โยชูวา 15 TNCV - Joshua 15 NASB

โยชูวา
Select chapter 15

Thai New Contemporary Bible

โยชูวา 15

ดินแดนของเผ่ายูดาห์

1ดินแดนที่เป็นส่วนของเผ่ายูดาห์ตามแต่ละตระกูล ด้านใต้จดพรมแดนเมืองเอโดม ถึงถิ่นกันดารศินทางใต้สุด

พรมแดนด้านใต้ของพวกเขาเริ่มจากอ่าวที่ปลายทะเลเกลือ[a]ด้านใต้ ผ่านทางใต้ของช่องแคบแมงป่อง มายังถิ่นกันดารศินไปที่ทางใต้ของคาเดชบารเนีย แล้วผ่านเฮสโรนไปยังอัดดาร์ อ้อมมาที่คารคา ผ่านมายังอัสโมนไปจดลำน้ำแห่งอียิปต์และมาสิ้นสุดที่ทะเล นี่คือพรมแดนด้านใต้ของพวกเขา

พรมแดนด้านตะวันออกคือ ทะเลเกลือไปไกลถึงปากแม่น้ำจอร์แดน

พรมแดนด้านเหนือเริ่มจากอ่าวของทะเลที่ปากแม่น้ำจอร์แดน ขึ้นไปถึงเบธโฮกลาห์ไปทางเหนือของเบธอาราบาห์ถึงศิลาแห่งโบฮันบุตรของรูเบน จากที่นั่นผ่านหุบเขาอาโคร์ถึงเดบีร์ แล้วขึ้นเหนือไปยังกิลกาลตรงข้ามไหล่เขาอาดุมมิมทางด้านใต้ของหุบเขา ต่อไปถึงแหล่งน้ำเอนเชเมชและไปสู่เอนโรเกล ผ่านหุบเขาเบนฮินโนม ตามไหล่เขาทิศใต้ของเมืองเยบุส (คือเยรูซาเล็ม) แล้วขึ้นไปยังยอดเขาทางทิศตะวันตกของหุบเขาฮินโนม ไปถึงทางด้านเหนือของหุบเขาแห่งเรฟาอิม จากยอดเขานี้ เส้นแบ่งอาณาเขตมุ่งไปยังน้ำพุเนฟโทอาห์ เมืองต่างๆ บริเวณภูเขาเอโฟรนเรื่อยมาจนถึงบาอาลาห์ (คือคีริยาทเยอาริม) 10 จากนั้นพรมแดนโค้งไปทางทิศตะวันตก จากบาอาลาห์ไปถึงภูเขาเสอีร์ เรื่อยมาตามลาดเขาด้านเหนือของภูเขาเยอาริม (คือเคสะโลน) ลงมาถึงเบธเชเมชและไปยังทิมนาห์ 11 ไปสู่ลาดเขาทางเหนือของเอโครน เลี้ยวไปยังชิกเคโรน เรื่อยมาสู่ภูเขาบาอาลาห์ ผ่านยับเนเอลและสิ้นสุดที่ทะเล

12 เขตแดนด้านตะวันตกคือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นี่คือพรมแดนโดยรอบของชนยูดาห์แบ่งตามตระกูลของพวกเขา

13 ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าโยชูวามอบดินแดนส่วนหนึ่งในยูดาห์ให้แก่คาเลบบุตรเยฟุนเนห์ คือคีริยาทอารบาหรือเฮโบรน (อารบาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ยักษ์อานาค) 14 คาเลบขับไล่พงศ์พันธุ์ทั้งสามของมนุษย์ยักษ์อานาคจากเฮโบรน คือเชชัย อาหิมาน และทัลมัย 15 แล้วเดินทัพต่อไปสู้รบกับชาวเดบีร์ (ซึ่งแต่ก่อนชื่อว่าคีริยาทเสเฟอร์) 16 คาเลบประกาศว่า “ข้าพเจ้าจะยกบุตรสาวชื่ออัคสาห์ให้เป็นภรรยาผู้ที่สามารถยึดเมืองคีริยาทเสเฟอร์ได้สำเร็จ” 17 โอทนีเอลบุตรเคนัส น้องชายของคาเลบพิชิตเมืองนั้นสำเร็จ คาเลบจึงยกนางอัคสาห์ให้เป็นภรรยา

