไปถึงภูเขาเสอีร์ เรื่อยมาตามลาดเขาด้านเหนือของภูเขาเยอาริม (คือเคสะโลน) ลงมาถึงเบธเชเมชและไปยังทิมนาห์ 11 ไปสู่ลาดเขาทางเหนือของเอโครน เลี้ยวไปยังชิกเคโรน เรื่อยมาสู่ภูเขาบาอาลาห์ ผ่านยับเนเอลและสิ้นสุดที่ทะเล

12 เขตแดนด้านตะวันตกคือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นี่คือพรมแดนโดยรอบของชนยูดาห์แบ่งตามตระกูลของพวกเขา

13 ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าโยชูวามอบดินแดนส่วนหนึ่งในยูดาห์ให้แก่คาเลบบุตรเยฟุนเนห์ คือคีริยาทอารบาหรือเฮโบรน (อารบาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ยักษ์อานาค) 14 คาเลบขับไล่พงศ์พันธุ์ทั้งสามของมนุษย์ยักษ์อานาคจากเฮโบรน คือเชชัย อาหิมาน และทัลมัย 15 แล้วเดินทัพต่อไปสู้รบกับชาวเดบีร์ (ซึ่งแต่ก่อนชื่อว่าคีริยาทเสเฟอร์) 16 คาเลบประกาศว่า “ข้าพเจ้าจะยกบุตรสาวชื่ออัคสาห์ให้เป็นภรรยาผู้ที่สามารถยึดเมืองคีริยาทเสเฟอร์ได้สำเร็จ” 17 โอทนีเอลบุตรเคนัส น้องชายของคาเลบพิชิตเมืองนั้นสำเร็จ คาเลบจึงยกนางอัคสาห์ให้เป็นภรรยา

18 อยู่มาวันหนึ่งนางชวนโอทนีเอลไปขอที่ดินจากบิดา เมื่อนางลงจากหลังลา คาเลบถามว่า “จะให้พ่อช่วยอะไรบ้าง?”

19 นางตอบว่า “โปรดกรุณาลูกเป็นพิเศษ พ่อยกที่ดินในเนเกบให้แล้ว โปรดยกน้ำพุให้ลูกด้วย” ดังนั้นคาเลบจึงยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้นาง

20 ต่อไปนี้คือกรรมสิทธิ์ของเผ่ายูดาห์แบ่งตามตระกูล

21 เมืองต่างๆ ใต้สุดของเผ่ายูดาห์ในเนเกบไปถึงชายแดนของเอโดม ได้แก่

ขับเซเอล เอเดอร์ ยากูร์ 22 คีนาห์ ดีโมนาห์ อาดาดาห์ 23 เคเดช ฮาโซร์ อิทนาน 24 ศิฟเทเลม เบอาโลท 25 ฮาโซร์ฮาดัททาห์ เคริโอทเฮสโรน (คือฮาโซร์) 26 อามัม เชมา โมลาดาห์ 27 ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท 28 ฮาซารชูอาล เบเออร์เชบา บิซิโอธิยาห์ 29 บาอาลาห์ อิยิม เอเซม 30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์ 31 ศิกลาก มัดมันนาห์ ซันซันนาห์ 32 เลบาโอธ ชิลฮิม อายิน และริมโมน รวม 29 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

33 แถบเชิงเขาทางตะวันตกได้แก่

เอชทาโอล โศราห์ อัชนาห์ 34 ศาโนอาห์ เอนกันนิม ทัปปูวาห์ เอนัม 35 ยารมุท อดุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์ 36 ชาอาราอิม อาดีธาอิม และเกเดราห์ (หรือเกเดโรธาอิม)[b] รวม 14 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

37 เศนัน ฮาดาชาห์ มิกดัลกาด 38 ดิเลอัน มิสปาห์ โยคเธเอล 39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน 40 คับโบน ลามัส คิทลิช 41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์ และมักเคดาห์ รวม 16 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชัน 43 อิฟทาห์ อัชนาห์ เนซีบ 44 เคอีลาห์ อัคซิบ และมาเรชาห์ รวม 9 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

45 เอโครนกับหมู่บ้านและถิ่นฐานโดยรอบ 46 ตะวันตกของเอโครนทั้งหมดในละแวกอัชโดดกับหมู่บ้าน 47 อัชโดดกับหมู่บ้านและถิ่นฐานโดยรอบ กาซากับหมู่บ้านและถิ่นฐานโดยรอบ ไปถึงลำน้ำแห่งอียิปต์และชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

