เลวีนิติ 27 TNCV - Leviticus 27 NASB

เลวีนิติ
Select chapter 27

Thai New Contemporary Bible

เลวีนิติ 27

การไถ่สิ่งที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงแจ้งชนอิสราเอลว่า ‘หากคนใดได้ปฏิญาณไว้ว่าจะอุทิศถวายผู้หนึ่งผู้ใดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยการถวายสิ่งมีค่าจำนวนต่อไปนี้แทนคือ ผู้ชายอายุยี่สิบปีถึงหกสิบปีให้ตั้งค่าตัวเป็นเงินหนัก 50 เชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ[a] ถ้าหากเป็นผู้หญิง ให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 30 เชเขล ผู้ที่อายุห้าถึงยี่สิบปี ถ้าเป็นผู้ชายให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 20 เชเขล ถ้าเป็นผู้หญิงให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 10 เชเขล ผู้ที่อายุหนึ่งเดือนถึงห้าขวบ ถ้าเป็นผู้ชายให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 5 เชเขล ถ้าเป็นผู้หญิงให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 3 เชเขล ผู้ที่อายุหกสิบปีขึ้นไป ถ้าเป็นผู้ชายให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 15 เชเขล ถ้าเป็นผู้หญิงให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 10 เชเขล หากผู้ที่ถวายคำปฏิญาณยากจนเกินกว่าที่จะถวายเงินตามที่ระบุไว้ ให้พาบุคคลที่เขาประสงค์จะถวายตัวมาพบปุโรหิต ซึ่งจะกำหนดมูลค่าที่ผู้ปฏิญาณจะสามารถถวายได้

“ ‘ถ้าสิ่งที่เขาปฏิญาณว่าจะถวายนั้นเป็นสัตว์ที่ยอมรับเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสัตว์ตัวนั้นที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องถือว่าบริสุทธิ์ 10 เขาจะเอาตัวอื่นมาเปลี่ยนไม่ได้ เอาดีมาแทนไม่ดี หรือเอาไม่ดีมาแทนดีก็ไม่ได้ หากเขาเปลี่ยนตัว ทั้งตัวแรกและตัวที่มาเปลี่ยนจะเป็นของบริสุทธิ์ 11 หากสิ่งที่เขาปฏิญาณจะถวายเป็นสัตว์ที่เป็นมลทินตามระเบียบพิธี ซึ่งไม่ยอมรับเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องนำสัตว์นั้นมามอบให้ปุโรหิต 12 ผู้ที่จะประเมินคุณภาพว่าดีหรือไม่ดี ปุโรหิตกำหนดราคาเท่าใด ก็ให้เป็นไปตามนั้น 13 หากเจ้าของต้องการจะไถ่สัตว์ตัวนั้น ก็ให้จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาที่ตั้งไว้

14 “ ‘ผู้ใดถวายบ้านเป็นของบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าปุโรหิตจะประเมินคุณภาพว่าดีหรือไม่ดี ปุโรหิตกำหนดราคาเท่าใด ก็ให้ถือตามนั้น 15 ถ้าผู้ถวายบ้านจะไถ่คืน เขาต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคา แล้วบ้านจะกลับคืนเป็นของเขา

16 “ ‘ผู้ใดถวายที่ดินส่วนหนึ่งของตระกูลแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะตีราคาตามปริมาณเมล็ดพืชซึ่งจะใช้หว่านในที่นั่นคือ เงินหนัก 50 เชเขลต่อเมล็ดข้าวบาร์เลย์ประมาณ 220 ลิตร[b] 17 หากผู้ใดถวายที่ดินในปีกึ่งศตวรรษให้ตีราคาเต็มตามอัตรา 18 หากถวายหลังปีกึ่งศตวรรษ ปุโรหิตจะพิจารณาราคาตามจำนวนปีที่เหลืออยู่ก่อนถึงปีกึ่งศตวรรษรอบต่อไปและราคาที่ตั้งไว้จะลดลง 19 หากคนนั้นตกลงจะไถ่ที่ดินคืน เขาจะจ่ายเงินเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาประเมิน และรับที่ดินคืนเป็นของเขาอีก 20 แต่หากเขาไม่ไถ่คืน หรือหากขายที่ดินนั้นแก่คนอื่น ที่ดินนั้นจะไถ่คืนอีกไม่ได้เลย 21 เมื่อที่ดินคืนสู่เจ้าของเดิมในปีกึ่งศตวรรษ ที่ดินผืนนี้จะถือเป็นของบริสุทธิ์เหมือนที่ดินซึ่งถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ดินนี้จะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของบรรดาปุโรหิต

