สดุดี 33 TNCV - Salmo 33 HLGN

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 33

1บรรดาผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงร้องเพลงชื่นบานถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ควรแล้วที่ผู้ชอบธรรมจะสรรเสริญพระองค์
จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงพิณ
จงบรรเลงเพลงถวายพระองค์ด้วยพิณสิบสาย
จงขับร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์
เล่นดนตรีอย่างชำนิชำนาญ และโห่ร้องอย่างชื่นชมยินดี

เพราะพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกต้องและเป็นจริง
พระองค์ทรงซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่ทรงกระทำ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม
แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์

โดยพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ฟ้าสวรรค์ก็อุบัติขึ้น
ดวงดาวทั้งปวงมีขึ้นโดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์
พระองค์ทรงรวบรวมห้วงสมุทรทั้งหลายไว้ด้วยกัน[a]
ทรงเก็บห้วงน้ำลึกไว้ในคลัง
ให้ทั้งโลกเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้คนทั้งโลกยำเกรงพระองค์
เพราะพระองค์ตรัส โลกก็อุบัติขึ้น
พระองค์ทรงบัญชา มันก็คงอยู่

10 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้แผนการของประชาชาติทั้งหลายล้มเหลวไป
พระองค์ทรงทำให้เป้าหมายของพวกเขาสูญเปล่า
11 แต่แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้ายั่งยืนนิรันดร์
พระประสงค์ในพระทัยของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ

12 ความสุขมีแก่ประชาชาติที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้า
คือประชากรซึ่งพระองค์ทรงเลือกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
13 องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์
และทรงเห็นมวลมนุษยชาติ
14 จากที่ประทับ พระองค์ทรงจับตาดู
ทุกชีวิตในโลก
15 พระองค์ผู้ทรงสร้างจิตใจของทุกคน
ผู้ทรงพิจารณาทุกสิ่งที่เขาทำ

16 กษัตริย์ไม่ได้รอดชีวิตเพราะขนาดของกองทัพ
นักรบไม่ได้รอดชีวิตเพราะพละกำลังมากมายของตน
17 หวังให้ม้าศึกช่วยกอบกู้ก็เปล่าประโยชน์
แม้มันแข็งแรงก็ไม่ได้ช่วยให้รอดปลอดภัย
18 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
ผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์
19 เพื่อจะทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความตาย
และรักษาพวกเขาให้มีชีวิตอยู่ในคราวกันดารอาหาร

20 เรารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวัง
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่ของเรา
21 จิตใจของเราชื่นชมยินดีในพระองค์
เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์
22 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
ในเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายฝากความหวังไว้ในพระองค์

Footnotes

  1. 33:7 หรือทรงรวบรวมห้วงสมุทรทั้งหลายไว้ในไห

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 33

Kanta sa Pagdayaw

1Kamo nga mga matarong,
maghinugyaw kamo sa kalipay
tungod sa ginhimo sang Ginoo sa inyo.
Kamo nga nagakabuhi sing husto,
nagakabagay nga dayawon ninyo siya!
Dayawa ninyo ang Ginoo paagi sa arpa.
Tukari ninyo ang Ginoo sang iban pa nga mga instrumento nga may mga kuwerdas.
Kantahi ninyo siya sang bag-o nga kanta;
tukari ninyo siya sing maayo,
kag maghinugyaw kamo sa kalipay.
Kay ang pulong sang Ginoo husto,
kag masaligan ang tanan niya nga ginahimo.
Naluyag ang Ginoo maghimo sang[a] matarong kag husto.
Makita sa bug-os nga kalibutan ang iya gugma.
Paagi sa pulong sang Ginoo,
nahimo ang kalangitan: ang adlaw, ang bulan, kag ang mga bituon.
Gintingob niya ang tubig sang dagat nga daw sa ginsulod sa botelya[b] ukon ginbutang sa bodega.
Ang tanan nga tawo sa kalibutan dapat magtahod sa Ginoo.
Kay sang paghambal lang niya, natuga ang kalibutan.
Nagmando lang siya kag nahimo ang tanan.
10 Ginaguba sang Ginoo ang mga plano sang mga nasyon.
Wala niya ginatuguti nga madayon ang ila mga katuyuan.
11 Pero ang iya mga plano nagapadayon sa wala sing katapusan;
ang iya mga katuyuan nagapabilin hasta san-o.

12 Bulahan ang nasyon nga ang iya Dios amo ang Ginoo.
Bulahan ang katawhan nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya.
13 Ginatulok sang Ginoo sa langit ang tanan nga tawo.
14 Didto sa iya ginapuy-an, ginatan-aw niya ang tanan nga nagapuyo sa kalibutan.
15 Siya ang naghatag sang hunahuna sa tanan nga tawo,
kag nahibaluan niya ang tanan nila nga ginahimo.

16 Ang isa ka hari wala nagadaog sa inaway tungod lang sang iya madamo nga mga soldado.
Ang isa ka soldado wala nagakaluwas sa inaway tungod lang sang iya puwerte nga kusog.
17 Ang mga kabayo indi masaligan nga makapadaog sa inaway.
Ang ila puwerte nga kusog indi makaluwas.
18 Nagabantay ang Ginoo sa mga nagatahod sa iya,
nga nagasalig sa iya gugma
19 nga magaluwas sa ila sa kamatayon kag magatipig sang ila kabuhi sa tion sang gutom.

20 Nagahulat kita nga may pagsalig sa Ginoo.
Siya ang nagabulig kag nagaprotektar sa aton.[c]
21 Nagakalipay kita tungod sa iya
kay nagasalig kita sa iya, ang balaan nga Dios.[d]

22 Ginoo, kabay pa nga ang imo gugma magpabilin sa amon,
subong nga nagasalig kami sa imo.

Footnotes

  1. 33:5 maghimo sang: ukon, sa mga nagahimo sang.
  2. 33:7 nga daw sa ginsulod sa botelya: Amo ini sa Septuagint, pero sa Hebreo, nga daw sa tinumpok nga duta. Siguro ang buot silingon sini amo ang tubig sa mga panganod.
  3. 33:20 nagaprotektar sa aton: sa literal, aton taming.
  4. 33:21 sa iya, ang balaan nga Dios: sa literal, sa iya balaan nga ngalan.