48 ในดินแดนเทือกเขา ได้แก่

ชามีร์ ยาททีร์ โสโคห์ 49 ดานนาห์ คีริยาทสันนาห์ (คือเดบีร์) 50 อานาบ เอชเทโมห์ อานิม 51 โกเชน โฮโลน และกิโลห์ รวม 11 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

52 อาหรับ ดูมาห์ เอชาน 53 ยานิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟคาห์ 54 ฮุมทาห์ คีริยาทอารบา (คือเฮโบรน) และศิโยร์ รวม 9 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

55 มาโอน คารเมล ศิฟ ยุททาห์ 56 ยิสเรเอล โยคเดอัม ศาโนอาห์ 57 คาอิน กิเบอาห์ และทิมนาห์ รวม 10 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

58 ฮัลฮูล เบธซูร์ เกโดร์ 59 มาอาราท เบธอาโนท และเอลเทโคน รวม 6 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

60 คีริยาทบาอัล (คือคีริยาทเยอาริม) กับรับบาห์ รวม 2 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

61 ในถิ่นกันดารได้แก่

เบธอาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์ 62 นิบชาน เมืองเกลือ และเอนเกดี รวม 6 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

63 ชนยูดาห์ไม่สามารถขับไล่ชาวเยบุสออกไปจากเมืองเยรูซาเล็มได้ ชาวเยบุสจึงยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นร่วมกับชนยูดาห์จนถึงทุกวันนี้

Footnotes

 1. 15:2 คือ ทะเลตาย เช่นเดียวกับข้อ 5
 2. 15:36 หรือเกเดราห์และเกเดโรธาอิม

Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 15

Teritoriul moştenit de seminţia lui Iuda

1Teritoriul seminţiei urmaşilor lui Iuda, potrivit clanurilor lor, se întindea spre hotarul Edomului în sud, spre marginea de sud a pustiei Ţin.

Hotarul lor de sud pornea de la marginea Mării Sărate[a], de la golful din sud, continua prin sudul Înălţimii Scorpionului[b], traversa pustia Ţin şi urca la sud de Kadeş-Barnea, după care traversa Heţronul şi urca spre Adar, întorcându-se pe la Karka. Traversa apoi Aţmon, atingea Râul Egiptului[c] şi ieşea la marginea mării. Acesta era hotarul lor[d] de sud.

Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la gura de vărsare a Iordanului.

Hotarul de nord pornea de la gura de vărsare a Iordanului în Marea Sărată, urca către Bet-Hogla, traversa pe la nord de Bet-Araba, trecea pe la Piatra lui Bohan, fiul lui Ruben, urca către Debir prin valea Acor, se întorcea către nord înspre Ghilgal, în dreptul Înălţimii Adumim, care era la sud de ued[e], trecea apoi pe la apele En-Şemeşului şi ieşea la En-Roghel. Urca prin valea Ben-Hinom, la marginea de sud a Iebusului (Ierusalimul), urca înspre vârful muntelui care era în partea de apus a văii Hinom, la marginea de nord a văii Refaim. Apoi, din vârful muntelui, hotarul se întindea către izvorul apelor Neftoahului, atingea cetăţile muntelui Efron şi continua până la Baala (Chiriat-Iearim). 10 Din Baala se întorcea către apus înspre muntele Seir, trecea peste versantul nordic al muntelui Iearim (Chesalon), cobora pe la Bet-Şemeş, trecea prin Timna 11 şi peste versantul nordic al Ekronului, continua către Şikron, traversa muntele Baala, atingea Iabneelul şi ajungea la mare.

12 Hotarul de apus era ţărmul Mării celei Mari[f].

Acesta era hotarul urmaşilor lui Iuda, de jur împrejur, potrivit clanurilor lor.

Cetăţile descendenţilor lui Iuda

13 Lui Caleb, fiul lui Iefune, i s-a dat un teritoriu care era în mijlocul urmaşilor lui Iuda, potrivit celor spuse de Domnul lui Iosua, şi anume Chiriat-Arba (Hebron), – Arba fusese tatăl lui Anac. 14 Caleb i-a izgonit de acolo pe cei trei urmaşi ai lui Anac: pe Şeşai, pe Ahiman şi pe Talmai, urmaşii lui Anac. 15 De acolo a pornit împotriva locuitorilor Debirului (înainte Debirul purta numele de Chiriat-Sefer).

16 Caleb a zis: „Aceluia care va ataca şi va cuceri Chiriat-Seferul îi voi da de soţie pe fiica mea Acsa!“ 17 Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a cucerit cetatea, iar Caleb i-a dat-o de soţie pe fiica lui, Acsa. 18 Odată, venind la Otniel, Acsa l-a îndemnat[g] să-i ceară tatălui ei un teren. Când ea s-a dat jos de pe măgar, Caleb a întrebat-o:

– Ce doreşti?