22 “ ‘หากผู้ใดถวายที่ดินซึ่งเขาซื้อมาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ไม่ใช่ที่ดินส่วนมรดกของครอบครัว 23 ปุโรหิตจะประเมินราคานับถึงปีกึ่งศตวรรษ และเขาจะถวายเงินจำนวนดังกล่าวแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้น เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 24 ในปีกึ่งศตวรรษ ที่ดินนั้นจะคืนให้เจ้าของเดิมซึ่งขายที่ดินให้ 25 ราคาประเมินทั้งหมดระบุตามเชเขลของสถานนมัสการ ซึ่ง 20 เกราห์เท่ากับ 1 เชเขล

26 “ ‘เจ้าไม่ควรคิดว่าจะถวายลูกวัวหรือลูกแกะหัวปีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะลูกหัวปีเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้ว 27 หากเป็นลูกหัวปีของสัตว์ที่เป็นมลทิน เจ้าของจะซื้อคืนตามราคาที่ปุโรหิตประเมิน และจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งในห้า หากเจ้าของไม่ไถ่คืน ปุโรหิตก็จะขายให้แก่ผู้อื่นตามราคาที่ตั้งไว้

28 “ ‘อย่างไรก็ตามสิ่งที่ถวายเป็นสิทธิ์ขาดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล สัตว์ หรือที่ดินมรดกย่อมเป็นสิทธิ์ขาด ไม่มีการซื้อขายหรือไถ่คืน เพราะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

29 “ ‘ผู้ใดถูกถวายเป็นสิทธิ์ขาดเพื่อให้ทำลายล้าง[c] จะไถ่คืนไม่ได้ เขาจะต้องถูกประหารชีวิต

30 “ ‘หนึ่งในสิบของผลผลิตจากแผ่นดิน ไม่ว่าเมล็ดข้าวจากผืนดินหรือผลไม้จากต้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า และถือเป็นสิ่งบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 31 หากผู้ใดต้องการไถ่คืนสิบลดของเขา จะต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคา 32 หนึ่งในสิบของฝูงสัตว์ทั้งหมดคือ ทุกตัวที่สิบที่ผ่านไปใต้ไม้เท้าของผู้เลี้ยง จะเป็นส่วนบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 33 จะไม่มีการเลือกว่าตัวนั้นดีตัวนี้ไม่ดี หรือเอาตัวหนึ่งมาแทนอีกตัวหนึ่ง เพราะหากมีการเปลี่ยนตัว ทั้งตัวที่ถูกเปลี่ยนกับตัวที่เอามาเปลี่ยนย่อมเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเจ้า ไถ่คืนไม่ได้’ ”

34 ทั้งหมดนี้คือพระบัญชาซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โมเสสบนภูเขาซีนายสำหรับประชากรอิสราเอล

Footnotes

 1. 27:3 1 เชเขล คือเงินหนักประมาณ 11.5 กรัม มีค่าเท่ากับค่าแรงสองเดือน เช่นเดียวกับข้อ 4,5,6,7 และ 16
 2. 27:16 ภาษาฮีบรูว่า 1 โฮเมอร์
 3. 27:29 คำนี้ในภาษาฮีบรูหมายถึง สิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ มักจะต้องทำลายให้หมดสิ้นไป

New American Standard Bible

Leviticus 27

Rules concerning Valuations

1Again, the Lord spoke to Moses, saying, “Speak to the sons of Israel and say to them, ‘When a man makes a difficult vow, he shall be valued according to your valuation of persons belonging to the Lord. If your valuation is of the male from twenty years even to sixty years old, then your valuation shall be fifty shekels of silver, after the shekel of the sanctuary. Or if it is a female, then your valuation shall be thirty shekels. If it be from five years even to twenty years old then your valuation for the male shall be twenty shekels and for the female ten shekels. But if they are from a month even up to five years old, then your valuation shall be five shekels of silver for the male, and for the female your valuation shall be three shekels of silver. If they are from sixty years old and upward, if it is a male, then your valuation shall be fifteen shekels, and for the female ten shekels. But if he is poorer than your valuation, then he shall be placed before the priest and the priest shall value him; according to [a]the means of the one who vowed, the priest shall value him.

