อพยพ 40 TNCV - 出埃及 40 CCB

อพยพ
Select chapter 40

Thai New Contemporary Bible

อพยพ 40

การตั้งพลับพลา

1แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงตั้งพลับพลาคือเต็นท์นัดพบขึ้นในวันแรกของเดือนที่หนึ่ง ตั้งหีบพันธสัญญาในพลับพลา ขึงม่านกั้นบังหีบไว้ ยกโต๊ะเข้ามาตั้งวางภาชนะต่างๆ ลงบนโต๊ะ ตั้งคันประทีป แล้วตั้งตะเกียง วางแท่นทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมตรงหน้าหีบพันธสัญญา ขึงม่านกั้นทางเข้าพลับพลา

“จงวางแท่นเผาเครื่องบูชาตรงหน้าทางเข้าพลับพลาหรือเต็นท์นัดพบ วางอ่างล้างระหว่างเต็นท์นัดพบกับแท่นบูชา ใส่น้ำไว้ในอ่าง ตั้งลานพลับพลาโดยรอบ ขึงม่านตรงทางเข้าลานพลับพลา

“จงเอาน้ำมันเจิมพลับพลาและเจิมของทุกอย่างในพลับพลา เจิมภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อชำระให้บริสุทธิ์ แล้วพลับพลานั้นจะบริสุทธิ์ 10 แล้วเจิมแท่นบูชาและภาชนะเครื่องใช้ประจำแท่นเพื่อชำระแท่นนั้น และแท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด 11 เจิมอ่างชำระและฐานรอง เป็นการชำระให้บริสุทธิ์

12 “จงนำอาโรนและบุตรชายของเขามาตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ เอาน้ำชำระกายพวกเขา 13 จากนั้นให้อาโรนสวมเครื่องแต่งกายบริสุทธิ์ เจิมเขา และชำระเขาให้บริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตรับใช้เรา 14 จงนำบรรดาบุตรชายของเขาเข้ามาและให้สวมเสื้อตัวใน 15 เจิมพวกเขาเช่นเดียวกับที่เจิมอาโรน เพื่อพวกเขาจะปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตรับใช้เรา การเจิมนี้เป็นการสถาปนาความเป็นปุโรหิตสืบไปทุกชั่วอายุ” 16 โมเสสก็ทำทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

17 ดังนั้นพวกเขาจึงได้ตั้งพลับพลาขึ้นในวันแรกของเดือนที่หนึ่งปีที่สอง 18 โมเสสตั้งพลับพลาขึ้นโดยวางฐาน เอาไม้ฝาตั้งขึ้นแล้วสอดคานขวางและตั้งเสา 19 จากนั้นคลี่ผ้าเต็นท์และเครื่องคลุมเหนือพลับพลาตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

20 เขาเอาแผ่นจารึกพันธสัญญาใส่ไว้ในหีบพันธสัญญา สอดคานหามเข้ากับหีบ และเอาพระที่นั่งกรุณาปิดหีบ 21 แล้วเขานำหีบพันธสัญญาไปตั้งในพลับพลา และขึงม่านกั้นปิดหีบพันธสัญญาไว้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

22 โมเสสวางโต๊ะในเต็นท์นัดพบข้างนอกม่านที่ด้านทิศเหนือของพลับพลา 23 และตั้งขนมปังไว้บนโต๊ะต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

24 เขาตั้งคันประทีปตรงกันข้ามกับโต๊ะในเต็นท์นัดพบทางด้านทิศใต้ของพลับพลา 25 และตั้งตะเกียงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

26 โมเสสวางแท่นทองคำไว้ในเต็นท์นัดพบตรงหน้าม่าน 27 แล้วเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้น ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาไว้ 28 จากนั้นเขากั้นม่านตรงทางเข้าพลับพลา

29 แล้วเขาวางแท่นบูชาใกล้ทางเข้าพลับพลาหรือเต็นท์นัดพบ จากนั้นจึงถวายเครื่องเผาบูชา เครื่องธัญบูชาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

30 เขาวางอ่างชำระระหว่างเต็นท์นัดพบกับแท่นบูชา ใส่น้ำเพื่อชำระล้าง 31 โมเสสและอาโรนกับบรรดาบุตรชายล้างมือและเท้าที่นั่น 32 คราวใดที่พวกเขาเข้าใกล้แท่นบูชาหรือเข้าไปในเต็นท์นัดพบ ก็ล้างมือและเท้าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้

