ยากอบ 5 TNCV - Якуб 5 CARSA

ยากอบ
Select chapter 5

Thai New Contemporary Bible

ยากอบ 5

ตักเตือนคนมั่งมีผู้รังแกคนจน

1ท่านทั้งหลายที่ร่ำรวยจงฟังเถิด จงร่ำไห้คร่ำครวญเนื่องด้วยทุกข์เข็ญที่จะเกิดกับท่าน ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปแล้วและแมลงได้กัดกินเสื้อผ้าของท่าน เงินและทองของท่านขึ้นสนิม สนิมนั้นเป็นพยานปรักปรำและกัดกินเลือด เนื้อท่านดั่งไฟ ท่านกักตุนทรัพย์สมบัติไว้ในวาระสุดท้าย ดูเถิด! ค่าจ้างที่ท่านโกงคนงานเกี่ยวข้าวในนาของท่านนั้นกำลังร้องกล่าวโทษท่านอยู่ เสียงร้องทุกข์ของผู้เก็บเกี่ยวได้ขึ้นถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แล้ว ท่านได้ใช้ชีวิตในโลกอย่างหรูหราและปรนเปรอตนเองตามใจชอบ ท่านขุนตนเองไว้รอวันประหาร[a] ท่านตัดสินลงโทษและเข่นฆ่าคนที่ไม่มีความผิดผู้ไม่ได้ต่อต้านท่าน

อดทนในความทุกข์ยาก

เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนตราบจนองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยพืชผลล้ำค่าจากแผ่นดิน ดูเถิดว่าเขาอดทนรอคอยฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูขนาดไหน ท่านทั้งหลายก็เช่นกันจงอดทนและยืนหยัดอย่างมั่นคง เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะเสด็จมาแล้ว พี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่ากันเพื่อจะไม่ถูกตัดสินโทษ องค์ผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่ประตูแล้ว!

10 พี่น้องทั้งหลายจงยึดถือเหล่าผู้เผยพระวจนะในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นแบบอย่างในการอดทนเมื่อเผชิญความทุกข์ยาก 11 ดังที่ท่านทราบกันอยู่ เราถือว่าผู้ที่อดทนบากบั่นก็เป็นสุข ท่านก็ได้ยินถึงความอดทนบากบั่นของโยบและได้เห็นว่าในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกิดอะไรขึ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา

12 พี่น้องทั้งหลาย เหนือสิ่งอื่นใดอย่าสาบาน ไม่ว่าอ้างสวรรค์ อ้างพิภพโลก หรืออ้างสิ่งอื่นใด ใช่ก็ว่า “ใช่” ไม่ก็ว่า “ไม่” มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสินลงโทษ

คำอธิษฐานด้วยความเชื่อ

13 ถ้าผู้ใดในพวกท่านเดือดร้อนผู้นั้นควรจะอธิษฐาน ถ้าผู้ใดมีความสุขให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 14 ถ้าผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยผู้นั้นควรเชิญบรรดาผู้ปกครองคริสตจักรมาอธิษฐานเผื่อและเจิมด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 15 คำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะทำให้ผู้ป่วยหายดี องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาเขา ถ้าเขาทำบาปพระองค์ก็จะทรงอภัยให้เขา 16 ฉะนั้นจงสารภาพบาปของท่านต่อกันและอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านจะได้รับการรักษาให้หาย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมทรงอานุภาพและเกิดผล

17 เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราทั้งหลาย เขาทุ่มเทอธิษฐานขออย่าให้ฝนตก ฝนก็ไม่ตกรดแผ่นดินตลอดสามปีครึ่ง 18 เขาอธิษฐานอีก แล้วฟ้าก็ให้ฝนและแผ่นดินให้พืชผล

19 พี่น้องทั้งหลายหากใครในพวกท่านหลงไปจากความจริงและมีบางคนนำเขากลับมา 20 จงจำไว้ว่าผู้ที่พาคนบาปหันจากทางผิดของเขา จะช่วยเขาพ้นจากความตาย และความผิดบาปมากมายจะได้รับการลบล้างโดยการให้อภัย

Footnotes

  1. 5:5 หรือราวกับอยู่ในวันเลี้ยงฉลอง

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Якуб 5

Предупреждение богатым

1Теперь послушайте меня вы, богатые. Плачьте и рыдайте, потому что на вас надвигаются несчастья. Ваше богатство сгнило, вашу одежду изъела моль. Ваше золото и серебро проржавели, и их ржавчина будет свидетельством против вас и, как огонь, пожрёт вас. Вы собрали богатство в эти последние дни! Те деньги, что вы недоплатили работникам, собравшим урожай на ваших полях, громко кричат. Вопль жнецов слышит Вечный, Повелитель Сил. Вы жили на земле в роскоши и удовольствиях, но откормили себя лишь на погибель. Вы осудили и убили невинных людей, которые не сопротивлялись вам.

Терпение в страданиях

Итак, братья, наберитесь терпения до пришествия Вечного Повелителя. Земледельцу тоже приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли, ждать осенних и весенних дождей[a]. Будьте же и вы терпеливы и будьте тверды в своей надежде, потому что пришествие Вечного Повелителя близко. Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья уже стоит у дверей.

10 Братья, пусть для вас примером терпения в страданиях будут пророки, которые говорили во имя Вечного. 11 Мы считаем благословенными тех, кто проявлял стойкость. Вы слышали о стойкости Аюба и знаете, как в конце Вечный благословил его,[b] потому что Вечный милостив и милосерден[c].

О клятве

12 Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землёй, ни какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» будет настоящим «да», а ваше «нет» – настоящим «нет», чтобы вам не быть осуждёнными.

Сила молитвы

13 Если кто-либо из вас страдает – пусть молится, если счастлив – пусть поёт хвалебные песни, 14 если болен – пусть позовёт старейшин общины верующих, чтобы те помолились над ним и помазали его маслом во имя Повелителя[d]. 15 И молитва с верой исцелит больного: Вечный поднимет его. Если заболевший согрешил, то он будет прощён. 16 Признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг за друга, чтобы получить исцеление. Усиленная молитва праведного может многое.

17 Пророк Ильяс был таким же человеком, как и мы. Но он ревностно помолился, чтобы не было дождя, и на земле не было дождя три с половиной года. 18 Потом, опять же по его молитве, небо дало дождь, и земля снова начала приносить урожай.[e]

Об уклонившихся от истины

19 Братья мои, если кто-то из вас уклонится от истины, а другой возвратит его к ней, 20 то пусть вернувший грешника на правильный путь знает, что он этим спасёт душу грешника от смерти и покроет множество грехов[f].

Footnotes

  1. 5:7 См. Втор. 11:14; Иер. 5:24; Иоиль 2:23.
  2. 5:11 См. книгу Аюба.
  3. 5:11 Вечный милостив и милосерден – это выражение основано на словах из Таурата (см. Исх. 34:6) и является родственным арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», которое переводится как: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». В доисламской Аравии христиане государства Набатея использовали похожее выражение, переняв его из иудейской традиции.
  4. 5:14 Есть мнение, что здесь говорится о натирании определённым маслом в медицинских целях. Но, по всей вероятности, речь идёт о ритуальном использовании масла, символа Святого Духа. Подтверждением этой точки зрения может служить, например, выражение «во имя Повелителя».
  5. 5:17-18 См. 3 Цар. 17:1; 18:42-45.
  6. 5:20 См. Мудр. 10:12.