อิสยาห์ 56 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

อิสยาห์

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 56

ความรอดสำหรับคนอื่นๆ

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า

“จงผดุงความยุติธรรม
และทำสิ่งที่ถูกต้อง
เพราะความรอดของเราใกล้เข้ามาแล้ว
และความชอบธรรมของเราจะปรากฏในไม่ช้า
ความสุขมีแก่ผู้ที่ทำเช่นนี้
คือผู้ที่ยึดถือไว้อย่างเหนียวแน่น
ผู้ถือรักษาวันสะบาโตโดยไม่ลบหลู่ดูหมิ่น
และยับยั้งมือของตนจากการทำชั่วใดๆ”

อย่าให้คนต่างชาติผู้อุทิศตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแยกข้าพเจ้าจากประชากรของพระองค์เป็นแน่”
และอย่าให้ขันทีบ่นว่า
“ข้าพเจ้าเป็นเพียงต้นไม้แห้ง”

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เหล่าขันทีซึ่งรักษาวันสะบาโตของเรา
ผู้เลือกทำสิ่งที่เราพอใจ
และยึดมั่นในพันธสัญญาของเรา
เราจะมอบอนุสรณ์และชื่อ
ที่อยู่ภายในวิหารและภายในกำแพงวิหารของเราแก่พวกเขา
ซึ่งดีกว่าบุตรชายบุตรสาวเสียอีก
เราจะให้นามนิรันดร์แก่พวกเขา
เป็นนามที่จะไม่ถูกตัดออก
และคนต่างชาติที่ผูกพันตนกับองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อปรนนิบัติพระองค์
เพื่อรักพระนามพระยาห์เวห์
และเพื่อนมัสการพระองค์
ทุกคนที่รักษาวันสะบาโตโดยไม่ลบหลู่ดูหมิ่น
ผู้ที่ยึดมั่นในพันธสัญญาของเรา
เราจะพาพวกเขามายังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา
และให้พวกเขาชื่นชมยินดีในนิเวศแห่งการอธิษฐานของเรา
เราจะรับเครื่องเผาบูชาและเครื่องถวายบูชาของเขา
บนแท่นบูชาของเรา
เพราะนิเวศของเราจะได้ชื่อว่า
นิเวศแห่งการอธิษฐานสำหรับมวลประชาชาติ”
พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตผู้รวบรวมเชลยอิสราเอลประกาศว่า
“เราจะรวบรวมคนอื่นมารวมกับพวกเขา
นอกเหนือจากคนที่รวมกันอยู่แล้ว”

พระเจ้าทรงกล่าวโทษคนชั่วร้าย

มาสิ มวลสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งเอ๋ย
มาขย้ำกินสิ บรรดาสัตว์ป่าแห่งพงไพร!
10 คนยามของอิสราเอลตาบอด
พวกเขาล้วนขาดความรู้
พวกเขาเป็นสุนัขใบ้
เห่าไม่ได้
พวกเขาเอาแต่นอนฝัน
พวกเขารักการหลับใหล
11 พวกเขาเป็นสุนัขตะกละ
เป็นคนเลี้ยงแกะที่ขาดความเข้าใจ
ทุกคนหันไปตามทางของตน
แต่ละคนล้วนมุ่งหาผลประโยชน์ใส่ตัว
12 ต่างก็ว่า “มาเถิด เอาเหล้าองุ่นมาให้เรา!
เอาสุรามาให้เราดื่มเต็มที่!
และพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนวันนี้
หรือดียิ่งขึ้นไปอีก”