18 อยู่มาวันหนึ่งนางชวนโอทนีเอลไปขอที่ดินจากบิดา เมื่อนางลงจากหลังลา คาเลบถามว่า “จะให้พ่อช่วยอะไรบ้าง?”

19 นางตอบว่า “โปรดกรุณาลูกเป็นพิเศษ พ่อยกที่ดินในเนเกบให้แล้ว โปรดยกน้ำพุให้ลูกด้วย” ดังนั้นคาเลบจึงยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้นาง

20 ต่อไปนี้คือกรรมสิทธิ์ของเผ่ายูดาห์แบ่งตามตระกูล

21 เมืองต่างๆ ใต้สุดของเผ่ายูดาห์ในเนเกบไปถึงชายแดนของเอโดม ได้แก่

ขับเซเอล เอเดอร์ ยากูร์ 22 คีนาห์ ดีโมนาห์ อาดาดาห์ 23 เคเดช ฮาโซร์ อิทนาน 24 ศิฟเทเลม เบอาโลท 25 ฮาโซร์ฮาดัททาห์ เคริโอทเฮสโรน (คือฮาโซร์) 26 อามัม เชมา โมลาดาห์ 27 ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท 28 ฮาซารชูอาล เบเออร์เชบา บิซิโอธิยาห์ 29 บาอาลาห์ อิยิม เอเซม 30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์ 31 ศิกลาก มัดมันนาห์ ซันซันนาห์ 32 เลบาโอธ ชิลฮิม อายิน และริมโมน รวม 29 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

33 แถบเชิงเขาทางตะวันตกได้แก่

เอชทาโอล โศราห์ อัชนาห์ 34 ศาโนอาห์ เอนกันนิม ทัปปูวาห์ เอนัม 35 ยารมุท อดุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์ 36 ชาอาราอิม อาดีธาอิม และเกเดราห์ (หรือเกเดโรธาอิม)[b] รวม 14 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

37 เศนัน ฮาดาชาห์ มิกดัลกาด 38 ดิเลอัน มิสปาห์ โยคเธเอล 39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน 40 คับโบน ลามัส คิทลิช 41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์ และมักเคดาห์ รวม 16 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชัน 43 อิฟทาห์ อัชนาห์ เนซีบ 44 เคอีลาห์ อัคซิบ และมาเรชาห์ รวม 9 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

45 เอโครนกับหมู่บ้านและถิ่นฐานโดยรอบ 46 ตะวันตกของเอโครนทั้งหมดในละแวกอัชโดดกับหมู่บ้าน 47 อัชโดดกับหมู่บ้านและถิ่นฐานโดยรอบ กาซากับหมู่บ้านและถิ่นฐานโดยรอบ ไปถึงลำน้ำแห่งอียิปต์และชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

48 ในดินแดนเทือกเขา ได้แก่

ชามีร์ ยาททีร์ โสโคห์ 49 ดานนาห์ คีริยาทสันนาห์ (คือเดบีร์) 50 อานาบ เอชเทโมห์ อานิม 51 โกเชน โฮโลน และกิโลห์ รวม 11 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

52 อาหรับ ดูมาห์ เอชาน 53 ยานิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟคาห์ 54 ฮุมทาห์ คีริยาทอารบา (คือเฮโบรน) และศิโยร์ รวม 9 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

55 มาโอน คารเมล ศิฟ ยุททาห์ 56 ยิสเรเอล โยคเดอัม ศาโนอาห์ 57 คาอิน กิเบอาห์ และทิมนาห์ รวม 10 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