33 แล้วโมเสสกั้นลานรอบพลับพลาและแท่น จากนั้นขึงม่านตรงทางเข้าลานพลับพลา เป็นอันว่าโมเสสทำงานเสร็จเรียบร้อย

พระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า

34 แล้วมีเมฆเคลื่อนลงมาปกคลุมเต็นท์นัดพบ และพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมทั่วพลับพลา 35 โมเสสไม่สามารถเข้าไปในเต็นท์นัดพบเพราะที่นั่นมีเมฆหนา และพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมทั่วพลับพลา

36 ตลอดการเดินทาง เมื่อใดที่เมฆซึ่งอยู่เหนือพลับพลาลอยขึ้น ชนอิสราเอลก็ออกเดินทาง 37 แต่ถ้าเมฆนั้นไม่ลอยขึ้น พวกเขาก็ไม่ออกเดินทางจนกว่าเมฆจะเคลื่อน 38 เมฆขององค์พระผู้เป็นเจ้าลอยอยู่เหนือพลับพลาในยามกลางวัน และในยามกลางคืนก็มีไฟอยู่ในเมฆ ประจักษ์แก่ตาชนอิสราเอลทั้งปวงตลอดการเดินทาง

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

出埃及 40

支起会幕

1耶和华对摩西说: “你要在一月一日支起圣幕,即会幕, 把约柜安置在里面,用幔子遮掩。 把桌子搬进去,摆好桌上的器具,再把灯台搬进去,点上灯, 把烧香的金坛放在约柜前面,挂上圣幕入口的帘子。 要把燔祭坛放在圣幕前面, 洗濯盆放在会幕和祭坛中间,盆里要有水。 用帷幔在圣幕四周围成院子,在院子的入口挂上帘子。 你要用膏油抹圣幕和里面所有的器具,使它们分别出来,成为圣洁之物。 10 要抹燔祭坛和坛上所有器具,使燔祭坛分别出来,成为至圣之物。 11 要抹洗濯盆和盆座,使它们分别出来,成为圣洁之物。 12 要把亚伦父子们叫到会幕入口,用水为他们沐浴, 13 给亚伦穿上圣衣后膏立他,使他分别出来,做圣洁的祭司事奉我。 14 也要把他的儿子们叫来,给他们穿上内袍, 15 用同样的仪式膏立他们,使他们做祭司事奉我。他们的受膏将使他们永远做祭司,世代相传。”

16 摩西照耶和华的吩咐把事情都办好了。 17 第二年一月一日,圣幕支起来了。 18 摩西支起圣幕,装上带凹槽的底座,竖起木板,插上横闩,立起柱子, 19 在圣幕上面搭起罩棚,铺上顶盖,都遵照耶和华的吩咐。 20 他把约版放在约柜里,横杠穿在约柜的两旁,施恩座放在约柜上, 21 把约柜抬进圣幕,挂起幔子遮掩约柜,都遵照耶和华的吩咐。 22 他把桌子放在会幕内、遮掩约柜的幔子外面、圣幕的北侧, 23 将献给耶和华的供饼放在桌上,都遵照耶和华的吩咐。 24 他把灯台放在会幕内的桌子对面,在圣幕的南侧, 25 然后在耶和华面前点灯,都遵照耶和华的吩咐。 26 他把金香坛放在会幕里、遮掩约柜的幔子前面, 27 在坛上点燃芬芳的香,都遵照耶和华的吩咐。 28 他挂上圣幕入口的帘子, 29 在会幕,即圣幕入口的前面设立燔祭坛,在坛上献燔祭和素祭,都遵照耶和华的吩咐。 30 他把洗濯盆放在会幕和祭坛之间,盆里盛水,供洗濯用。 31 摩西、亚伦及其众子都在那里清洗手脚, 32 他们进会幕或走近祭坛的时候,都要先清洗,都遵照耶和华的吩咐。 33 摩西又在圣幕和祭坛的四周用帷幔围成院子,然后在院子入口挂上帘子。这样,摩西完成了工作。

耶和华的荣光

34 那时,有云彩遮盖会幕,耶和华的荣光充满了圣幕。 35 摩西不能进会幕,因为云彩停在上面,耶和华的荣光充满了圣幕。 36 一路上,云彩从圣幕升起,他们就出发。 37 云彩不升起,他们就不出发,一直等到云彩升起。 38 一路上,白天有耶和华的云彩停留在圣幕上面,夜间云中有火光为以色列百姓照明。