อพยพ 40 TNCV - Исход 40 NRT

อพยพ
Select chapter 40

Thai New Contemporary Bible

อพยพ 40

การตั้งพลับพลา

1แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงตั้งพลับพลาคือเต็นท์นัดพบขึ้นในวันแรกของเดือนที่หนึ่ง ตั้งหีบพันธสัญญาในพลับพลา ขึงม่านกั้นบังหีบไว้ ยกโต๊ะเข้ามาตั้งวางภาชนะต่างๆ ลงบนโต๊ะ ตั้งคันประทีป แล้วตั้งตะเกียง วางแท่นทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมตรงหน้าหีบพันธสัญญา ขึงม่านกั้นทางเข้าพลับพลา

“จงวางแท่นเผาเครื่องบูชาตรงหน้าทางเข้าพลับพลาหรือเต็นท์นัดพบ วางอ่างล้างระหว่างเต็นท์นัดพบกับแท่นบูชา ใส่น้ำไว้ในอ่าง ตั้งลานพลับพลาโดยรอบ ขึงม่านตรงทางเข้าลานพลับพลา

“จงเอาน้ำมันเจิมพลับพลาและเจิมของทุกอย่างในพลับพลา เจิมภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อชำระให้บริสุทธิ์ แล้วพลับพลานั้นจะบริสุทธิ์ 10 แล้วเจิมแท่นบูชาและภาชนะเครื่องใช้ประจำแท่นเพื่อชำระแท่นนั้น และแท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด 11 เจิมอ่างชำระและฐานรอง เป็นการชำระให้บริสุทธิ์

12 “จงนำอาโรนและบุตรชายของเขามาตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ เอาน้ำชำระกายพวกเขา 13 จากนั้นให้อาโรนสวมเครื่องแต่งกายบริสุทธิ์ เจิมเขา และชำระเขาให้บริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตรับใช้เรา 14 จงนำบรรดาบุตรชายของเขาเข้ามาและให้สวมเสื้อตัวใน 15 เจิมพวกเขาเช่นเดียวกับที่เจิมอาโรน เพื่อพวกเขาจะปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตรับใช้เรา การเจิมนี้เป็นการสถาปนาความเป็นปุโรหิตสืบไปทุกชั่วอายุ” 16 โมเสสก็ทำทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

17 ดังนั้นพวกเขาจึงได้ตั้งพลับพลาขึ้นในวันแรกของเดือนที่หนึ่งปีที่สอง 18 โมเสสตั้งพลับพลาขึ้นโดยวางฐาน เอาไม้ฝาตั้งขึ้นแล้วสอดคานขวางและตั้งเสา 19 จากนั้นคลี่ผ้าเต็นท์และเครื่องคลุมเหนือพลับพลาตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

20 เขาเอาแผ่นจารึกพันธสัญญาใส่ไว้ในหีบพันธสัญญา สอดคานหามเข้ากับหีบ และเอาพระที่นั่งกรุณาปิดหีบ 21 แล้วเขานำหีบพันธสัญญาไปตั้งในพลับพลา และขึงม่านกั้นปิดหีบพันธสัญญาไว้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

22 โมเสสวางโต๊ะในเต็นท์นัดพบข้างนอกม่านที่ด้านทิศเหนือของพลับพลา 23 และตั้งขนมปังไว้บนโต๊ะต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

24 เขาตั้งคันประทีปตรงกันข้ามกับโต๊ะในเต็นท์นัดพบทางด้านทิศใต้ของพลับพลา 25 และตั้งตะเกียงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

26 โมเสสวางแท่นทองคำไว้ในเต็นท์นัดพบตรงหน้าม่าน 27 แล้วเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้น ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาไว้ 28 จากนั้นเขากั้นม่านตรงทางเข้าพลับพลา

29 แล้วเขาวางแท่นบูชาใกล้ทางเข้าพลับพลาหรือเต็นท์นัดพบ จากนั้นจึงถวายเครื่องเผาบูชา เครื่องธัญบูชาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

30 เขาวางอ่างชำระระหว่างเต็นท์นัดพบกับแท่นบูชา ใส่น้ำเพื่อชำระล้าง 31 โมเสสและอาโรนกับบรรดาบุตรชายล้างมือและเท้าที่นั่น 32 คราวใดที่พวกเขาเข้าใกล้แท่นบูชาหรือเข้าไปในเต็นท์นัดพบ ก็ล้างมือและเท้าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้

33 แล้วโมเสสกั้นลานรอบพลับพลาและแท่น จากนั้นขึงม่านตรงทางเข้าลานพลับพลา เป็นอันว่าโมเสสทำงานเสร็จเรียบร้อย

พระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า

34 แล้วมีเมฆเคลื่อนลงมาปกคลุมเต็นท์นัดพบ และพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมทั่วพลับพลา 35 โมเสสไม่สามารถเข้าไปในเต็นท์นัดพบเพราะที่นั่นมีเมฆหนา และพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมทั่วพลับพลา

36 ตลอดการเดินทาง เมื่อใดที่เมฆซึ่งอยู่เหนือพลับพลาลอยขึ้น ชนอิสราเอลก็ออกเดินทาง 37 แต่ถ้าเมฆนั้นไม่ลอยขึ้น พวกเขาก็ไม่ออกเดินทางจนกว่าเมฆจะเคลื่อน 38 เมฆขององค์พระผู้เป็นเจ้าลอยอยู่เหนือพลับพลาในยามกลางวัน และในยามกลางคืนก็มีไฟอยู่ในเมฆ ประจักษ์แก่ตาชนอิสราเอลทั้งปวงตลอดการเดินทาง

New Russian Translation

Exodus 40

Установление скинии

1Господь сказал Моисею:

2– Ты возведешь скинию, шатер собрания, в первый день первого месяца. 3Поставь в ней ковчег свидетельства и закрой его завесой. 4Внеси стол и расставь на нем всю его утварь. Потом внеси светильник и поставь на нем лампады. 5Поставь золотой жертвенник для возжигания благовоний перед ковчегом свидетельства и повесь завесу у входа в скинию.

6Поставь жертвенник для всесожжений перед входом в скинию, шатер собрания; 7поставь умывальник между шатром собрания и жертвенником и налей в него воды. 8Поставь вокруг него двор и у входа повесь завесу.

9Возьми масло для помазания и помажь скинию и все, что в ней. Освяти ее и всю утварь, и она будет свята. 10Помажь жертвенник для всесожжений и всю утварь. Освяти жертвенник, и он будет великой святыней. 11Помажь умывальник и его основание и освяти их.

12Приведи Аарона и его сыновей ко входу в шатер собрания и омой их водой. 13Надень на Аарона священные одеяния, помажь его и освяти, чтобы он мог служить Мне как священник. 14Приведи его сыновей и одень их в рубашки. 15Помажь их точно так же, как их отца, чтобы они могли служить Мне как священники. Это будет помазание на священство навеки, в грядущих поколениях. 16Моисей сделал все точно так, как повелел ему Господь.

17В первый день первого месяца второго года[a] скиния была возведена. 18Моисей поставил скинию, положил ее основания, поднял брусья, вставил перекладины и поставил столбы. 19Затем он раскинул покров над шатром и растянул над скинией укрытие, как повелел ему Господь.

20Он взял свидетельство и положил его в ковчег. Он прикрепил к ковчегу шесты и положил на него крышку искупления. 21Затем он внес ковчег в скинию, повесил закрывающую завесу и закрыл ковчег свидетельства, как повелел ему Господь.

22Моисей поставил стол в шатре собрания на северной его стороне, за завесой, 23и разложил на нем перед Господом хлеб, как повелел ему Господь.

24Он поставил светильник в шатре собрания напротив стола, на южной стороне скинии, 25и засветил перед Господом лампады, как повелел ему Господь.

26Моисей поставил золотой жертвенник в шатре собрания перед завесой 27и возжег на нем благовония, как повелел ему Господь. 28Он повесил завесу у входа в скинию.

29Он поставил жертвенник для всесожжений рядом со входом в скинию – шатер собрания – и принес на нем всесожжения и хлебные приношения, как повелел ему Господь.

30Он поставил умывальник между шатром собрания и жертвенником, налил в него воду для омовений; 31Моисей, Аарон и его сыновья мыли в нем руки и ноги. 32Они омывались всякий раз, когда входили в шатер собрания или приближались к жертвеннику, как повелел Моисею Господь.

33Моисей сделал двор вокруг скинии и жертвенника и повесил у входа завесу. Так Моисей завершил работу.

Слава Господа

34Облако покрыло шатер собрания, и слава Господа наполнила скинию. 35Моисей не мог войти в шатер собрания, потому что на него опустилось облако, и слава Господа наполнила скинию.

36Во всех странствиях израильтян, когда облако поднималось от скинии, они отправлялись в путь; 37но если облако не поднималось, они не отправлялись в путь до тех пор, пока оно не поднималось. 38Облако Господа было над скинией днем, а ночью в этом облаке горел огонь на глазах у всего дома Израиля во все дни их странствий.

Footnotes

  1. 40:17 В одном из древних переводов за этими словами следует добавление: «после их выхода из Египта».