58 ฮัลฮูล เบธซูร์ เกโดร์ 59 มาอาราท เบธอาโนท และเอลเทโคน รวม 6 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

60 คีริยาทบาอัล (คือคีริยาทเยอาริม) กับรับบาห์ รวม 2 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

61 ในถิ่นกันดารได้แก่

เบธอาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์ 62 นิบชาน เมืองเกลือ และเอนเกดี รวม 6 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

63 ชนยูดาห์ไม่สามารถขับไล่ชาวเยบุสออกไปจากเมืองเยรูซาเล็มได้ ชาวเยบุสจึงยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นร่วมกับชนยูดาห์จนถึงทุกวันนี้

Footnotes

 1. 15:2 คือ ทะเลตาย เช่นเดียวกับข้อ 5
 2. 15:36 หรือเกเดราห์และเกเดโรธาอิม

New American Standard Bible

Joshua 15

Territory of Judah

1Now the lot for the tribe of the sons of Judah according to their families [a]reached the border of Edom, southward to the wilderness of Zin at the extreme south. Their south border was from the lower end of the Salt Sea, from the bay that turns to the south. Then it proceeded southward to the ascent of Akrabbim and continued to Zin, then went up by the south of Kadesh-barnea and continued to Hezron, and went up to Addar and turned about to Karka. It continued to Azmon and proceeded to the [b]brook of Egypt, and the [c]border ended at the sea. This shall be your south border. The east border was the Salt Sea, as far as the [d]mouth of the Jordan. And the border of the north side was from the bay of the sea at the [e]mouth of the Jordan. Then the border went up to Beth-hoglah, and continued on the north of Beth-arabah, and the border went up to the stone of Bohan the son of Reuben. The border went up to Debir from the valley of Achor, and turned northward toward Gilgal which is opposite the ascent of Adummim, which is on the south of the valley; and the border continued to the waters of En-shemesh and [f]it ended at En-rogel. Then the border went up the valley of Ben-hinnom to the slope of the Jebusite on the south (that is, Jerusalem); and the border went up to the top of the mountain which is before the valley of Hinnom to the west, which is at the end of the valley of Rephaim toward the north. From the top of the mountain the border curved to the spring of the waters of Nephtoah and proceeded to the cities of Mount Ephron, then the border curved to Baalah (that is, Kiriath-jearim). 10 The border turned about from Baalah westward to Mount Seir, and continued to the slope of Mount Jearim on the north (that is, Chesalon), and went down to Beth-shemesh and continued through Timnah. 11 The border proceeded to the side of Ekron northward. Then the border curved to Shikkeron and continued to Mount Baalah and proceeded to Jabneel, and the [g]border ended at the sea. 12 The west border was at the Great Sea, even its [h]coastline. This is the border around the sons of Judah according to their families.

13 Now he gave to Caleb the son of Jephunneh a portion among the sons of Judah, according to the [i]command of the Lord to Joshua, namely, [j]Kiriath-arba, Arba being the father of Anak (that is, Hebron). 14 Caleb [k]drove out from there the three sons of Anak: Sheshai and Ahiman and Talmai, the children of Anak. 15 Then he went up from there against the inhabitants of Debir; now the name of Debir formerly was Kiriath-sepher. 16 And Caleb said, “The one who [l]attacks Kiriath-sepher and captures it, [m]I will give him Achsah my daughter as a wife.” 17 Othniel the son of Kenaz, the brother of Caleb, captured it; so he gave him Achsah his daughter as a wife. 18 It came about that when she came to him, she persuaded him to ask her father for a field. So she alighted from the donkey, and Caleb said to her, “What do you want?” 19 Then she said, “Give me a blessing; since you have given me the land of the [n]Negev, give me also springs of water.” So he gave her the upper springs and the lower springs.