19 – Dă-mi o binecuvântare adevărată, i-a răspuns ea, deoarece mi-ai dat un teritoriu în Neghev[h]. Dăruieşte-mi şi izvoare de ape.

Şi astfel, Caleb i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.

20 Iată care este moştenirea seminţiei urmaşilor lui Iuda, potrivit clanurilor lor:

21 cetăţile care erau în Neghev, la marginea teritoriului seminţiei lui Iuda, înspre hotarul Edomului:

Kabţeel, Eder, Iagur,

22 China, Dimona, Adada,

23 Kedeş, Haţor, Itnan,

24 Zif, Telem, Bealot,

25 Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron (Haţor),

26 Amam, Şema, Molada,

27 Haţar-Gada, Heşmon, Bet-Pelet,

28 Haţar-Şual, Beer-Şeba, Biziotia,

29 Baala, Iyim, Eţem,

30 Eltolad, Chesil, Horma,

31 Ţiklag, Madmana, Sansana,

32 Lebaot, Şilhim, Ayin şi Rimon – în total douăzeci şi nouă de cetăţi cu satele dimprejurul lor;

33 cetăţile care erau în zona deluroasă[i]:

Eştaol, Ţora, Aşna,

34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,

35 Iarmut, Adulam, Soco, Azeka,

36 Şaarayim, Aditayim, Ghedera şi Ghederotayim[j] – paisprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor;

37 Ţenan, Hadaşa, Migdal-Gad,

38 Dilan, Miţpa, Iokteel,

39 Lachiş, Boţkat, Eglon,

40 Kabon, Lahmas, Chitliş,

41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Makkeda – şaisprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor;

42 Libna, Eter, Aşan,

43 Iftah, Aşna, Neţib,

44 Cheila, Aczib, Mareşa – nouă cetăţi cu satele dimprejurul lor;

45 Ekron cu cetăţile şi satele dimprejurul lor, 46 de la Ekron înspre mare, toate aşezările din apropierea Aşdodului şi satele dimprejurul lor,

47 Aşdod cu cetăţile şi satele dimprejurul lor, Gaza cu cetăţile şi satele dimprejurul lor, până la Râul Egiptului şi până la ţărmul Mării celei Mari;

48 cetăţile care erau în regiunea muntoasă[k]:

Şamir, Iatir, Soco,

49 Dana, Chiriat-Sana (Debir),

50 Anab, Eştemo[l], Anim,

51 Goşen, Holon şi Ghilo – unsprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor;

52 Arab, Duma, Eşan,

53 Ianim, Bet-Tapuah, Afeka

54 Humta, Chiriat-Arba (adică Hebronul) şi Ţior – nouă cetăţi cu satele dimprejurul lor;

55 Maon, Carmel, Zif, Iuta,

56 Izreel, Iokdeam, Zanoah,

57 Kayin, Ghiva şi Timna – zece cetăţi cu satele dimprejurul lor;

58 Halhul, Bet-Ţur, Ghedor,

59 Maarat, Bet-Anot şi Eltekon – şase cetăţi cu satele dimprejurul lor;

60 Chiriat-Baal (adică Chiriat-Iearim) şi Raba – două cetăţi cu satele dimprejurul lor;

61 cetăţile care erau în pustie:

Bet-Araba, Midin, Sehaha,

62 Nibşan, Ir-Hammelah[m] şi En-Ghedi – şase cetăţi cu satele dimprejurul lor.

63 Urmaşii lui Iuda nu i-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau în Ierusalim şi, prin urmare, iebusiţii au locuit la Ierusalim împreună cu urmaşii lui Iuda, până în ziua de azi.

Footnotes

 1. Iosua 15:2 Marea Moartă; şi în v. 5
 2. Iosua 15:3 Ebr.: Akrabim
 3. Iosua 15:4 Vezi nota de la 13:2; şi în v. 47
 4. Iosua 15:4 LXX; TM: vostru
 5. Iosua 15:7 Vezi nota de la 12:1
 6. Iosua 15:12 Marea Mediterană; şi în v. 47
 7. Iosua 15:18 TM, unele mss ale LXX; câteva mss ale LXX: Otniel, el a îndemnat-o
 8. Iosua 15:19 Vezi nota de la 10:40; şi în v. 21
 9. Iosua 15:33 Vezi nota de la 9:1
 10. Iosua 15:36 Sau: Ghedera (adică Ghederotayim); LXX: Ghedera şi satele aparţinătoare
 11. Iosua 15:48 Vezi nota de la 12:8
 12. Iosua 15:50 Sau: Eştemoa, cf. 21:14
 13. Iosua 15:62 Sau: Cetatea Sării