‘Now if it is an animal of the kind which [b]men can present as an offering to the Lord, any such that one gives to the Lord shall be holy. 10 He shall not replace it or exchange it, a good for a bad, or a bad for a good; or if he does exchange animal for animal, then both it and its substitute shall become holy. 11 If, however, it is any unclean animal of the kind which [c]men do not present as an offering to the Lord, then he shall place the animal before the priest. 12 The priest shall value it [d]as either good or bad; as you, the priest, value it, so it shall be. 13 But if he should ever wish to redeem it, then he shall add one-fifth of it to your valuation.

14 ‘Now if a man consecrates his house as holy to the Lord, then the priest shall value it [e]as either good or bad; as the priest values it, so it shall stand. 15 Yet if the one who consecrates it should wish to redeem his house, then he shall add one-fifth of your valuation price to it, so that it may be his.

16 ‘Again, if a man consecrates to the Lord part of the fields of his own property, then your valuation shall be [f]proportionate to the seed needed for it: a homer of barley seed at fifty shekels of silver. 17 If he consecrates his field as of the year of jubilee, according to your valuation it shall stand. 18 If he consecrates his field after the jubilee, however, then the priest shall calculate the price for [g]him [h]proportionate to the years that are left until the year of jubilee; and it shall be deducted from your valuation. 19 If the one who consecrates it should ever wish to redeem the field, then he shall add one-fifth of your valuation price to it, so that it may pass to him. 20 Yet if he will not redeem the field, [i]but has sold the field to another man, it may no longer be redeemed; 21 and when it [j]reverts in the jubilee, the field shall be holy to the Lord, like a field [k]set apart; it shall be for the priest as his [l]property. 22 Or if he consecrates to the Lord a field which he has bought, which is not a part of the field of his own [m]property, 23 then the priest shall calculate for [n]him the amount of your valuation up to the year of jubilee; and he shall on that day give your valuation as holy to the Lord. 24 In the year of jubilee the field shall return to the one from whom he bought it, to whom the possession of the land belongs. 25 Every valuation of yours, moreover, shall be after the shekel of the sanctuary. The shekel shall be twenty gerahs.

26 ‘However, a firstborn among animals, which as a firstborn belongs to the Lord, no man may consecrate it; whether ox or sheep, it is the Lord’s. 27 But if it is among the unclean animals, then he shall [o]redeem it according to your valuation and add to it one-fifth of it; and if it is not redeemed, then it shall be sold according to your valuation.

28 ‘Nevertheless, anything which a man [p]sets apart to the Lord out of all that he has, of man or animal or of the fields of his own property, shall not be sold or redeemed. Anything [q]devoted to destruction is most holy to the Lord. 29 No [r]one who may have been [s]set apart among men shall be ransomed; he shall surely be put to death.

30 ‘Thus all the tithe of the land, of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord’s; it is holy to the Lord. 31 If, therefore, a man wishes to redeem part of his tithe, he shall add to it one-fifth of it. 32 For every tenth part of herd or flock, whatever passes under the rod, the tenth one shall be holy to the Lord. 33 He is not to be concerned whether it is good or bad, nor shall he exchange it; or if he does exchange it, then both it and its substitute shall become holy. It shall not be redeemed.’”

34 These are the commandments which the Lord commanded Moses for the sons of Israel at Mount Sinai.

Footnotes

 1. Leviticus 27:8 Lit what the hand reaches
 2. Leviticus 27:9 Lit they
 3. Leviticus 27:11 Lit they
 4. Leviticus 27:12 Lit between
 5. Leviticus 27:14 Lit between good
 6. Leviticus 27:16 Lit according to its seed
 7. Leviticus 27:18 Or it
 8. Leviticus 27:18 Lit according to the years
 9. Leviticus 27:20 Or if he
 10. Leviticus 27:21 Lit goes out
 11. Leviticus 27:21 Or devoted, banned
 12. Leviticus 27:21 Lit possession
 13. Leviticus 27:22 Lit possession
 14. Leviticus 27:23 Or it
 15. Leviticus 27:27 Or ransom
 16. Leviticus 27:28 Lit anything devoted; or banned
 17. Leviticus 27:28 Or puts under the ban
 18. Leviticus 27:29 Lit one devoted; or banned
 19. Leviticus 27:29 Or put under the ban