20 This is the inheritance of the tribe of the sons of Judah according to their families.

21 Now the cities at the extremity of the tribe of the sons of Judah toward the border of Edom in the south were Kabzeel and Eder and Jagur, 22 and Kinah and Dimonah and Adadah, 23 and Kedesh and Hazor and Ithnan, 24 Ziph and Telem and Bealoth, 25 and Hazor-hadattah and Kerioth-hezron (that is, Hazor), 26 Amam and Shema and Moladah, 27 and Hazar-gaddah and Heshmon and Beth-pelet, 28 and Hazar-shual and Beersheba and Biziothiah, 29 Baalah and Iim and Ezem, 30 and Eltolad and Chesil and Hormah, 31 and Ziklag and Madmannah and Sansannah, 32 and Lebaoth and Shilhim and Ain and Rimmon; in all, twenty-nine cities with their villages.

33 In the lowland: Eshtaol and Zorah and Ashnah, 34 and Zanoah and En-gannim, Tappuah and Enam, 35 Jarmuth and Adullam, Socoh and Azekah, 36 and Shaaraim and Adithaim and Gederah and Gederothaim; fourteen cities with their villages.

37 Zenan and Hadashah and Migdal-gad, 38 and Dilean and Mizpeh and Joktheel, 39 Lachish and Bozkath and Eglon, 40 and Cabbon and Lahmas and Chitlish, 41 and Gederoth, Beth-dagon and Naamah and Makkedah; sixteen cities with their villages.

42 Libnah and Ether and Ashan, 43 and Iphtah and Ashnah and Nezib, 44 and Keilah and Achzib and Mareshah; nine cities with their villages.

45 Ekron, with its towns and its villages; 46 from Ekron even to the sea, all that were by the [o]side of Ashdod, with their villages.

47 Ashdod, its towns and its villages; Gaza, its towns and its villages; as far as the [p]brook of Egypt and the Great Sea, even its [q]coastline.

48 In the hill country: Shamir and Jattir and Socoh, 49 and Dannah and Kiriath-sannah (that is, Debir), 50 and Anab and Eshtemoh and Anim, 51 and Goshen and Holon and Giloh; eleven cities with their villages.

52 Arab and Dumah and Eshan, 53 and Janum and Beth-tappuah and Aphekah, 54 and Humtah and Kiriath-arba (that is, Hebron), and Zior; nine cities with their villages.

55 Maon, Carmel and Ziph and Juttah, 56 and Jezreel and Jokdeam and Zanoah, 57 Kain, Gibeah and Timnah; ten cities with their villages.

58 Halhul, Beth-zur and Gedor, 59 and Maarath and Beth-anoth and Eltekon; six cities with their villages.

60 Kiriath-baal (that is, Kiriath-jearim), and Rabbah; two cities with their villages.

61 In the wilderness: Beth-arabah, Middin and Secacah, 62 and Nibshan and the City of Salt and Engedi; six cities with their villages.

63 Now as for the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem, the sons of Judah could not [r]drive them out; so the Jebusites live with the sons of Judah at Jerusalem until this day.

Footnotes

 1. Joshua 15:1 Lit was to
 2. Joshua 15:4 Or wadi
 3. Joshua 15:4 Lit goings out of the border were
 4. Joshua 15:5 Lit end
 5. Joshua 15:5 Lit end
 6. Joshua 15:7 Lit the goings out of it were
 7. Joshua 15:11 Lit goings out...were
 8. Joshua 15:12 Lit border
 9. Joshua 15:13 Lit mouth
 10. Joshua 15:13 I.e. the city of Arba
 11. Joshua 15:14 Or dispossessed
 12. Joshua 15:16 Lit smites
 13. Joshua 15:16 Lit and I
 14. Joshua 15:19 I.e. South country
 15. Joshua 15:46 Lit hand
 16. Joshua 15:47 Or wadi
 17. Joshua 15:47 Lit border
 18. Joshua 15:63 Or dispossess them